ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2021, 1

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 29.11.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, veeseaduse § 104 lg 7 ja Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 „Ülesannete delegeerimine“ p 18 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Vinni valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) imbsüsteem - omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  2) kogumismahuti - lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus - reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem - reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  5) kuja - kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti - ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  7) omapuhasti isiklikus majapidamises - reoveepuhasti jõudlusega alla 50 inimekvivalendi alaliik lisatingimusega, et seda puhastit kasutab vaid üks majapidamine oma isiklikul eesmärgil;
  8) purgimiskoht - koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  9) purgimisteenus - reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  10) reovee bioloogiline puhastamine - ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab keskkonnaministri 08.11.2019. aasta määruses nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1" esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  11) reoveekogumisala- ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks.
  12) septik - on pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  13) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  14) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on Vinni vallas üldjuhul lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Vinni valla üldplaneeringu ja Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Üldjuhul on kohtkäitlus lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires. Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalal asuvatel aladel on omapuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite, kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Lekkekindla kogumismahuti paigaldamine ja selle tühjendamise korraldamine kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme on lubatud, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi.

  (4) Alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud lekkekindlate kogumismahutite kasutamine ja vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvee immutamine tingimusel, et on tagatud veeseaduse kohane immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevude hooldusaladest.

  (5) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (6) Ühiskanalisatsiooniga katmata alal olemasoleva nõuetele mittevastava kohtkäitlussüsteemi puhul on omanik või valdaja kohustatud rajama nõuetekohase kohtkäitlussüsteemi.

  (7) Reoveekogumisalata kompaktse asustusega aladel (näiteks külakeskused, aiandus- või suvilakooperatiivid vms), kus ei ole võimalik tagada heitvee immutuskoha nõuetekohast kaugust ümbruskonna puur- ja salvkaevudest ja kus on oht puurkaevude vee saastumiseks, tuleb kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

  (8) Kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel on lubatud kasutada kogumiskaevu või immutada ainult bioloogiliselt puhastatud heitvett (kuni 10 m³/ööp), kui seda võimaldavad kinnistu suurus ja keskkonnakaitselised tingimused.

  (9) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti või omapuhasti ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteem peab nõuetele vastama.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (6) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (7) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (8) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine, ümberehitamine ja kasutuselevõtmine

  (1) Kohtkäitlussüsteemi kaugus naaberkinnistu piirist peab olema vähemalt 5 m. Naabrite kirjalikul kokkuleppel võib vahemaa olla lühem.

  (2) Kohtkäitlussüsteem ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust) ja peab paiknema kaevu suhtes allanõlva.

  (3) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või omapuhasti paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Vinni Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) esitada 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis, ehitustegevusega võib alustada peale ehitisregistris registrimärke „teavitatud“ avaldamist.

  (4) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti või omapuhasti kasutusele võtmiseks esitada ametiasutusele kogumismahuti või omapuhasti andmed koos hoone kasutusloa taotlusega. Eraldi kogumismahutile kasutusteatist esitama ei pea.

  (5) Olemasolevale hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti või omapuhasti kasutuselevõtmiseks, tuleb ametiasutusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusteatis vähemalt 10 päeva enne mahuti kasutamise alustamist.

  (6) Ametiasutusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja keskkonnaministri 31.07.2019 a määruses nr 31 "Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1" ja muudes veeseaduse alusel kehtestatud asjakohastes määrustes sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti rajamiseks tuleb ametiasutusele esitada vähemalt 10 päeva enne ehitustööde alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt, ehitustegevusega võib alustada peale ehitisregistris registrimärke „teavitatud“ avaldamist.

  (3) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb ametiasutusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus ning ehitise dokumentatsioon.

  (4) Omapuhasti rajamiseks isiklikus majapidamises tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitamise alustamist ametiasutusele ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos dokumentidega, mis peavad sisaldama:
  1) asendiplaani, millele on kantud kitsendused ja piirangud;
  2) andmeid ja hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
  3) andmeid ja hinnangut põhjavee kaitstuse ja kõrguse kohta;
  4) omapuhastiga seotud dokumentatsioon.

  (5) Isiklikus majapidamises omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb esitada ametiasutusele kasutusteatis vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Reostuse jõudmisel keskkonda peab kohtkäitlussüsteemi omanik võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (6) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui kord aastas. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (7) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (8) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (9) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kes omab vee-ettevõtjaga purgimislepingut.

  (10) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (11) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (12) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Purgimisteenust tohib osutada sõidukiga, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad.

  (2) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (3) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära eeskirja järgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (4) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

  (5) Ettevõtja peab pidama arvestust purgimisteenuse tellijate üle.

  (6) Vee-ettevõtja, kelle halatavasse ühiskanalisatsiooni reovesi purgitakse, peab pidama arvestust purgimisteenust osutavate ettevõtjate üle.

§ 9.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada ametiasutusele ehitusteatis. Kui ametiasutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks tuleb vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist esitada ametiasutusele ehitusteatis ehitise lammutamise kohta.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel - hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet ametiasutuses veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamisega tegelev ametnik ja Keskkonnaamet vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Vinni Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teavitama ametiasutust ja Keskkonnaametit igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vinni Vallavalitsuse 04.11.2020 määrus nr 7 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

Rauno Võrno
vallavanem

Vaive Kors
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json