KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Vastseliina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 34

Vastseliina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.09.2010 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362, loomakaitseseaduse § 2 lg 3, § 3 lg 1 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002.a määruse nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord» ja põllumajandusministri 24.07.2008.a määruse nr 76 „Lemmiklooma pidamise nõuded“ põllumajandusministri 20.11.2000.a määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Vastseliina valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  2) Hulkuv loom on loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms);
  4) Häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) Ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus.

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine või inimestele ning teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidajal soovituslik paigaldada territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (3) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (4) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse.

  (6) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

  (7) Koera võib ilma jalutusrihmata viia jalutama kohtadesse, kus on välistatud tema kokkupuutumine inimeste või teiste loomadega. Omanik ei tohi lasta koeral väljuda oma vaateväljast.

  (8) Loomapidaja on kohustatud varustama looma (koer) kaelarihmaga, millele on kantud omaniku kontaktandmed.

  (9) Kui marutaudi vastu vaktsineerimata või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest, peab hammustanud looma viivitamata inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti.

  (10) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (11) Looma poolt inimeste ja teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (12) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis või hädaseisundis olles.

  (13) Loomapidaja peab tagama temale kuuluvate kasside ja koerte vaktsineerimise marutaudi vastu. Esimest korda vaktsineeritakse koeri ja kasse 3–4 kuu vanuselt. Edaspidi vaktsineeritakse loomi vaktsiiniga kaasasolevas infolehes toodud juhiste kohaselt ja sagedusega, kuid mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.

  (14) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited.

  (15) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (16) Loomapidajal on soovituslik looma teadmata surmapõhjustest teavitama veterinaararsti.

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida jalutusrihmaga ohjatud koeraga ning koeral on soovituslikult peas suukorv, välja arvatud juhul kui suukorvi kandmine ei ole koeratõust tulenevalt võimalik, tagades inimeste ja nende vara ning teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

  (2) Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised ja muud rahvaüritused) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv. Seda nõuet ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

  (3) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida jalutusrihmaga ohjatud kassiga või kassiga, kes on vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või ‧kotis, tagades inimeste ja nende vara ning teiste loomade ohutuse.

  (4) Ühissõidukis peab koer olema kinnitatud jalutusrihma külge ning koeral peab olema peas suukorv, välja arvatud juhul kui suukorvi kandmine ei ole koeratõust tulenevalt võimalik. Jalutusrihma asemel võib koer olla vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või – kotis. Loomapidaja peab tagama, et koer ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.

  (5) Ühissõidukis peab kass olema vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või –kotis. Loomapidaja peab tagama, et kass ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.

  (6) Koera vedamisel isiklikuks kasutamiseks mõeldud sõidukis peab tagama sõidukis viibijate ja koera ohutuse. Kassi võib isiklikuks kasutamiseks mõeldud sõidukis vedada selleks ettenähtud puuris või kotis.

  (7) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

  (8) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata looma tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi. Sellisel juhul peab sõiduk olema paigutatud otsese päikesevalguse eest varjatud kohta ning loomale peab olema tagatud hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs.

  (9) Loomapidaja on kohustatud koheselt koristama avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas looma tekitatud reostuse.

  (10) Looma on keelatud ujutada ja pesta avalikes supelkohtades.

  (11) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk. Loomaga on keelatud viibida meditsiiniasutuses, välja arvatud veterinaarkliinikutes. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

§ 5.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Vastseliina Vallavalitsus.

  (2) Hulkuva looma püüdmise ja varjupaika toimetamise kulud tasub loomapidaja kohalikult omavalitsuselt vastava nõude saamisel.

  (3) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju-või hoiupaika).

  (4) Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja looma tagastamisel.

  (5) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

§ 6.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 663alusel § 664 lõikes 2 nimetatud isikute poolt.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja konstaablijaoskond vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vastseliina vallavolikogu 18.oktoobri 2002.a määrus nr 24 „Vastseliina valla heakorra ja kaevetööde ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine “ punkt 1“.
19.05.2014 10:21
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 7 lõike 1 sõnastus „Vastseliina valla heakorra ja kaevetööde ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine “ punkt 1“. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Vastseliina Vallavalitsuse taotlus 13.05.2014 nr 19.2-16/391

  (2) Määrus jõustub 04. oktoobril 2010. a.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json