Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Vändra Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 58

Kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 22.11.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 36 1 , § 36 3 , sotsiaalministri 28.12.2001.a. määrusele nr.156 "Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele", Vändra Vallavolikogu 16.11.2010.a. määrusele nr.35 "Vändra valla heakorraeeskiri" § 11 lg 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Eeskiri reguleerib Vändra valla haldusterritooriumil asuvate Vändra valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja matmiskoha kasutajatele.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
 2) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
 3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
 4) kalmistu haldaja - kalmistu kasutamist korraldav Vändra Vallavalitsus;
 5) matmiskoha kasutaja - isik, kellel on matmiskoha kasutamise õigus;
 6) matja - isik, kes korraldab surnu matmise;
 7) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrants jms);
 8) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
 9) haldamisteenuse osutaja - vallaga lepingulises suhtes olev juriidiline või füüsiline isik, kes tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh. eraldab hauaplatsi, korraldab jäätmehooldust, peab kalmistu registrit ja täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.  Kalmistu haldamine

  Kalmistu haldamisteenuse osutaja leidmise korraldab Vändra Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 4.  Nõuded kalmistule

 (1) Kalmistu maa-ala peab olema piiritletud.

 (2) Kalmistul olevale teadetetahvlile pannakse välja kalmistu haldamisteenuse osutaja kontaktandmed.

§ 5.  Kalmistu kasutamise nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

 (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
 1) kahjustada hooneid, hauapiirdeid, veevõtukohta, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
 2) murda lilli, puude ega põõsaste oksi ning raiuda puid ilma loata;
 3) panna maha jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
 4) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 5) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldamisteenuse osutaja loata;
 6) teha lõket;
 7) jalutada kaelarihmata koeri;
 8) matta loomi;
 9) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

2. peatükk Hauaplats 

§ 6.  Hauaplatsi suurus

 (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks. Matja soovi kohaselt eraldatakse ühe- või mitmekohaline hauaplats (nn pereplats).

 (2) Hauaplatsi mõõtmed matmise korral:
 1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
 2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
 3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m; jne.

3. peatükk Matmine 

§ 7.  Matmise korraldamine

 (1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus ja tuhk maetakse hauaplatsile urniga.

 (2) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldamisteenuse osutaja juures vähemalt kaks päeva enne matuse toimumist.

 (3) Kalmistu haldamisteenuse osutaja registreerib matmise surnu surmatõendi ja matja isikut tõendava dokumendi alusel.

 (4) Matmine toimub ainult valgel ajal. Esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi üldjuhul ei korraldata.

§ 8.  Matmine hauaplatsile

 (1) Haua kaevab ja matmise teostab kalmistu haldusteenuse osutaja või matja. Muldasängitamine ja hauakääpa kujundamine toimub matja osavõtul.

 (2) Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

 (3) Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab jääma vähemalt 1,5 m.

 (4) Surnu tuhk maetakse hauaplatsile urniga. Urnihaua sügavus maapinnast peab olema vähemalt 0,7 m.

 (5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetud säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

 (6) Haua kaevamise ja matmise käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab matja või kokkuleppel haldamisteenuse osutaja hiljemalt kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist.

 (7) Kalmistu haldamisteenuse osutaja kannab matuse matmisraamatusse, kuhu märgitakse surnu nimi, isikukood, surma kuupäev, matuse kuupäev, hauaplatsi asukoht, surmatõendi väljaandja, tõendi number ja kuupäev.

§ 9.  Pealematmine

 (1) Samale hauakohale võib peale matta kõige varem 15 aastat pärast viimast matmist.

 (2) Kultuurimälestiseks tunnistatud hauale peale ei maeta.

§ 10.  Ümbermatmine

 (1) Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldusteenuse osutajale Terviseameti piirkondliku talituse loa.

 (2) Säilmeid tohib ümber matta liivapinnase puhul mitte varem kui ühe aasta möödumisel ja niiske pinnase puhul mitte varem kui kolme aasta möödumisel matmisest. Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma külmal aastaajal.

4. peatükk Hauaplatsi kujundamine ja hooldamine 

§ 11.  Hauaplatsi kujundamine

 (1) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplats/hauakoht peab olema tähistatud surnu andmetega (ees- ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg), risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega.

 (3) Hauarajatised peavad olema paigaldatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

§ 12.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
 2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad ja oksad;
 3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
 4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst on loetav;
 5) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
 6) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.

 (2) Hauaplatsi võib hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldamisteenuse osutaja vahel sõlmitud kokkuleppele hooldada haldamisteenuse osutaja.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 13.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Kalmistu eeskirja täitmist kontrollib kalmistu haldaja.

 (2) Eeskirja rikkumise eest vastutab väärteo toimepannud isik seadusandluses ettenähtud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 14.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01.detsembrist 2010.a.

Peeter Reimann
Vallavanem

Aili Laprik
Vallasekretär