HaridusKool

Teksti suurus:

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Luunja valla üldhariduskoolides

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 7

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Luunja valla üldhariduskoolides

Vastu võetud 20.12.2012 nr 38

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ paragrahvi 73 lõike 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Luunja valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) hoolekogudesse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist ja hoolekogude töökorda.

§ 2.  Hoolekogu mõiste

 (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustega ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb Luunja Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) ja Luunja Vallavolikogule (edaspidi volikogu) ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

2. peatükk HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMINE 

§ 3.  Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

§ 4.  Hoolekogu koosseis ja volituste kestus

 (1) Kavastu Algkool-Lasteaia hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja; kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooliõpetajaid ja teine lasteaiaõpetajaid; kaks lastevanemate esindajat, kellest üks esindab lasteaiarühma vanemaid ja teine õpilaste vanemaid. Hoolekogu koosseisu kuulub üks vilistlaste esindaja.

 (2) Luunja Keskkooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja; õpilaste esindaja; kaks õppenõukogu esindajat; neli lastevanemate esindajat. Hoolekogu koosseisu kuulub üks vilistlaste esindaja.

 (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate ja vilistlaste esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

 (4) Hoolekogu liikmed nimetatakse järgnevalt:
 1) õpetajate esindajad nimetab kooli õppenõukogu kaheks aastaks;
 2) lapsevanemate esindajad nimetab lastevanemate üldkoosolek kolmeks aastaks;
 3) õpilaste esindaja Luunja Keskkoolis nimetab õpilasesindus üheks aastaks;
 4) Luunja vallavolikogu esindaja nimetab volikogu neljaks aastaks;
 5) vilistlaste esindaja nimetab kooli vilistlaskogu neljaks aastaks.

 (5) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni uute liikmete valimiseni.

 (6) Hoolekogu liige esindab hoolekogus esindatavate arvamust, mille selgitab välja enda valitud viisil.

§ 5.  Vanemate esindajad

 (1) Kooli õpilaste ja lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad lastevanemate üldkoosolekul.

 (2) Vanemate esindajad valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks võib olla iga vanem. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

 (3) Vanemate esindaja valimine protokollitakse, protokoll säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 6.  Vilistlaste esindaja

  Kooli vilistlaskogu valib hoolekogusse oma esindaja.

§ 7.  Kooli õpilaste esindaja

 (1) Luunja Keskkooli hoolekogusse valib õpilaste esindaja õpilasesindus.

 (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadiks võib olla õpilasesinduse iga liige. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

 (3) Õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile esindajaks valitud õpilase andmed.

§ 8.  Kooli õppenõukogu esindaja

 (1) Kooli õppenõukogu valib oma esindajad hoolekogusse õppenõukogu koosolekul.

 (2) Kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli õppenõukogu iga liige, välja arvatud pedagoog, kes oma ametikoha järgselt kuulub kooli juhtkonda või asendab direktorit tema eemalviibimise ajal. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogus osalev pedagoog. Õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

§ 9.  Luunja Vallavolikogu esindaja

  Volikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste algamisel. Volikogu esindaja volitused kestavad kuni volikogu uue koosseisu poolt esindaja nimetamiseni. Kui volikogu esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab volikogu uue esindaja.

3. peatükk HOOLEKOGU ÜLESANDED JA ÕIGUSED 

§ 10.  Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

 (1) "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
 1) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;
 2) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 3) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
 4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 5) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja nende muudatuste kohta;
 6) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
 7) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
 8) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta enne selle esitamist vallavalitsusele;
 9) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 10) arutab tugi- ja mõjutusmeetmena õpilasega tema käitumist;
 11) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 12) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
 13) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 14) teeb vajadusel põhjendatud ettepaneku Luunja vallavolikogule põhikoolis, põhikooli üksikutes astmetes ja põhikooli üksikutes klassides õppekeele määramiseks ning kooli arengukavast lähtudes gümnaasiumiastmes ja gümnaasiumistme üksikutes klassides õppekeele määramiseks;
 15) annab oma nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamiseks koolis arvestusega, et gümnaasiumis on õppeaasta jooksul neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat;
 16) annab vajadusel nõusoleku põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemise piirnormi ja pikapäevarühma täitumuse ülemise piirnormi suurendamiseks koolis;
 17) annab oma arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta enne selle kehtestamist kooli direktori poolt;
 18) teeb koolile ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks;
 19) arutab hoolekogu poole pöördunud õpilaste või nende vanemate pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 20) teeb Luunja vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 21) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid;
 22) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele;
 23) rakendab vajadusel abinõusid õpilaste toitlustamise paremaks korraldamiseks.

 (2) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta hoolekogu esindajal.

 (3) Hoolekogul on õigus saada oma tööks vajalikku informatsiooni kooli juhilt ning vallavalitsuse ametnikelt.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 11.  Esindajate andmete esitamine

 (1) Direktor esitab hiljemalt 1. detsembriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed.

 (2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

§ 12.  Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine

 (1) Vallavalitsus kinnitab kooli hoolekogu koosseisu või koosseisu muudatuse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast direktorilt andmete saamist.

 (2) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
 1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia laste nimekirjast;
 2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 3) õppenõukogu esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
 4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
 5) esindajaks valitud vanema kooli tööle asumisel;
 6) esindaja surma korral;
 7) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

5. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 13.  Hoolekogu juhtimine

 (1) Hoolekogu liikmed valivad avaliku hääletamise teel oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

 (2) Hoolekogu esimees ja aseesimees valitakse vähemalt kolmeks aastaks. Hoolekogu esimehe ja/või aseesimehe volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui üle poole hoolekogu liikmetest esitavad kirjalikult hoolekogu koosolekule sellekohase avalduse.

 (3) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees. Hoolekogu esimees on kohustatud aseesimeest teavitama, kui tal esineb takistusi hoolekogu esimehe ülesannete täitmisel.

§ 14.  Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse tegevuse eesmärgid, töökava ja tähtajad. Tööplaan kinnitatakse hiljemalt 30. septembriks.

 (3) Hoolekogu tööplaan on kättesaadav kooli veebilehel.

§ 15.  Hoolekogu korraline koosolek

 (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

 (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku, kui pole valitud esimeest ega aseesimeest, kutsub kokku kooli direktor.

 (3) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele teatavaks vähemalt seitse kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

 (4) Kui hoolekogu päevakorras on teema, mille osas peab hoolekogu liige välja selgitama esindatavate arvamuse, jäetakse hoolekogu liikmetele enne koosoleku toimumist mõistlik aeg esindatavate arvamuse väljaselgitamiseks.

 (5) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord on kooli veebilehel kättesaadavad vähemalt kolm kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

§ 16.  Hoolekogu erakorraline koosolek

 (1) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kahe hoolekogu liikme, direktori või vallavalitsuse ettepanekul, kui see on vajalik kiire küsimuse lahendamiseks.

 (2) Erakorralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

 (3) Erakorralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord on kooli veebilehel kättesaadavad vähemalt koosoleku toimumise päeval.

§ 17.  Hoolekogu koosoleku läbiviimine

 (1) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

 (3) Hoolekogu koosolekutest võtab aruandekohustuslikuna ja sõnaõigusega osa direktor.

 (4) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli tegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe kutsel või loal, andmaks nõu või jagamaks selgitusi päevakorras olevate teemade kohta.

 (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 18.  Vaidlusküsimuste lahendamine

  Kooli töötajatel, lastel, õpilastel ja vanematel on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes.

§ 19.  Hoolekogu liikme õigused

  Igal hoolekogu liikmel on õigus:
 1) teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks ja muutmiseks;
 2) avaldada koosolekul arvamust;
 3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
 4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
 5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

§ 20.  Hoolekogu koosoleku protokoll

 (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute nimed;
 6) päevakord;
 7) selgitused ja vastuvõetud otsused.

 (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

 (4) Hoolekogu protokollid säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 21.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on üldjuhul avalik, hoolekogu otsusel salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused jõustuvad teatavaks tegemisest, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist.

 (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

 (4) Hoolekogu otsused on avalikud, kui õigusaktid ei sätesta teisti.

§ 22.  Otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitused ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

 (3) Hoolekogu liige teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu esimeest oma seisukohast. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt on üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

 (4) Hääletustulemused protokollib ja protokolli allkirjastab hoolekogu esimees. Protokolli märgitakse hoolekogu liikmetele antud vastamise tähtaeg, hoolekogu liikme vastuse aeg ja vastuse sisu. Vastamiseks antud tähtaega ületanud vastuseid ei arvestata.

§ 23.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, kooli üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 24.  Aruandlus

 (1) Hoolekogu esimees esitab eelmise õppeaasta jooksul tehtud töö aruande uue õppeaasta esimesel vanemate koosolekul.

 (2) Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd, saavutatud tulemusi, lahendatud küsimusi ja uueks õppeaastaks kavandatud plaane. Aruanne säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 25.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Heino Saar
Volikogu esimees