Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 14

Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 30.11.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, haldusmenetluse seaduse § 90 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra (edaspidi kord).

 (2) Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) tegevustoetus - linnaeelarveline eraldis mittetulundusühingutele, seltsingutele või kogukondadele linna arengukavaga ning küla- või asumivanema statuudiga kooskõlas oleva mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.
 2) paikkond - asustussüsteemi esmane (alama astme) funktsionaalselt terviklik või ühtne koostisosa, mille moodustab asustusüksus või nende grupp;
 3) asum - asustusüksus, mis on linna kindlapiiriliste tunnustega osa;
 4) kogukond - teatud sotsiaalse suhtevõrgustikuga seotud inimeste rühm paikkonnas või asumis;
 5) kogukonnateenus - mittetulundusühenduse poolt kogukonna liikmete heaolule ja kogukonna arengule suunatud teenus või koostöökokkuleppe alusel omavalitsuse poolt mittetulundusühendusele korraldada antud avalik teenus, mida osutatakse vabatahtlikkuse või kehtestatud hinnakirja alusel;
 6) elukeskkond – inimesega kokkupuutuva loodusliku, tehisliku ja sotsiaalse keskkonna tegurite kogum, mis mõjutab või võib mõjutada inimese elukvaliteeti;
 7) avalikkusele suunatud hoone – munitsipaalomandis olev ja toetuse taotlejale avalikku kasutusse antud seltsimaja või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoone või hoone osa;
 8) avalikkusele suunatud rajatis - avalikus kasutuses olev mänguväljak, külaplats, spordiplats, vabaõhulava, külakiik, lõkkeplats, park, haljasala, teeviit või tähis, õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või sarnase otstarbega rajatis.

§ 3.  Tegevustoetuse andmise alused

 (1) Käesolevas korras nimetatud tegevustoetust antakse linnas tegutsevatele mittetulundusühingutele, mis:
 1) kasutavad oma põhikirjaliseks ja avalikkusele suunatud tegevuseks avalikkusele suunatud hoonet (sh osaline) või rajatist;
 2) arendavad või korraldavad kogukonnateenust.

 (2) Tegevustoetuse taotlemiseks peab mittetulundusühing olema Haapsalu linnas tegutsenud vähemalt 1 (üks) aasta ning tegevus peab toimuma vähemalt 9 (üheksal) kuul aastas.

§ 4.  Tingimused toetuste määramiseks

 (1) Tegevus on kooskõlas mittetulundusühingu põhikirjaga või seltsingulepingus sätestatud eesmärkidega, küla- või asumikoosolekul kinnitatud otsusega ning vastab Haapsalu linna arengukavale, eelarve strateegiale ja vastava aasta eelarvele.

 (2) Avaliku teenuse korraldamisele kogukonnateenusena on eelnenud Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus), kogukonna ja teenust korraldada sooviva mittetulundusühenduse vahel läbirääkimised, mille käigus vajadusel lepitakse kokku teenuste hinnakirjas.

 (3) Tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Haapsalu linna haldusterritooriumil või esindab Haapsalu linna.

 (4) Tegevus on suunatud avalikkusele ja Haapsalu linna elanikele või on nende huvides.

 (5) Tegevused vastavad seatud eesmärkidele.

 (6) Tegevuse eelarve on otstarbekas ja kulutused põhjendatud.

 (7) Tegevuse teostajatel on vajalik kompetentsus tegevuse läbiviimiseks.

 (8) Eelnevalt linnaeelarvest saadud toetuse lõpparuanded on linnavalitsuse poolt heaks kiidetud, toetuse saajal ei ole võlgnevusi linnavalitsuse ees.

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus (lisa 1) linnavalitsuse kodulehel. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember.

 (2) Tegevustoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele juhatuse poolt kinnitatud kalendriaasta eelarve ja tegevuskava.

§ 6.  Taotluste menetlemine

 (1) Tähtaegselt esitatud dokumentide vastavust määruse nõuetele kontrollitakse 30 päeva jooksul ning vajadusel antakse taotlejale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 14 päeva.

 (2) Nõuetele vastavad taotlused edastatakse igaks eelarveaastaks moodustatud komisjonile hindamiseks. Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ja teeb valitsusele ettepaneku toetuse andmise kohta.

 (3) Linnavalitsusel on erakorraliselt õigus anda toetusi ilma komisjonipoolse ettepanekuta.

 (4) Toetuse andmisest või andmata jätmisest informeeritakse taotlejat pärast vastava otsuse tegemist.

 (5) Taotluse menetlus lõpetatakse järgmistel juhtudel:
 1) taotleja ei kõrvalda puudusi linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks;
 2) taotlejal on maksuvõlgnevus;
 3) taotleja ei ole eelneval aastal antud toetust kasutatud sihtotstarbeliselt;
 4) taotleja on toetuse taotlemise aastal või sellele eelneval aastal teadlikult esitanud valeandmeid;
 5) taotleja ei ole eelneva aasta toetuse kasutamise aruannet esitanud tähtajaks.

§ 7.  Toetuse andmine

 (1) Toetuse kasutamise tingimused fikseeritakse toetuse saaja ja linnavalitsuse vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi Leping).

 (2) Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud Lepingut 30 päeva jooksul või pooled ei jõua Lepingu sõlmimises kokkuleppele, lõpetatakse lepingu sõlmimise menetlus.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja kohustub esitama linnavalitsusele vormikohase aruande (lisa 2) lepingus sätestatud tähtajaks. Linnavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ning igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust, nõuda selgitusi ja vahearuandeid.

 (2) Toetuse sihipärase kasutamise üle teostab järelevalvet linnavalitsus. Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele.

 (3) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda taotlejalt toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) muudel toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimustel.

 (4) Tegevustoetuse saaja kohustub esitama linnavalitsusele vormikohase aruande (Lisa 2) hiljemalt tegevustoetuse andmise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Ridala Vallavolikogu 27. septembri 2016. a määrus nr 61 „Ridala valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Aruanne