Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saare raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 26

Saare raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.12.2006 nr 24
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.200804.02.2008
22.12.201001.01.2011
28.12.201201.01.2013

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ning Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel juhindudes kultuuriministri 12. juuli 2004. a. määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Saare raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mis on avatud kõigile soovijatele, välja arvatud isikutele, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

§ 2.  Mõisted

  Teavik käesoleva määruse mõistes on mistahes materiaalne objekt raamatukogus, millele on talletatud infot, näiteks trükis, heliplaat, CD-ROM, CD, helikassett, videofilm jne.

2. peatükk Teenused ja nende korraldamise põhimõtted 

§ 3.  Teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning teabe- ja teatmeteenindus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine, infosüsteemide kasutamine, ruumide rentimine jm). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Saare Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Koopiate valmistamine toimub vastavalt „Autoriõiguse seadusele”. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

 (4) Raamatukogu võimaldab juurdepääsu avalikule teabele vastavalt paragrahvis 4 sätestatud korras.

§ 4.  Teavikute kohalkasutus

 (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

 (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib lugeja kasutada iseseisvalt.

 (3) Lugemissaali külastajatel on lubatud võtta kohapeal lugemiseks korraga vaid üks sama päeva ajaleht.

 (4) Keelatud on rikkuda lugemissaali teavikuid, s.h. täita perioodikaväljaannete ristsõnu.

§ 5.  Teavikute kojulaenutus

 (1) Teavikute laenutamine ja tagastamine registreeritakse elektrooniliselt. Teavikuid laenutada ja tagastada saab vaid lugejapileti esitamisel.

 (2) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Koju laenutatakse teavikuid üldjuhul 21 päevaks. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast.

 (3) Õppe- ja uurimistöödeks vajalikku kirjandust laenutatakse vajaduse korral ka pikemaks tähtajaks, kui sellele ei ole nõudlust.

 (4) Ajakirju laenutatakse koju 14 päevaks.

 (5) Koju ei laenutata lugemissaali teatmefondi raamatuid ning jooksva kuu ajakirju.

 (6) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada (ka telefoni või e-posti teel), juhul kui teavikutel pole nõudlust. Raamatukogu võlglastele tähtaega ei pikendata.

 (7) Teavikuid, mis on välja laenatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib 3 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugeja soovil teavitatakse teda teaviku saabumisest telefoni või e-posti teel.

 (8) Tagatisraha võib raamatukogu võtta lugejalt, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Saare vald või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu. (jõust. 04.02.2008.)

 (9) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab valla- või linnavalitsus. (jõust. 04.02.2008).

 (10) Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 5 teavikut, sh uudiskirjandust kuni 3 teavikut. (jõust. 04.02.2008).

§ 6.  Raamatukogudevaheline laenutus

  Raamatukogus puuduvaid teavikuid või nende koopiaid saab tellida lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest raamatukogudest.

§ 7.  Arvutite kasutamine

 (1) Lugejaarvutit saab raamatukogukaardi esitamisel kasutada infootsinguks programmis RIKS.

 (2) Raamatukogu külastaja saab kasutada raamatukogu avaliku internetipunkti ja Saare avaliku infopunkti arvuteid.

 (3) SAIP-i tööd reguleerib „Saare avaliku infopunkti kasutamise eeskiri”.

§ 8.  Avalik teave

 (1) Avaliku teabe saamiseks ei pea külastaja esitama raamatukogu- ega külaliskaarti.

 (2) Teabenõude võib esitada vastavalt kehtestatud korrale kas kirjalikult või suuliselt.

3. peatükk Lugejaks registreerimine, lugeja õigused, kohustused ja vastutus 

§ 9.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga dokumendi alusel.

 (2) Õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid annab raamatukogukaart (lugejapilet) või ID-kaart. (jõust. 04.02.2008).

 (3) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja. Allkirja andmisega sõlmib inimene raamatukoguga lepingu ja tõendab, et
tunnistab raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.
(4) Kehtetu.(jõust. 04.02.2008).

 (5) Raamatukogukaart on nimeline ning seda ei tohi teistele isikutele edasi anda. Kaardi kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb raamatukogule koheselt teatada.

 (6) Alaealised registreeritakse lugejaks lapsevanema (eestkostja) nõusolekul.

 (7) Iga aasta alguses toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Lugejat, kes ei ole tähtaegselt laenatud teavikuid tagastanud, ümber ei registreerita.

§ 10.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume.

 (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogu töötajalt igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehele juurdepääsu saamiseks.

§ 11.  Lugeja kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

 (2) Eeskirjade tutvumise kinnituseks annab lugeja allkirja registreerimis- ja lugejakaardile, võttes endale seeläbi materiaalse vastutuse laenutatud teavikute säilimise tagamise ja õigeaegse tagastamise eest.

 (3) Lugeja on kohustatud teavikuid hoidma nende säilimiseks vajaliku hoolega.

 (4) Teaviku saamisel on lugeja kohustatud kontrollima nende korrasolekut ning andma rikkumistest teada raamatukoguhoidjale.

 (4) 1 Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. (jõust. 01.01.2011).

 (5) Lugejal on keelatud teavikuid rikkuda. Rikutud teavikuks loetakse teavik, milles on teaviku tekst alla joonitud, või mis on läbi ligunenud mõne vedela ainega, plekiline, koduloomade poolt näritud või muude ilmsete kahjustustunnustega.

 (6) Teaviku tagastamata jätmise või rikkumise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitab lugeja teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses raamatukogu poolt määratud summas. (jõust. 04.02.2008).

 (7) Alaealise lugeja poolt raamatukogule tekitatud kahjud või kulutused hüvitab lapsevanem (eestkostja).

 (8) Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. (jõust. 04.02.2008).

§ 12.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukokku sisenemisel tuleb alati esitada raamatukogukaart (lugejapilet).

 (2) Raamatukogu ruumides tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi külastajaid.

 (3) Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine.

 (4) Lugemissaalis on keelatud mobiiltelefonide kasutamine.

 (5) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, kergestisüttivaid aineid, määrdunud või lehkavaid esemeid.

 (6) Raamatukogu ruumidesse ei lubata alkoholi- ja narkouimas külastajaid.

 (7) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (8) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korralduse kohta võib teha raamatukogutöötajale.

 (9) Raamatukogul on õigus avalikustada võlglaste nimed oma koduleheküljel RIKSWEB´is.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuaril 2007.a.