Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saue valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 34

Saue valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 29.11.2018 nr 50

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel annab Saue Vallavolikogu määruse.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Saue vallas tunnustuse avaldamise liigid ja korra.

 (2) Tunnustust avaldatakse inimestele ja organisatsioonidele, kes on panustanud aktiivselt ja järjepidevalt Saue valla arengusse ning elukeskkonna paremaks muutmisele või on innustavaks eeskujuks kaaskodanikele.

 (3) Valla juhtimisega igapäevaselt seotud ametnikke, vallavalitsuse, vallavolikogu ning volikogu komisjonide liikmeid tunnustatakse käesoleva määruse mõistes juhul, kui see on seotud nende tegevusega väljaspool eelnimetatud ametikohti või positsioone.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) Saue valla vapimärk on Saue valla kõrgeim tunnustus. Saue valla vapimärk on vapi kujutisega hõbedast rinnamärk.
 2) Saue valla aukiri on teenete eest autasuna antav kunstiliselt kujundatud tunnistus, mis vormistatakse A4 formaadis kvaliteetpaberil ning sellel on kujutatud Saue valla vapp.
 3) Saue valla tänukiri on tänuavaldusena antav kunstiliselt kujundatud tunnistus, mis vormistatakse A4 formaadis kvaliteetpaberil ning sellel on kujutatud Saue valla vapp.
 4) Saue vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne täitevorgan.
 5) Saue Vallavalitsus on Saue valla ametiasutus.

§ 3.  Tunnustusavalduste liigid ja kirjeldus

 (1) Saue valla tunnustusavaldused on:
 1) Saue valla vapimärk;
 2) Saue valla aukiri;
 3) Saue valla tänukiri.

 (2) Vapimärgi, aukirja ja tänukirja kujunduse kinnitab Saue vallavalitsus.

 (3) Aukirja või tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib aukirjale või tänukirjale lisada Saue valla meene.

§ 4.  Saue valla vapimärk

 (1) Vapimärk antakse füüsilisele isikule järgmistel juhtudel:
 1) Saue valla elanikule, kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas;
 2) ettevõtjale või ettevõtte või asutuse juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Saue valla majanduselu ning pakkunud tööd Saue valla elanikele;
 3) välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide, aktsioonide kaudu kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule;
 4) Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
 5) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

 (2) Vapimärgid on nummerdatud. Koos vapimärgiga antakse isikule aukiri.

 (3) Vapimärke antakse üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

 (4) Vapimärki võib kalendriaastas anda kuni kolmele isikule. Vapimärgi andmise otsustab Saue Vallavolikogu.

 (5) Vapimärgi koos aukirjaga annab tunnustatavale pidulikult kätte volikogu esimees või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

 (6) Ühele isikule antakse vapimärk ainult üks kord.

 (7) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

 (8) Vapimärki kantakse üldjuhul pidulikel sündmustel rinnal vasakul küljel.

§ 5.  Saue valla aukiri

 (1) Saue valla aukiri antakse:
 1) vapimärgi saajale;
 2) tunnustuse „Saue valla aasta tegu“ saajale;
 3) tunnustuse „Aasta sädeinimene” saajale;
 4) tunnustuse „Aasta vabatahtlik” saajale;
 5) tunnustuse „Aasta ettevõtja” saajale;
 6) tunnustuse „Aasta vabaühendus” saajale;
 7) tunnustuse „Aasta sportlane” või „Aasta võistkond“ saajale;
 8) tunnustuse „Aasta loomeinimene” saajale;
 9) tunnustuse „Tegus noor” saajale;
 10) tunnustuse „Aasta noorettevõtja” saajale;
 11) tunnustuse „Noorte lemmik” saajale;
 12) tunnustuse „Aasta abistaja” saajale;
 13) tunnustuse „Aasta noorsportlane” saajale.

 (2) Aukirja koos meenega annab üle volikogu esimees või teda asendav isik üldjuhul Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

 (3) Aukirju võib anda ka muu olulise tähtpäeva või sündmuse puhul.

 (4) Aukirja andmise otsustab volikogu.

§ 6.  Tunnustusavalduste taotlemine

 (1) Isikule tunnustusavalduse andmiseks esitatakse vallavalitsusele motiveeritud avaldus läbi valla kodulehe või e-posti teel. Avaldusse märgitakse järgmised andmed:
 1) avaldaja ees ja perekonnanimi ning isiku- või registrikood;
 2) tunnustatava ees ja perekonnanimi ning isiku- või registrikood;
 3) tunnustusavalduse liik;
 4) tunnustustusavalduse põhjendus.

 (2) Avalduste esitamise tähtajad on alljärgnevad:
 1) vapimärgi taotlemisel hiljemalt 31. detsembriks;
 2) aukirja või volikogu tänukirja taotlemisel hiljemalt 45 kalendripäeva enne tunnustusavalduse kätteandmist;
 3) vallavalitsuse tänukirja taotlemisel hiljemalt kaks nädalat enne kätteandmist;
 4) auhinna kandidaadi esitamisel konkursi tingimustes määratud tähtajaks.

 (3) Saue Vallavalitsus registreerib esitatud taotlused ning kontrollib esitatud taotluste nõuetele vastavust ja õigsust.

 (4) Saue Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (5) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 kalendripäeva.

 (6) Saue Vallavalitsus lõpetab menetluse tunnustusavalduse andmiseks, kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi tähtajaks või vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise.

 (7) Ettepaneku alusel tunnustusavalduse andmata jätmist ei pea põhjendama.

 (8) Saue Vallavalitsus korraldab tunnustusavalduste ja nendega koos antavate meenete valmistamise ning kätteandmise.

§ 7.  Saue valla tänukiri

 (1) Saue valla tänukiri antakse:
 1) Saue valla mittetulundusühingute, seltside, laulukooride, tantsu- ja lauluansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
 2) isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust;
 3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

 (2) Tänukirja saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega või volikogu oma otsusega. Tänukirja võib anda mitu korda aastas vastavalt vajadusele.

 (4) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada Saue valla meene.

 (5) Volikogu antava tänukirja koos meenega annab tunnustatavale üle volikogu esimees või teda asendav isik.

 (6) Vallavalitsuse antava tänukirja koos meenega annab tunnustatavale üle vallavanem või teda asendav isik.

§ 8.  Tunnustus „Saue valla aasta tegu“

 (1) Tunnustus „Saue valla aasta tegu“ antakse Saue vallaga seotud isikule, ettevõttele või kollektiivile, kelle eestvedamisel on vallas toimunud ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on vallale ja valla elanikele olnud olulise tähtsusega ning mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust.

 (2) „Saue valla aasta tegu“ on auhind, mille saajale antakse Saue valla tänukiri ja meene. Auhinnaga väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või algatust.

 (3) Tunnustuse saajateks sobivate kandidaatide leidmiseks viib vallavalitsus läbi avaliku konkursi, kuhu võivad tunnustuse saajate kandidaate esitada kõik Saue valla elanikud ja Saue vallas asuvad juriidilised isikud koos põhjendusega, miks see ettevõtmine või sündmus on olnud oluline Saue valla jaoks.

 (4) Tunnustuse saaja valivad esitatud kandidaatide hulgast välja Saue valla elanikud.

 (5) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad, hääletamise korra ja tähtajad ning konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (6) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

§ 9.  Tunnustus „Aasta sädeinimene“

 (1) Tunnustus „Aasta sädeinimene“ antakse Saue valla elanikule, kes on kogukonda ühendanud ja kellel on kogukonnas oluline roll või, kes on panustanud oma mõtete ja tegevusega piirkonna ja/või valla arengusse.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kogukonnakomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 10.  Tunnustus „Aasta vabatahtlik“

 (1) Tunnustus „Aasta vabatahtlik“ antakse Saue valla elanikule, kes on märkimisväärselt panustanud mõne vabaühenduse tegevusse.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kogukonnakomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 11.  Tunnustus „Aasta ettevõte“

 (1) Tunnustus „Aasta ettevõte“ antakse Saue valla äriühingule, kes on panustanud aktiivselt kohalikku kogukonda.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kogukonnakomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 12.  Tunnustus „Aasta vabaühendus“

 (1) Tunnustus „Aasta vabaühendus“ antakse Saue valla vabaühendusele, kes on silma paistnud oma aktiivse tegevusega kogukonna arengusse.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kogukonnakomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 13.  Tunnustus „Aasta sportlane“ või „Aasta võistkond“

 (1) Tunnustus „Aasta sportlane“ või „Aasta võistkond“ antakse Saue valla elanikule või Saue valda esindanud võistkonnale, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu spordikomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 14.  Tunnustus „Aasta loomeinimene“

 (1) Tunnustus „Aasta loomeinimene“ antakse Saue valla elanikule, kes on silma paistnud oma tegemistega kultuuri valdkonnas.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kultuuri- ja noorsootöökomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 15.  Tunnustus „Tegus noor“

 (1) Tunnustus „Tegus noor“ antakse Saue valla noorteühendusele või kuni 26‑aastasele Saue valla elanikule, kes on silma paistnud oma tegevusega.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kultuuri- ja noorsootöökomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 16.  Tunnustus „Aasta noorettevõtja“

 (1) Tunnustus „Aasta noorettevõtja“ antakse kuni 26-aastasele Saue valla elanikule, kes on silma paistnud oma tegevusega ettevõtluse valdkonnas.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada kõik Saue valla elanikud ja organisatsioonid.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu kultuuri- ja noorsootöökomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 17.  Tunnustus „Noorte lemmik“

 (1) Tunnustus „Noorte lemmik“ antakse isikule, ettevõttele või kollektiivile, kelle eestvedamisel või toetusel on vallas aset leidnud ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on valla noortele olnud olulise tähtsusega.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivate kandidaatide leidmiseks viib vallavalitsus läbi avaliku konkursi, millele võivad tunnustuse saajate kandidaate esitada kõik Saue valla elanikud ja Saue vallas asuvad juriidilised isikud koos põhjendusega, miks see ettevõtmine või sündmus on olnud Saue valla jaoks oluline.

 (3) Tunnustuse saaja valivad esitatud kandidaatide hulgast välja Saue valla noored.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad, hääletamise korra ja tähtajad ning konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 18.  Tunnustus „Aasta abistaja”

 (1) Tunnustus „Aasta abistaja“ antakse Saue valla elanikule, kes on märganud enda kõrval abivajajat, on oma tegevusega aidanud abivajajaid;

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu sotsiaalkomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 19.  Tunnustuse „Aasta noorsportlane”

 (1) Tunnustus „Aasta noorsportlane“ antakse Saue valla elanikule vanuses kuni 22 aastat (k.a), kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

 (2) Tunnustuse saajateks sobivaid kandidaate saavad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud.

 (3) Tunnustuse saaja valib esitatud kandidaatide hulgast välja volikogu spordikomisjon.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tunnustus antakse konkursi võitjale üle Saue valla sünnipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste sarja raames selleks pühendataval üritusel.

§ 20.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees