Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Rõuge valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2016, 1

Rõuge valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 16.12.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse Rõuge valla põhimääruse § 5 alusel. § 1. Üldsätted .

§ 1.   Üldsätted

  Rõuge vald avaldab tunnustust Rõuge valla elutöö preemia, Rõuge valla aukodaniku nimetuse, aunimetuse, tänukirja ja aukirja andmisega.

§ 2.   Elutöö preemia andmine

  (1) Elutöö preemia antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena viljaka töö ja märkimisväärse pikaajalise panuse eest Rõuge valla arengusse.

  (2) Arvestatakse kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasiandmisel noorematele põlvedele.

  (3) Kandidaate elutöö preemia saamiseks võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Elutöö preemia väljaandmise otsustab vallavolikogu.

  (5) Elutöö preemia juurde kuulub rahaline preemia, mille suuruse otsustab vallavolikogu.

  (6) Elutöö preemia võidakse anda postuumselt.

  (7) Elutöö preemia antakse üle igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 3.   Valla aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Rõuge valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Rõuge vallale osutatud teenete või teo eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.

  (2) Rõuge valla aukodaniku nimetuse võib anda ka välisriigi kodanikule.

  (3) Kandidaate valla aukodaniku nimetuse saamiseks võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Aukodaniku nimetuse väljaandmise otsustab vallavolikogu.

  (5) Rõuge valla aukodanikule omistatakse tunnistus ning aukodanik kantakse Rõuge valla auraamatusse.

  (6) Aukodaniku nimetus võidakse anda postuumselt.

  (7) Aukodaniku nimetus antakse üle igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 4.   Valla aunimetuste andmine

  (1) Rõuge valla aunimetus on:
  1) Aasta kohaliku elu edendaja
  2) Aasta kultuurielu edendaja
  3) Aasta hariduselu edendaja
  4) Aasta sportlane või aasta spordielu edendaja
  5) Aasta ettevõtja
  6) Aasta tulevikulootus
  7) Aasta küla
  8) Aasta tegu

  (2) Aunimetuste andmise ja taotluste esitamise tähtajad määrab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Kandidaate aunimetuse saamiseks võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Kandidaatide esitajad iseloomustavad kandidaadi tegevust ja saavutusi läbi vastavalt lisatud hindamiskriteeriumidele (lisa).

  (5) Laekunud ettepanekud vaatab läbi:
  1) Volikogu arengukomisjon alljärgnevate aunimetuste osas:
  1. Aasta kohaliku elu edendaja
  2. Aasta ettevõtja
  3. Aasta tulevikulootus
  4. Aasta tegu
  2) Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon alljärgnevate aunimetuste osas:
  1. Aasta kultuurielu edendaja
  2. Aasta hariduselu edendaja
  3. Aasta sportlane või spordielu edendaja
  3) Volikogu külaelukomisjon alljärgneva aunimetuse osas:
  1. Aasta küla

  (6) Aunimetuste andmise kinnitab vallavalitsus.

  (7) Sobiva kandidaadi puudumisel jäetakse aunimetus välja andmata.

  (8) Rõuge valla aunimetuse saajaid autasustatakse aukirjaga ja meenega, võimalusel rahalise preemiaga.

  (9) Valla aunimetused antakse üle igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeval või tunnustusüritusel. Aasta küla aunimetus antakse üle valla külade päeval ning aasta ettevõtja aunimetus antakse üle valla ettevõtjate ja mittetulundussektori aastalõpu vastuvõtul.

§ 5.   Kaunima kodu konkursi võitnud kodude tunnustamine

  (1) Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid.

  (2) Laekunud ettepanekute põhjal külastab Rõuge Vallavolikogu külaelukomisjon konkursile esitatud kodusid ja asutusi.

  (3) Komisjon teeb ettepaneku aunimetuse andmiseks.

  (4) Parimaid autasustatakse aukirja ja meenega.

  (5) Tunnustamine toimub igal aastal küladepäeva raames.

§ 6.   Konkurss “Valgus Rõugesse”

  (1) Konkursi eesmärgiks on jõuluajal täiendav valguse toomine Rõuge valla kodudesse, et muuta vald atraktiivsemaks jõuluajal ja aastavahetusel.

  (2) Konkursi läbiviimise otsustab ja korraldab Rõuge Vallavalitsus.

  (3) Ülevaatused konkursi raames toimuvad jõulueelsel nädalal Rõuge Vallavolikogu külaelukomisjoni poolt.

  (4) Konkursi parimad selgitatakse välja kolmes rühmas:
  pereelamud;
  korterelamud;
  valla allasutused ja äri- ning tootmishooned.

  (5) Komisjon hindab hoonete välisilmet, akende kaunistusi, õuede valgustust ja kujundust.

  (6) Komisjon võib jätta hindamata hoone või vaateakna, kui õueala üldkorras esineb olulisi puudusi.

  (7) Komisjon teeb konkursist kokkuvõtte ja esitab selle vallavalitsusele detsembrikuu lõpuks.

  (8) Tunnustamine toimub vabariigi aastapäeva vastuvõtul.

§ 7.   Tänu- ja aukirjade andmine

  Tänu- ja aukirjad antakse vallavalitsuse ettepanekul allasutuste töötajatele ja vallakodanikele seoses riiklike, kohalike või isiklike tähtpäevadega.

§ 8.   Tunnustus- ja tänuüritused

  (1) Vastuvõtt Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (2) Parimate õpilaste vastuvõtt
  1) Parimate õpilaste vastuvõtule kutsutakse Rõuge Põhikooli poolt esitatud parimate õpitulemustega õpilased.

  (3) Vastuvõtt vastsündinud vallakodanikele ja nende vanematele
  1) Toimub igal aastal jaanuarikuus.
  2) Vastuvõtule kutsutakse eelnenud aastal Rõuge valla elanikuna registreeritud ning siia elama jäänud kuni ühe aastased lapsed koos vanematega.
  3) Vastuvõtule kutsutud lastele kingitakse hõbelusikas, millele on graveeritud lapse nimi ja sünniaeg.

  (4) Vastuvõtt valla eakatele inimestele ülemaailmse eakate päeva puhul
  1) Toimub igal aastal oktoobrikuu alguses.
  2) Vastuvõtule kutsutakse eakad vallakodanikud.
  3) Eakaid inimesi tänatakse meene ja tänukirjaga.

  (5) Õpetajate päeval haridus- ja noorsootöötajate meelespidamine tänuüritusega

  (6) Aktiivsete noorte tunnustusüritus
  1) Aktiivsete noorte tunnustusürituse viib läbi Rõuge Avatud Noortekeskus.

  (7) Aastalõpu vastuvõtt ettevõtjatele ja mittetulundussektorile
  1) Toimub igal aastal detsembrikuus.
  2) Vastuvõtule kutsutakse aktiivselt tegutsevad ettevõtjad ja mittetulundussektori esindajad, samuti uued ettevõtjad.

§ 9.   Rõuge valla auraamat

  (1) Rõuge valla auraamatut peetakse Rõuge Vallavalitsuses.

  (2) Auraamatusse kantakse elutöö preemia, valla aukodanik ja kõik aunimetuste saajad.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 31.10.2007 määrusega nr 21 kinnitatud Rõuge valla tunnustuse avaldamise kord.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Saarna
Volikogu esimees

Lisa Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json