SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapse sünnitoetuse maksmise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 37

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapse sünnitoetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.11.2007 nr 77
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2009KO 2009, 38, 53201.03.2009
16.02.2010KO 2010, 50, 69522.02.2010
16.11.201022.11.2010
15.03.2016RT IV, 24.03.2016, 3527.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Märjamaa Vallavolikogu 19.01.2010 määruse nr 8 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Märjamaa vallas“ § 5 punkt 1 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 35 - jõust. 27.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Märjamaa valla eelarvest makstava lapse sünnitoetuse (edaspidi sünnitoetus) taotlemise, määramise ja maksmise korra ning tingimused.

 (2) Sünnitoetus on ühekordne sotsiaaltoetus.

§ 2.  Sünnitoetuse määr

 (1) Sünnitoetuse määra kinnitab Märjamaa Vallavolikogu eraldi määrusega.

 (2) Sünnitoetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras.

§ 3.  Sünnitoetuse maksmise tingimused

 (1) Sünnitoetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või lapsendajal (edaspidi taotleja), kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris (edaspidi register) on registreeritud Märjamaa vald ja lapse elukoht on registri andmetel sama mis toetuse taotlejal ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Märjamaa vallas vähemalt üks aasta vahetult enne lapse sündi.
[KO 2009, 38, 532 - jõust. 01.03.2009]

 (2) Sünnitoetust võib taotleda enne lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et varem pole üheski omavalitsuses selle lapse sünni puhul toetust makstud.
[KO 2009, 38, 532 - jõust. 01.03.2009]

 (3) Märjamaa valla eelarves sünnitoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalosakond ning arvestuse pidamist rahandusosakond.

§ 4.  Sünnitoetuse taotlemine

 (1) Lapsevanem, eestkostja või lapsendaja esitab sünnitoetuse taotlemiseks vallavalitsusele vormikohase avalduse (määruse lisa) kaheteistkümne kuu jooksul peale lapse sündi.
[ - jõust. 22.11.2010]

 (2) [Kehtetu- - jõust. 22.11.2010]

§ 5.  Sünnitoetuse määramine ja maksmine

 (1) Sünnitoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab volitatud ametnik kümne tööpäeva jooksul sünnitoetuse taotlemise dokumentide esitamise kuupäevast arvates. Volitatud ametnikul on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.
[KO 2010, 50, 695 - jõust. 22.02.2010]

 (2) Keeldumisest teatab volitatud ametnik taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.
[KO 2010, 50, 695 - jõust. 22.02.2010]

 (3) Sünnitoetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse välja sularahas kümne tööpäeva jooksul volitatud ametniku otsusest arvates.
[KO 2010, 50, 695 - jõust. 22.02.2010]

 (4) Sotsiaalosakonna ettepanekul võib vallavalitsus oma korraldusega asendada rahalise toetuse lapsele vajalike esemete, toiduainete või ravimitega.

 (5) Sünnitoetus nõutakse tagasi juhul, kui sünnitoetuse määramise alusena esitas taotleja vallavalitsusele teadlikult valeandmeid.

§ 6.  Vastuvõtt lapsele ja vanematele

 (1) Laste sünni pidulikuks tähistamiseks korraldatakse lastele ja nende vanematele vallavanema vastuvõtt.

 (2) Vastuvõtule kutsutud lapsele kingitakse valla sümboolikaga hõbelusikas

 (3) Vallavanema vastuvõtu korraldab sotsiaalosakond koostöös avalike suhete nõunikuga. Vastuvõtu toimumise aja ja koha teatab avalike suhete nõunik kutsutuile kirjalikult vähemalt kolm nädalat ette.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Lisa Sünnitoetuse taotlemise avalduse vorm
[ - jõust. 22.11.2010]