SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 5

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.11.2012 nr 27

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna elanikele linna eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.

  (2) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks. Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse linnaelanike toimetulekuraskuste leevendamiseks ja universaaltoetusi linnaelanikuks olemise väärtustamiseks.

  (3) Toetusi määrab ja väljamakseid korraldab isiku Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoha järgne linnaosa valitsus.

§ 2.   Toetuste sihtrühmad, maksimaalmäärad ja määrad

  (1) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kehtestab sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad kalendriaastaks:
  1) lapsele (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane), sh maksimaalmäär toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetusele ja paljulapselise pere laste toetusele Eesti Vabariigi aastapäevaks;
  2) tööealisele isikule;
  3) isikule, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine.

  (2) Linnavalitsus kehtestab universaaltoetuste määrad.

  (3) Linnavalitsus kehtestab sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid.

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 3.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse:
  1) toimetuleku tagamiseks;
  2) tervise säilitamise ja taastamisega (taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid, vaktsineerimine jms) ja abivahendite soetamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
  3) õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumitega seotud väljaminekute osaliseks hüvitamiseks;
  4) lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
  5) paljulapselise pere lastele Eesti Vabariigi aastapäevaks;
  6) toimetulekutoetust saava pere lastele kooliminekul.

§ 4.   Õigustatud isikud

  Toetusi määratakse isikutele, kelle:
  1) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn;
  2) perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast kuus ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast kuus.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse rahvastikuregistri andmetel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi sotsiaalhoolekande osakond). Taotluses põhjendatakse toetuse vajadust, v.a § 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel.

  (2) Kui toetust taotletakse esimest korda, lisatakse taotlusele andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis oleva(te) kinnisasja(de) ning sõiduki(te), väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.

  (3) Sotsiaalhoolekande osakonna töötajal on õigus toetuse vajaduse hindamiseks:
  1) nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente, sh kulutusi põhjendavaid dokumente;
  2) teha kodukülastusi;
  3) saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
  4) nõuda õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite korral Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti kirjalikku tõendit.

  (4) Taotlejat informeeritakse lisadokumentide esitamise vajalikkusest taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (5) Taotlus, millele ei ole kümne tööpäeva jooksul selle esitamisest või teate saamisest esitatud otsustamiseks vajalikke lisadokumente, võidakse jätta läbi vaatamata.

  (6) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

§ 6.   Sissetuleku arvestamine

  (1) Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi.

  (2) Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

  (3) Perekonna sissetuleku hulka ei arvata riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavaid ühekordseid sotsiaaltoetusi.

§ 7.   Toetuse määramise tingimused

  (1) Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse taotleja konkreetset vajadust, v.a § 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel, linna eelarves kalendriaastaks toetuste maksmiseks ette nähtud vahendite kogumahtu, toetuste maksimaalmäära ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut, varanduslikku seisu ja eluasemekulusid. Toetuse suurus sõltub ka õigusjärgsete ülalpidajate sissetulekust.

  (2) Toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastasele (kaasa arvatud) õpilasele tingimusel, et pere on saanud toimetulekutoetust jooksval kalendriaastal. Toetust ei maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetust saanud lapsele.

  (3) Toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks määratakse paljulapseliste (kolm ja enam last) perede lastele.

§ 8.   Sotsiaalhoolekande komisjon

  Sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul on sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal või tema asetäitjal õigus:
  1) määrata õnnetusjuhtumite, matuste ja muude ettenägemata asjaolude korral toetus perele, kelle sissetulek on § 4 punktis 2 kindlaks määratust suurem;
  2) määrata toetust maksimaalmäära ületavas summas;
  3) määrata toetust sotsiaalhoolekande osakonna töötaja põhjendatud ettepanekul ilma abivajaja taotluseta.

§ 9.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

  (2) Otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) toetuse suurus;
  3) otsuse teinud (ameti)isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

  (3) Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  4) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  5) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste või muu abiga;
  6) toetusevajaduse katavad riiklikud või linna toetused ja teenused.

  (4) Põhjendatud otsus toetuse määramisest keeldumise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 10.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole. Erandjuhul võib toetuse maksta välja postiasutuse kaudu või üle kanda teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

3. peatükk UNIVERSAALTOETUSED 

§ 11.   Universaaltoetused

  Universaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) mitmike sünnitoetus;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  4) puudega lapse toetus;
  5) ellusuunamise toetus;
  6) pensionilisa.

§ 12.   Toetuse taotlemine

  Paragrahvis 11 nimetatud toetuse taotlus esitatakse sotsiaalhoolekande osakonnale. Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotluse võib esitada ka Tallinna Perekonnaseisuametis.

§ 13.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik(ud) enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi,
  2) lapse sünnitanud ema on end rasedusega võtnud arvele hiljemalt 12. rasedusnädalal ja on olnud arsti regulaarsel jälgimisel ning
  3) laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

  (3) Sünnitoetus makstakse kahes osas:
  1) 50% toetusest pärast lapse sündi;
  2) 50% toetusest pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

  (4) Sünnitoetusele on õigus ka lapsendajal, lapse eestkostjal või lapse perekonnas hooldajal (edaspidi hooldaja). Lapsendajal ja eestkostjal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtulahendi jõustumist ja hooldajal pärast lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimist tingimusel, et laps ei ole kohtulahendi jõustumise või lepingu sõlmimise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Hooldaja ei pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik.

§ 14.   Mitmike sünnitoetus

  (1) Mitmike sünnitoetus määratakse perele, kus on sündinud mitmikud (kolm või enam last) samadel tingimustel, mis on esitatud § 13 lõigetes 1, 2 ja 4.

  (2) Mitmike sünnitoetuse saanud vanemale või § 13 lõikes 4 nimetatud isikule ei maksta §s 13 nimetatud sünnitoetust.

§ 15.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et
  1) vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut,
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil ning
  3) laps on arvatud Tallinna kooli õpilaste nimekirja.

  (2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

  (3) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse kahes osas:
  1) 50% toetusest lapse kooliminekul;
  2) 50% toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

§ 16.   Puudega lapse toetus

  (1) Puudega lapse toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et
  1) taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari,
  2) taotleja elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil,
  3) lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni ja
  4) lapsel on tuvastatud puude raskusaste.

  (2) Hooldajal on õigus taotleda puudega lapse toetust ka juhul, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.

  (3) Puudega lapse toetust makstakse üks kord kalendriaastas.

§ 17.   Ellusuunamise toetus

  (1) Ellusuunamise toetus määratakse asenduskodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et
  1) isik on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja
  2) lõpeb tema eestkoste, asenduskoduteenuse haldusleping või perekonnas hooldamise leping.

  (2) Ellusuunamise toetust on õigus maksta osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.

§ 18.   Pensionilisa

  (1) Pensionilisa koosneb toetusest ja soodustustest (edaspidi toetus või soodustused).

  (2) Toetus määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajale tingimusel, et
  1) taotleja on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna linna elanik katkematult vähemalt üks aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ja
  2) taotleja on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse.

  (3) Toetuse taotlus tuleb esitada isiku sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul:
  1) isikul, kes taotleb toetust esimest korda;
  2) isikul, kellel on toetuse saamine ajutiselt katkenud.

  (4) Toetust makstakse üks kord aastas taotleja sünnikuul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni määramise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast.

  (5) Soodustusi saab toetuse saaja kasutada kalendriaasta jooksul. Isikule, kellele määratakse toetus esimest korda, hakkavad soodustused kehtima alates toetuse määramise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Soodustuste saamiseks pöördumisel annab isik nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

  (6) Toetust ei maksta ja soodustusi ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

§ 19.   Toetuse maksmine või maksmisest keeldumine

  (1) Toetuse määramise otsust ei vormistata kirjalikult ja toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole. Erandjuhul võib toetuse maksta välja postiasutuse kaudu.

  (2) Põhjendatud otsus toetuse määramisest keeldumise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 20.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib linnaosa vanem teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnaosa vanem anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 21.   Vaidluse lahendamine

  (1) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem, kes vormistab oma otsuse korraldusega. Linnaosa vanema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale.

  (2) Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrus nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json