Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetuste andmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 13

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetuste andmise kord

Vastu võetud 30.11.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, noorsootöö seaduse § 8 p 2, spordiseaduse § 3 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Haapsalu Linna eelarvelistest vahenditest kultuuri-, spordi- ning noorsootöö toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve tingimused ja korra (edaspidi kord).

  (2) Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust.

  (3) Käesoleva korra alusel antakse toetusi taotlustele, mis on suunatud avalikkusele ning Haapsalu linna elanikele.

§ 2.   Toetused

  (1) Kultuurivaldkonna toetused on:
  1) tegevustoetus kollektiividele, kes tegutsevad Haapsalu linnas, osalevad kohalike ürituste läbiviimisel või esindavad Haapsalu linna mujal Eestis või välismaal;
  2) toetus kollektiividele, juriidilistele isikutele ja füüsilistele isikutele kultuuriürituste organiseerimiseks Haapsalu linnas, sh kultuuriüritustest osavõtuks väljaspool Haapsalut;
  3) muud juhud (sh ühekordsed toetused trükiste ja turundusmaterjalide ning muud meediates esinevate projektide ettevalmistamiseks, kus populariseeritakse Haapsalut ning mis ei ole kirjeldatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2, kuid kannavad käesolevas korras väljendatud eesmärki).

  (2) Noorsootöö toetused on:
  1) tegevustoetus noorteühingutele noorsootööalase organiseeritud tegevuse elluviimiseks Haapsalu linnas;
  2) osalus- ja tegevustoetus noorteühingutele noorteprogrammide, noorteprojektide ning Haapsalu Linna noortele suunatud muude projektide kaasfinantseerimiseks;
  3) osalemistoetus mittetulundusühingutele, seltsingutele või füüsilistele isikutele noore enesetäiendamise või kollektiivi loomingulise tegevuse toetamiseks ning linnas tegutseva mittetulundusühingu esinduse või linnas alaliselt elava üksikisiku regionaalses, riiklikus või rahvusvahelises noorsooprogrammis või -sündmusel osalemiseks.

  (3) Spordivaldkonna toetused on:
  1) tegevustoetus spordiklubidele treeningtegevuse korraldamiseks sh spordivõistlustest osavõtmiseks ja spordiklubi inventari ostmiseks;
  2) toetus spordiürituste organiseerimiseks Haapsalu linnas.

§ 3.   Kultuuritoetuse taotlemine

  (1) Tegevustoetuse taotlemiseks peab kollektiiv olema Haapsalu linnas tegutsenud vähemalt 1 (üks) aasta. Toetuse taotlemiseks tuleb Haapsalu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) esitada vormikohane taotlus (Lisa 1) koos hinnapakkumiste ning ülevaatega planeeritavatest tegevustest.

  (2) Kultuuriürituste jm projektide organiseerimiseks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus (Lisa 1), kus on ära toodud projekti sisuline kirjeldus (eesmärk, tegevusplaan/ajakava, vajalikkuse põhjendus), planeeritav eelarve ning muud asjakohased dokumendid.

§ 4.   Noorsootöö toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda juriidilised isikud, seltsingud ning täisealised füüsilised isikud.

  (2) Toetuse taotlemiseks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus (Lisa 1).

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, aadress, esindusõigusliku esindaja kontaktandmed: nimi, telefon, e-posti aadress;
  2) füüsilisest isikust taotleja puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress;
  3) noorteühingu, noorteprogrammi, noorteprojekti ning osalus- ja tegevustoetuste kirjeldus – teostajad, tegevused, tähtajad, eesmärk ja vajalikkus, projekti sihtrühm ning projekti eelarve koos hinnapakkumistega kuluartiklite lõikes. Taotlusele võib lisada muid taotleja poolt oluliseks peetavaid dokumente ja lisasid.

  (4) Osalustoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele järgmised dokumendid:
  1) toetuse esmakordsel taotlemisel mittetulundusühingu põhikiri või seltsinguleping. Järgnevatel taotlemiskordadel on vajalik see esitada vaid juhul, kui nendesse on tehtud muudatusi;
  2) füüsilise isiku puhul põhjendatud taotlus (varasemad saavutused, edasine tegevusplaan, soovitajad ning muu oluline teave);
  3) kavandatava tegevuse kirjeldus ja selle kulude eelarve.

§ 5.   Spordivaldkonna toetuse taotlemine

  (1) Kalendriaasta planeeritud spordiürituste korraldamise ja spordivõistlustest osavõtmise ning tegevustoetuse taotlemiseks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus (Lisa 1) koos lisatud hinnapakkumisega.

  (2) Planeerimata spordiürituste ja spordivõistluste osavõtmise toetust jagatakse organisatsioonidele tingimusel, et see on suunatud Haapsalu linna elanikele.

  (3) Tegevustoetust võib spordiklubi taotleda alates oma tegevuse teisest aastast.

  (4) Tegevustoetuse e smakordsel taotlemisel esitab Spordiklubi vormikohasele avaldusele lisaks ka järgmised dokumendid:
  1) treeningtegevusest osavõtjate ja harrastajate vormikohane nimekiri;
  2) Spordiklubi põhikiri;
  3) treeningupaikade kasutamise graafik.

  (5) Tegevustoetuse korduval taotlemisel esitatakse vaid need § 5 lõikes 4 loetletud dokumendid, mis on varem esitatuga võrreldes muutunud.

§ 6.   Toetuste taotlemise tähtajad

  (1) Tegevustoetuste taotlused tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele hiljemalt 15. detsembriks.

  (2) Muud taotlused tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vähemalt 2 (kaks) kuud enne ürituse toimumist või projekti algust, millele toetust taotletakse.

§ 7.   Tingimused toetuste määramiseks

  Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi hindamiskriteeriume:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Haapsalu linna haldusterritooriumil või esindab Haapsalu linna;
  2) tegevused vastavad seatud eesmärkidele;
  3) tegevuse eelarve on otstarbekas ja kulutused põhjendatud;
  4) tegevuse teostajal on vajalik kompetentsus tegevuse läbiviimiseks;
  5) eelnevalt linnaeelarvest saadud toetuse kasutamise aruanded on linnavalitsuse poolt heaks kiidetud, toetuse saajal ei ole võlgnevusi linnavalitsuse ees;
  6) oma- ja kaasfinantseeringu ning linnapoolse finantseeringu suhet.

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Tähtaegselt esitatud dokumentide vastavust määruse nõuetele kontrollitakse 30 päeva jooksul ning vajadusel antakse taotlejale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 14 päeva.

  (2) Nõuetele vastavad taotlused edastatakse hindamiseks linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonile (edaspidi Komisjon). Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ja teeb valitsusele ettepaneku toetuste andmise kohta.

  (3) Linnavalitsusel on erakorraliselt õigus anda toetusi ilma komisjonipoolse ettepanekuta.

  (4) Toetuse andmisest või andmata jätmisest informeeritakse taotlejat pärast vastava otsuse tegemist.

  (5) Taotluse menetlus lõpetatakse järgmistel juhtudel:
  1) taotleja ei kõrvalda puudusi Haapsalu Linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks, lõpetatakse menetlus toetuse saamiseks;
  2) taotlejal on maksuvõlgnevus;
  3) taotleja ei ole eelneval aastal antud toetust kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) taotleja on toetuse taotlemise aastal või sellele eelneval aastal teadlikult esitanud valeandmeid;
  5) taotleja ei ole eelneva aasta toetuse kasutamise aruannet esitanud tähtajaks.

§ 9.   Toetuse andmine

  (1) Toetus on sihtotstarbeline ja selle kasutamise tingimused fikseeritakse toetuse saaja ja linnavalitsuse vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi Leping).

  (2) Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud Lepingut 30 päeva jooksul või pooled ei jõua Lepingu sõlmimises kokkuleppele, lõpetatakse lepingu sõlmimise menetlus.

§ 10.   Toetuse aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama linnavalitsusele vormikohase aruande (Lisa 2) Lepingus sätestatud tähtajaks. Linnavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiad, selgitusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (2) Toetuse sihipärase kasutamise üle teostab järelevalvet linnavalitsus. Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele.

  (3) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda taotlejalt toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimustel.

  (4) Tegevustoetuse saaja kohustub esitama Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase aruande (lisa 2) hiljemalt tegevustoetuse andmise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Taotlused tegevustoetuse saamiseks 2019. aastal tuleb erandina esitada käesoleva korra sätteid järgides 15. detsembri asemel 15. jaanuariks 2019. a.

  (2) Taotlused, mis on laekunud linnavalitsusele enne käesoleva määruse jõustumist ja vastavad käesolevale korrale, on võrdväärsed käesoleva korra § 6 lõikes 1 nimetatud tähtajaks laekunud taotlustega. Käesolevale korrale mittevastavatele taotlustele kohaldatakse korra § 8 lg 1.

  (3) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu:
  1) 23.12.2011 määrus nr 49 „Kultuuritoetuste eraldamise kord“;
  2) 19.12.2008 määrus nr 72 „Noorsoo ja noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord“;
  3) 25.01.2008 määrus nr 51 „Spordiklubidele toetuse andmise kord“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2  Aruanne

/otsingu_soovitused.json