Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga Muuseumi põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2022, 4

Valga Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Valga Muuseum

  (1) Valga Muuseum (edaspidi muuseum) on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Muuseumil on õigus kasutada Valga valla sümboolikat ja oma nimega pitsatit.

  (3) Muuseum võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi direktor.

§ 2.   Muuseumi asukoht ja aadress

  Muuseumi aadress on Vabaduse tn 8, Valga linn, Valga vald, Valga maakond.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 3.   Tegevuse eesmärk

  Muuseum kogub, uurib, säilitab ja tutvustab Valga maakonna, Valga valla, Valga linna ning selle ümbruse inimeste ning nende elukeskkonnaga seotud ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjale hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

§ 4.   Muuseumi ülesanded

  Muuseumi ülesanded on:
  1) koguda Valga linna, valla ja maakonna ajaloo ning tänapäevaga seotud kultuuriväärtuslikku materjali;
  2) säilitada kogutud museaale, korraldada nende dokumenteerimist, kirjeldamist muuseumide andmekogus ning konserveerimist ja restaureerimist;
  3) korraldada muuseumi fondis olevate museaalide eksponeerimist ja ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjalide üldsusele vahendamist ning populariseerimist;
  4) esitada ja vahendada kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning ürituste kaudu;
  5) teenindada asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  6) teha oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldada konverentse ja seminare, kirjastada ja avaldada artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
  7) teha koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja väljaspool Eestit;
  8) võimalusel läbi viia koolitusi ja anda konsultatsioone muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  9) võimalusel juhendada teisi Valga maakonna muuseume oma ainevaldkonnas;
  10) täita muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktidega;
  11) arvestada oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadustega;
  12) tagada aktuaalne informatsioon valla ja muuseumi veebilehtedel.

§ 5.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

  (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk Õigused ja kohustused 

§ 6.   Muuseumi õigused ja kohustused

  (1) Muuseumil on õigus:
  1) esitada vallavalitsusele muuseumi tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid;
  2) saada muuseumiseaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vastavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt vajalikku informatsiooni.

  (2) Muuseum on kohustatud:
  1) tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise kooskõlas muuseumi kinnitatud eelarvega;
  2) koostama arengukava, mis hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 7.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi tööd juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema määratud isik.

  (4) Direktor:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) koostab muuseumi eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  4) kooskõlas eelarvega määrab töötajate töötasude suurused;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ja vajadusel kuulutab töökoha täitmiseks välja konkursi;
  6) tagab muuseumi häireteta töö;
  7) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  8) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  9) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  10) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  11) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks välja käskkirju;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrade, muuseumikogu korralduse põhimõtete ning muuseumi kogumispõhimõtete osas, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
  13) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  14) täidab muid muuseumi tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

  (5) Muuseumi töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 8.   Muuseumi nõukogu

  (1) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja muuseumi tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustab vallavalitsus maksimaalselt seitsmeliikmelise nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe, aseesimehe ja kuni viis liiget. Muusemi nõukogusse peavad kuuluma vallavalitsuse esindaja ja kuni kaks vallavolikogu esindajat.

  (3) Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas.

  (4) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole kinnitatud nõukogu koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (5) Nõukogu:
  1) osaleb muuseumi arengukava ja põhimääruse koostamisel ning annab nende eelnõude kohta arvamuse;
  2) annab arvamuse muuseumi eelarve projekti kohta;
  3) annab arvamuse muuseumi palgakorralduse põhimõtete kohta;
  4) täidab teisi seadusega või seaduse alusel õigusaktidega antud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumiga seotud küsimuste lahendamiseks.

5. peatükk Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.   Vara ja rahastamine

  (1) Muuseumi valduses olev vara on Valga valla omandis. Vara kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Muuseumi eelarve on vallaeelarve osa, raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuse raamatupidamises.

  (3) Eelarve tulud on laekumised riigieelarvest, valla eelarvest, sihtasutustest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseumile pandud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon valla õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Muuseum esitab õigusaktides ettenähtud aruandeid, sealhulgas riigieelarvest finantseeritavate summade kohta aruanded kultuuriministeeriumile.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 11.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muuseumi tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

  (3) Kui muuseumi ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad muuseumi ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral vallavalitsusele.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Valga Vallavolikogu 29. märtsi 2019 määrus nr 79 „Valga Muuseumi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json