Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Valjala kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 72

Valjala kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.11.2012 nr 14

Eeskiri kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab Valjala kalmistu kasutamise korra.

  (2) Kalmistu haldamisel, kasutamisel, rajamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast eeskirjast ning kalmistu hooldamise nõudmistes järgitakse eesti rahva kalmistu- ja matmistraditsioone.

  (3) Eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Valjala valla üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks.

  (4) Kalmistu kasutamise eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijaile.

  (5) Kalmistul korraldab töid ja osutab teenuseid kalmistu haldaja, kelle õigused ja kohustused määrab Valjala Vallavalitsus. Kui haldajat ei ole määratud, siis täidab haldaja kohuseid Valjala Vallavalitsus.

  (6) Kalmistu juurde kuuluvad parkla, veevõtukoht, jäätmekogumiskohad, tööriistade hoiupaik, tualetid, teadetetahvlid (edaspidi rajatised).

  (7) Hauaplatside eraldamisega, kalmistu eeskirja täitmisega ja kalmistu korrashoiuga tegeleb haldaja.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
haud – surnud inimese matmiseks kaevatud korrapärase kujuga auk hauaplatsil;
hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
hauaregister – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;
matmise kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
matmistava – rahvuslikke traditsioone ja kombeid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;
hauaplatsi valdaja – isik, kelle valdusse hauaplats on haldaja poolt antud;
kalmistuvaht – kalmistutöötaja rahvapärane nimetus;
matmisluba – kalmistu haldaja poolt väljastatud dokument;
matmisraamat – matmiste registreerimise raamat;
matmisplatsi tunnistus – hauaplatsi valdaja käes olev dokument, kuhu märgitakse kõik platsile maetute andmed; matuse sellele platsile saab vormistada matmisplatsi tunnistuse esitamisel;

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistu on avatud iga päev, kalmistutöötaja tööaeg määratakse kindlaks tema töölepingus.

  (2) Kalmistu kohta peab haldaja hauaregistrit ja matmisraamatut.

  (3) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Valjala Vallavalitsuse arhiivis.

  (4) Kalmistul on:
  1) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) kalmistuinventari hoidmiseks vajalikud ruumid;
  3) teadetetahvel teabega osutatavate teenuste kohta;
  4) teave haldaja aadressi ja telefoninumbri kohta;
  5) kalmistu kasutamise eeskiri;
  6) kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned, rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, kalmistu eri osade liigenduslikud orientiirid;
  7) parkimisplatsid, veevõtukoht ja tualett;
  8) tähistatud kohad prahi mahapanekuks või selle paigutamiseks;

  (5) Haldaja kasutuses peab olema kalmistu plaan, kus on fikseeritud nummerdatud matmiste kvartalid, matmiste read, hauaplatsid ja hauad ning kalmistu rajatised.

  (6) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab haldaja.

§ 4.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatside eraldamist, kalmistu kasutamise eeskirja täitmist ja kalmistu korrashoidu korraldab kalmistu haldaja.

  (2) Hauaplats eraldatakse taotleja poolt esitatud surmatõendi alusel, samaaegselt vormistab kalmistu haldaja matmisloa. Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.

  (3) Tühja hauaplatsi (platsi, kuhu ei ole kedagi maetud) reserveerimine ei ole üldjuhul lubatud.

  (4) Hauaplatse eraldades tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas, maetava pea läänes.

  (5) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi valdajat või tema esindajat tema õigustest ja kohustustest.

  (6) Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 x 1,2 m ühe hauakoha kohta. Urni matmiseks ettenähtud maa-ala suuruseks on üks ruutmeeter ühe hauakoha kohta. Matmisplatsi kohta vormistatakse matmisplatsi tunnistus.

  (7) Hauaplats eraldatakse isikule 20-aastase valdamisõigusega. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi haldajal õigus pikendada hauaplatsi valdamisõigust järgmiseks kahekümneks aastaks või valdamisõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

  (8) Hauaplatsi valdamisõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

  (9) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi valdamisõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle hauaplatsi valdamisõigus.

§ 5.   Kalmistu jaotus

  (1) Kalmistu on jaotatud kvartaliteks. Kvartaleid tähistatakse rooma numbritega.

  (2) Kvartal jaotub hauaridadeks. Hauaridade nummerdamine kvartalisiseselt algab kalmistu väravapoolsest servast.

  (3) Hauaplatside nummerdamine reas algab kalmistu värava poolt vaadates vasakult suunaga paremale.

§ 6.   Hauaplats

  (1) Hauaplatsi mõõtmed on:
  1) 1,2 x 2,5 m ühe kirstumatuse kohta;
  2) 1,0 x 1,0 m urni sängitamiseks.

  (2) Uusi hauaplatse antakse välja kuni neljale kirstule.

  (3) Hauaplatsi kujundamisel võib kasutada hauaplatsi piirdeid: äärekivi, haua piirdeaedu või madalaid hekke.

  (4) Piirde paigaldamisel tuleb jälgida, et äärekivi kõrgus ei oleks üle 5 cm üle ümbritseva maapinna ja haua jalutsisse jääks vähemalt 0,5 m laiune üldkasutatav rada; piirded peavad olema lahtivõetavad;

  (5) Hekid peavad olema istutatud ja hooldatud nii, et heki kõrgus ei oleks rohkem kui 0,6 m ja hekiküljed ei ulatuks üle hauaplatsi servade; haua jalutsisse peab jääma vähemalt 0,5 m laiune üldkasutatav rada.

  (6) Piirdeaia paigaldamisel tuleb jälgida, et haua jalutsisse jääks vähemalt 0,5 m laiune üldkasutav rada.

  (7) Hauatähised paigaldatakse hauale nii, et tähistel olevat teksti oleks võimalik lugeda ilma hauaplatsile astumata.

  (8) Hauatähistele ei ole sobilik ja ei soovitata kirjutada elus olevate inimeste nimesid.

§ 7.   Heakord kalmistul

  (1) Heakorra eest hauaplatsil on kohustatud hoolt kandma platsi kasutaja(omanik).

  (2) Kalmistu teedel ja radadel ning muudel vabadel kalmistuosadel tagab heakorra kalmistu haldaja.

  (3) Haua korrastamisel tekkiv praht ja jäätmed tuleb koguda selleks ettenähtud kohtadesse:
  1) bioloogiliselt lagunevad jäätmed (lehed, oksad, rohujuured jm taimset päritolu praht ka ärakooritud pinnas) tuleb panna kalmistu taga asuvasse kompostihunnikusse;
  2) mittelagunevad jäätmed (sh küünlatopsid, kilekotid, lillepotid, purunenud vaasid ja laternad, pärgade ja kimpude metall- ja plastosad, pärjalindid jne) tuleb panna kalmistu värava juures asuvasse konteinerisse või kalmistule paigutatud kogumisvahenditesse.

  (4) Keelatud on koristus- ja korrastusjäätmete viskamine suvalistes kohtades üle kalmistuaia.

§ 8.   Matmine

  (1) Loa matmiseks annab kalmistu haldaja maetava isiku surmatõendi alusel.

  (2) Haldaja registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, vanus, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning surmatõendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja, samuti andmed kirstu või urni ning hauaplatsi asukoha, matja ja platsi hooldaja kohta.

  (3) Matmisloa väljaandmisel teeb haldaja kande hauaregistrisse ja kalmistuplaanile. Matmisloale on märgitud hauaplatsi hooldaja andmed tema allkirjaga.

  (4) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga nii, et matmine toimuks üldjuhul mitte varem kui neljandal päeval pärast maetava surma. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistuvahile teatama vähemalt üks ööpäev varem. Matmine on lubatud ainult valgel ajal. Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei toimu.

  (5) Käesoleva eeskirja § 4 (4) loetletud nõuetest võib kalmistuvahi (kirjalikul) loal erandkorras kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

  (6) Haldajal on õigus keelduda käesoleva eeskirja § 8 (5) nimetatud matmiskorralduseks loa andmisest kui niisugune matmine on vastuolus keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (7) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m, urni matmisel 0,8 m. Pärast haua kinnikatmist peab olema kujundatud hauakääbas kõrgusega mitte üle 0,5 m maapinnast. Haua kaitseks pinnavete eest peab kääpavall ulatuma üle haua servade.

  (8) Samasse hauda uuesti matmine ehk pealematmine võib toimuda vähemalt 20 aasta möödumisel eelmisest matusest. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varasema matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata. Kultuuri- ja ajalooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

  (9) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.

  (10) Matja korrastab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused matusele järgneva kolme päeva jooksul või hüvitab matmisjärgse korrastamise kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.

  (11) Kalmistu vanades kvartalites vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel:
  1) perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat;
  2) vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 20 aasta möödumist viimasest matmisest;
  3) perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.

§ 9.   Hauaplatside kujundamine ja hooldamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja detailplaneeringus määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades eeskirjas nimetatud piiranguid. Nii kasutusel olevatel kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded tuleb jätta oma algsele kohale. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi valdajat hoiatatakse. Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või hauarajatised eemaldada platsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

  (2) Iga hauakoht peab olema platsil tähistatud. Hauatähised on: rist, hauaplaat või –tahvel, hauakivi, hauasammas.

  (3) Hauarajatised on: hauaplatsi piirdeaed, platsi piirav äärekivi, istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus kuni 0,6 m). Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ja need peab platsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised on platsi valdaja omand.

  (4) Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Ta on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Praht tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

  (5) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, puud ja põõsad.

  (6) Omasteta surnute hauaplatside korrasoleku tagab vallavalitsus.

§ 10.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistu külastajad on kohustatud kalmistul hoidma korda, puhtust ja rahu.

  (2) Kalmistul on keelatud: risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi.

  (3) Keelatud on:
  1) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
  2) sõita kalmistul mistahes mootorsõidukiga ilma kalmistu haldaja loata;
  3) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  4) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu.

  (4) Ei tohi teha lõket ega prahi põletamiseks tuld ilma kalmistuvahi loata. Kalmistu prahikogumiskohtadesse on keelatud olmeprahi toomine.

  (5) Prügi ja praht tuleb panna selleks ettenähtud kogumiskohtadesse.

  (6) Kalmistule on keelatud matta loomi.

§ 11.   Kalmistu laiendamine ja või uue kalmistu rajamine

  (1) Loa kalmistu laiendamiseks või uue kalmistu rajamiseks annab vallavolikogu, kehtestades eelnevalt üldplaneeringu alusel kalmistu laiendamiseks või uue kalmistu rajamiseks eraldatud maa-alal detailplaneeringu.

  (2) Kalmistu detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja –radade paiknemine, ehitiste ja rajatiste asukohad jne.

§ 12.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks Valjala Vallavolikogu otsusega.

  (2) Kalmistu sulgemise otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

§ 13.   Eeskirja rikkuja vastutus

  Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 14.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 4. detsembrist 2012. a.

Liilia Eensaar
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json