Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade kehtestamine

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2011
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 98

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade kehtestamine

Vastu võetud 25.03.2009 nr 7
jõustumine 01.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4, § 67 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a määruse nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ paragrahvi 4 ja Räpina Vallavolikogu 27. oktoobri 2004. a määruse nr 23 „Räpina valla jäätmekava“ alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määrad.

§ 2.   Piirkonna moodustamine

  Moodustada korraldatud jäätmeveo läbiviimiseks Räpina valla haldusterritooriumil üks jäätmeveopiirkond, milleks on kogu valla haldusterritoorium (edaspidi veopiirkond).

§ 3.   Avaliku konkursi korraldamine

  Volitada Räpina Vallavalitsust korraldama jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avalikku konkurssi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras ja lähtuvalt jäätmeseaduses sätestatust.

§ 4.   Segaolmejäätmete vedu

  (1) Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete vedu.

  (2) Segaolmejäätmete vedamine peab toimuma tiheasustusaladel vähemalt 1 kord kuus ja hajaasustusaladel vähemalt 1 kord kvartalis (täpsustab PKD).

  (3) Jäätmemahutite tühjendamine Räpina valla elurajoonides võib toimuda ajavahemikul 6.00–23.00.

  (4) Korraldatud jäätmeveo jäätmekäitluskoht on Adiste prügila. Pärast Adiste prügila sulgemist on jäätmeveo käitluskoht Torma ja/või logistiliselt ja majanduslikult sobivam rajatav nõuetele vastav prügila või ümberlaadimisjaam.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu piirmäärad

  Kehtestada veopiirkonnas alates 16.07.2009. a segaolmejäätmetele (20 03 01) järgmised jäätmeveo teenustasu piirmäärad (koos käibemaksuga):

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmemahutis asuva segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest (eurot/kord)

Kuni 140 liitrit

2,88

190 liitrit

3,20

240 liitrit

2,52

370 liitrit

4,47

600 liitrit

6,39

800 liitrit

7,99

1500 liitrit

15,34

2500 liitrit

22,37

3500 liitrit

28,76

4500 liitrit

37,07

(Räpina Vallavolikogu 20.10.2010. a määrus nr 20 - jõust. 01.01.2011)§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

/otsingu_soovitused.json