Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse alatise komisjoni Viljandi linna haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 41

Viljandi Linnavalitsuse alatise komisjoni Viljandi linna haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 13.09.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldusseaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 77 "Viljandi linna õpilas- ja üliõpilasstipendiumide statuut", Viljandi Linnavolikogu 29.04.2005 määruse nr 98 "Viljandi linna nimelise kõrghariduse aastastipendiumi statuut", Viljandi Linnavolikogu 23.11.2007 määruse nr 63 "Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine" ja Viljandi Linnavolikogu 25.08.2010 määruse nr 44 “Viljandi linna aasta õpetaja statuut” alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjoni tegevuse eesmärk

  (1) Haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) juures tegutsev komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on vastavalt Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud õpilas- ja üliõpilasstipendiumide, Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumide ja Viljandi linna nimeliste kõrgharidusstipendiumide ning Viljandi linna aasta õpetajate aunimetuste tähtaegselt laekunud ja nõuetele vastavate taotluste hindamine ja menetlemine.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Viljandi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 3.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

  (1) Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni postiaadress on Linnu tänav 2 või Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi linn.

2. peatükk KOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS 

§ 4.   Komisjoni koosseisu kinnitamine ja muutmine

  Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 5.   Komisjoni kooseis, liikme õigused, liikme volitused

  (1) Komisjoni koosseisu kuulub vähemalt 7 liiget, sealhulgas linnavolikogu hariduskomisjoni esimees.

  (2) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (3) Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisel.

  (4) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla oma otsuste tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (5) Komisjoni liige on kohustatud:
  1) osalema komisjoni töös komisjoni esimehe määratud aegadel või teatama õigeaegselt komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest;
  2) hoidma saladuses talle komisjoni töös osalemisel teatavaks saanud andmed.

§ 6.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimehe ja esimehe asetäitja nimetab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) määrab komisjoni liikmete hulgast sekretäri;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Komisjoni esimehe volitused lõpevad:
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) linnavalitsuse otsusel.

§ 7.   Komisjoni sekretär

  (1) Korraldab komisjoni koosoleku tehnilist ettevalmistamist.

  (2) Teatab komisjoni liikmetele ja komisjoni koosolekule kutsututele koosoleku toimumise aja ja koha.

  (3) Koostab komisjoni koosoleku protokolli.

  (4) Valmistab komisjoni dokumendid ette arhiivi üleandmiseks.

  (5) Korraldab muid komisjoni asjaajamisega seotud küsimusi.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (3) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (4) Koosolekud toimuvad neli korda aastas kahe nädala jooksul peale avalduste ja lisamaterjalide esitamise tähtaja möödumist.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 1/2 liikmetest ja komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (6) Komisjon võtab otsuse vastu avaliku hääletamise korras koosolekust osavõtjate häälteenamusega. Häälte võrdel jagunemisel otsustab komisjoni esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja hääl.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (8) Komisjoni dokumente säilitatakse linnavalitsuse kantseleis.

  (9) Komisjon oma põhiülesannete täitmiseks:
  1) töötab välja ühtsed põhimõtted;
  2) taotleb vajadusel lisainformatsiooni.

  (10) Komisjon on oma ülesannete täitmisel kohustatud tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte.

§ 9.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 09.02.2009 määrus nr 3 “Õppestipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni põhimäärus”

§ 10.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist

Kalle Jents
Linnapea

Ene Pius
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json