HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 16

Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele

Vastu võetud 29.11.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Harku valla eelarvest Harku valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 15-26-aastaste üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivate õpilaste ning statsionaarses õppes õppivate üliõpilaste stipendium välismaal õppimise osaliseks (edaspidi välisõpe) toetuseks.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) stipendium on Harku valla eelarvest makstav rahaline toetus;
  2) toetuse saaja on 15-26-aastane üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppiv õpilane või statsionaarses õppes õppiv üliõpilane;
  3) taotleja on toetuse saaja või tema seaduslik esindaja;
  4) stipendiumifond on Harku valla eelarve eraldistest moodustatud fond, mille täpse summa kinnitab Harku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) eelarve vastuvõtmisega.

§ 3.   Stipendiumi määramise üldised alused

  (1) Stipendiumi on õigus taotleda taotlejal, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel stipendiumi taotlemise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga Harku vald, mis ühtib toetuse saaja elukoha omavalitsusüksusega.

  (2) Stipendiumi suurus ühele õpilasele või üliõpilasele on kuni kaheksasada (800) eurot üheks semestriks või kuni üks tuhat kuussada (1600) eurot õppeaastaks või kaheks semestriks. Ühel kalendriaastal ühele taotlejale eraldatav maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 (üks tuhat kuussada) eurot.

  (3) Õpingute katkestamise korral vähendatakse makstavat stipendiumi proportsionaalselt välisõppes viibitud ajaga ühe semestri põhiselt. Enammakstud osas on Harku Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) toetuse saaja suhtes tagasinõude õigus.

  (4) Stipendiumi taotlev õpilane peab omama piisavat keeleoskust välisõpingute sooritamiseks ning vastama vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning tema keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õpiaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  2) on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
  3) on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.

  (5) Stipendiumi taotlev üliõpilane peab omama piisavat keeleoskust välisõpingute sooritamiseks ning olema välisõpingute perioodi alguseks läbinud vähemalt bakalaureuseastme esimese õppeaasta.

  (6) Kui lõigetes 4 ja 5 toodud eeldustele vastavate taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, siis otsustab eelarve piires konkreetse stipendiumi suuruse vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU) vormikohase taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja stipendiumi kasutamise sihtotstarve. Taotlus esitatakse stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks või 1. oktoobriks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) motivatsioonikiri;
  2) õpilasvahetust vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia või üliõpilaste puhul vahetusõppesse minemist tõendav dokument, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus või vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  4) koopiad dokumentidest või muud tõendid, mis kinnitavad taotleja vastavust § 3 lõigetes 4 või 5 loetletud ühele või mitmele tingimusele;
  5) toetuse saaja CV;
  6) õppeasutuse soovituskiri.

  (3) Stipendium määratakse õpilasele üheks õppeaastaks, üliõpilasele üheks semestriks või üheks õppeaastaks vastavalt välisõppesse siirdumiseks sõlmitud lepingu perioodile.

  (4) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt kinnitatud ajutine komisjon kontrollides esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning vastavust määruse nõuetele.

  (2) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui taotleja ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente ei esita, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Komisjon moodustab toetuse saajate nimekirja, võttes arvesse avalduste laekumise järjekorda ning esitab selle ettepanekuna vallavalitsusele.

  (5) Kui komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 6.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määramise ja selle suuruse või maksmisest keeldumise otsustab komisjoni ettepanekul vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast §-is 4 lõikes 1 määratud taotluse esitamise tähtaega.

  (2) Sobiva kandidaadi puudumisel teeb komisjon ettepaneku stipendiumi mitte määrata.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda stipendiumi määramisest kui:
  1) taotleja on varasemalt kasutanud stipendiumit mittesihtotstarbeliselt, esitanud vale-andmeid või muul viisil rikkunud temaga stipendiumi kasutamiseks sõlmitud lepingu tingimusi;
  2) valla eelarves stipendiumiks ettenähtud vahendid on ära kasutatud.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saaja või alaealise isiku seadusliku esindajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu.

  (2) Vallavalitsus esitab taotlejale lepingu allkirjastamiseks hiljemalt ühe (1) kuu jooksul stipendiumi määramise korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) stipendiumi suurus ja sihtotstarve;
  2) stipendiumi maksmise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) stipendiumi kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

§ 8.   Stipendiumi väljamaksmine

  Stipendium makstakse välja vastavalt taotleja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele esitama aruande toetuse kasutamise kohta kahe (2) nädala jooksul peale stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu lõppu.

  (2) Aruande vorm on toodud käesoleva korra lisas.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet stipendiumi sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Järelevalve käigus avastatud stipendiumi kasutamise lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda makstud stipendium tagasi;
  2) vähendada stipendiumi suurust;
  3) peatada ajutiselt stipendiumi väljamaksmine;
  4) rakendada lepingus kokkulepitud leppetrahve.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Kalle Palling
Vallavolikogu esimees

Lisa Harku valla õpilaste ja üliõpilaste välisõppe stipendiumi kasutamise aruanne.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json