HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tori Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 31

Tori Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 29.11.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva korraga reguleeritakse Tori vallale kuuluva Tori Lasteaia (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja väljaarvamist.

§ 2.  Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

§ 3.  Teeninduspiirkond

  Tori Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Tori valla territoorium.

2. peatükk LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, DOKUMENTIDE ESITAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 4.  Taotlemiseks esitatavad dokumendid

 (1) Lasteaeda koha taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1), mille vorm on kättesaadav Tori Lasteaia koduleheküljel www.torilasteaed.ee ja lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia.

 (2) Väljaspool valda elava lapse puhul elukohajärgsest omavalitsusest saadud elukohatõendi ja omavalitsuse kirjaliku nõusoleku lapse eest kohamaksumuse tasumiseks.

 (3) Avalduse esitamisel vastutab vanem avaldusele kantud andmete õigsuse eest. Direktor kontakteerub vanemaga nende andmete alusel.

§ 5.  Avalduste registreerimine

 (1) Avaldused registreerib lasteaia direktor nende laekumise järjekorras.

 (2) Lasteaeda kohataotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise laekumise alusel. Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda.

 (3) Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor lapsevanemale käesolevat korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid nende poolt kaetavatest rahalistest kuludest.

 (4) Lapsevanemal on õigus lasteaia direktori otsust lapse lasteaeda vastuvõtu või väljaarvamise kohta vaidlustada Tori Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Lasteaia ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab vallavalitsus laste ümberpaigutamist teistesse lasteasututesse arvestades lapsevanema soovi.

§ 6.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tori vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka väljaspool valda elavaid lapsi vanema sellekohase avalduse alusel.

 (2) Lasteaia direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele algavaks õppeaastaks:
 1) sõimerühma (1,5-3-aastased lapsed);
 2) lasteaiarühmad (3-7-aastased lapsed);
 3) liitrühmad (2-7-aastased lapsed).

 (3) Rühmade komplekteerimisel arvestatakse üldjärjekorda ja vanuserühmade järjekorda, mille alusel moodustatakse aia-, liit- ja sõimerühm(ad).

 (4) Lasteaia rühmade komplekteerimiseks esitab lasteaia direktor üldjärjekorra nimekirja lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks vallavalitsuse registripidajale.

 (5) Lasteaeda võetakse lapsi alljärgnevalt:
 1) esmajärjekorras võetakse vastu lapsi, kelle elukoht on jooksva aasta 1. mai seisuga rahvastikuregistri andmetel Tori vallas;
 2) lasteaia direktoril on õigus vabade kohtade olemasolul anda vallavalitsuse ettepanekul lasteaiakoht Tori valla teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lastele;
 3) väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse vabade kohtade olemasolu, ajaliselt varem esitatud taotlusi ning elukohajärgse valla- või linnavalitsuse kirjaliku nõusoleku esitamist lasteaiakoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta;
 4) võrdsetes tingimustes olevate taotlejate puhul eelistatakse koha saamisel ajaliselt varem laekunud avaldusi, mille üle peab arvestust lasteaia direktor.

§ 7.  Lasteaia rühmade komplekteerimine

 (1) Rühmade eelkomplekteerimine lõpeb 15. mail ning lasteaia nimekirja arvamisest teavitatakse lapsevanemat hiljemalt 1. juuniks.

 (2) Lapsevanem, kes taotleb koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamisest ühe õppeaasta võrra, peab sellest kirjalikult teavitama direktorit hiljemalt 1. juuniks, et säilitada lapsele lasteaiakoht.

 (3) Rühmade komplekteerimine lõpeb 15. augustil.

 (4) Lasteaiakoha mittesaamisest teavitatakse vanemat ajavahemikul 15. augustist – 31. augustini.

 (5) Lasteaeda vastuvõetud laste nimekirjad kinnitab direktor käskkirjaga 15. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 (6) Lapsevanem, kes on saanud lapsele lasteaeda koha ja kirjaliku avalduse alusel lükkab lapse lasteaeda tuleku edasi, säilitab lapse koha järjekorras.

 (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta jooksul.

 (8) Kui laps on võetud lasteaia järjekorda, kuid vanem paigutab lapse vahepeal teise lasteaeda või loobub kohast muul põhjusel, siis tuleb vanemal sellest lasteaiale teatada ja esitada kohast loobumise avaldus (lisa 2).

§ 8.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja juhul kui:
 1) lapsevanem esitab kirjaliku avalduse lapse lasteaiast lahkumise kohta;
 2) laps lõpetab lasteaia seoses kooliminekuga (juunikuu lõpu seisuga).

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teatab lasteaia direktor lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

 (3) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 5. detsembril 2012.

Mart Vaiksaar
vallavanem

Eve Atka
vallasekretär

Lisa 1 Koha taotlemise avaldus

Lisa 2 Lasteaiast väljaarvamise avaldus