Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Audru valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2017, 7

Audru valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 16.12.2015 nr 34
RT IV, 08.01.2016, 11
jõustumine 01.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2016RT IV, 23.04.2016, 926.04.2016
12.10.2017RT IV, 31.10.2017, 203.11.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõigete 2 – 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Audru valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koosmõjus riigi ja Audru valla vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskirjaga kehtestatakse heakorra nõuded ja koormis Audru vallas.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Audru vallas kehtiva jäätmehoolduseeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja, puu raieloa andmise korra, reovee kohtkäitluse ja ära veo eeskirja ning teiste õigusaktidega.

  (4) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Audru valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, samuti omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.

  (5) Käesoleva eeskirjaga või seadusaktidega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Audru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht – iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
  2) avalik vara – vara, mis on avalikuks kasutamiseks;
  3) kinnistu – maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  4) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  5) puhastusala – tiheasustusalal asuva kinnistu piirist ja selle laiuselt avaliku kasutatava teeni ulatav ala;
  6) romusõiduk – mootorsõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu või mis oma välimusega rikub ümbruskonna esteetilist väljanägemist;
  7) tiheasustusala – Audru valla tiheasustusalad on Lavassaare alev kogu ulatuses ning Audru alevik, Kõima, Lindi, Liu, Jõõpre, Põldeotsa, Papsaare, Ahaste ja Aruvälja külad üldplaneeringus määratud ulatuses (tiheasustusala kaardid on määruse lisas 1).
[RT IV, 31.10.2017, 2 - jõust. 03.11.2017]

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused:
  1) hoidma korras omandis või kasutuses oleva ehitise, kinnistu, piirdeaia ja rajatised ning rakendama meetmed kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) kinnistu ja ehitise reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle viivitamata puhastama. Kui tegelikku reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala koristama kinnistu omanik;
  3) koristama kinnistuga piirnevalt puhastusalalt jäätmed ja muu prahi;
  4) puhastama kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva katuse või räästa sinna kogunenud lumest ja jääst, tagades tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise ja piirama tööde teostamise koha ajutise piirdega;
  5) kärpima põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või ulatuvad elektri- või sideliinidesse;
  6) taotlema tiheasustusalal asuval kinnistul kasvavate puude raieks (välja arvatud viljapuude, põõsaste ja metsa raie) vallavalitsuselt raieloa;
  7) tiheasustusalal niitma üle 25 cm kõrguse muru või heina (sh muud rohtkatet) elamu-, äri-, sotsiaal- ja tootmismaa kinnistutel. Maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel niitma rohtkatet vähemalt 10 meetri ulatuses lähimast elamu-, äri-, sotsiaal- või tootmismaa kinnistust üks kord aastas hiljemalt 31. juuliks;
  8) tiheasustusalal elamu-, äri-, sotsiaal- ja tootmismaa kinnistutel koristama langenud lehed. Maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel koristama langenud lehed vähemalt 10 meetri ulatuses lähimast elamu-, äri-, sotsiaal- või tootmismaa kinnistust üks kord aastas;
  9) kasutusel mitteoleva ehitise või kinnistu omanik on kohustatud vältima ehitise varisemisohtlikuks muutumist, kõrvaldama ehitise varisemisohu, sulgema ehitise sissepääsuavad takistamaks kõrvaliste isikute sissepääsu ehitisse, paigaldama ehitise ümber vastavad hoiatussildid ja tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaevude vms aukude ja süvendite) ohutuse;
  10) paigaldama ehitise tänavapoolse seina või kinnistut ümbritseva piirde külge nähtavale kohale majanumbriga sildi;
  11) tagama kinnistul paiknevates sadeveekraavides vee tõrgeteta äravoolu. Sadeveekraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
  12) keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb sellest viivitamata teavitada Päästeametit ning esimesel võimalusel edastada vastav teave ka vallavalitsusele e-posti aadressil: info@audru.ee.

§ 4.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike kohtade ja avaliku vara kahjustamist või reostamist loomade poolt ning tekkinud kahju ja reostuse viivitamatult likvideerima. Looma poolt tekitatud kahju ja reostuse likvideerimise kulude eest on kohustatud tasuma loomapidaja.

  (2) Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuded ning välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (3) Põllumajandusloomi tuleb pidada aia või elektrikarjusega piiritletud alal või hoones viisil, mis välistaks loomade piiritletud alalt väljumise.

  (4) Koertega on keelatud viibida Valgeranna suplusalal (asukoha kaart on lisa 2) perioodil 01. mai kuni 15. september, hobustega on keelatud viibida Valgeranna suplusalal (asukoha kaart on lisa 2) ja Valgeranna puhkealal (asukoha kaart on lisa 3) aastaringselt.
[RT IV, 23.04.2016, 9 - jõust. 26.04.2016]

§ 5.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on Audru valla territooriumil keelatud:
  1) avaliku vara kahjustamine, risustamine ja reostamine ükskõik millisel viisil, sealhulgas teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude kahjustamine;
  2) omavolilise teate, kuulutuse või reklaami üles panemine valla omandis olevale territooriumile valla nõusolekuta;
  3) ülenormatiivse müra, vibratsiooni või tolmu tekitamine;
  4) romusõidukite parkimine avalikul teel või muus avalikus kohas ning tiheasutusalal kinnistu tänavaäärses õue osas;
  5) mootorsõidukiga sõitmine ja parkimine suusa- ja terviseradadel, mänguväljakutel, kalmistutel või muus selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;
  6) haljastuse rajamine, puude ja põõsaste istutamine valla omandis olevale territooriumile valla nõusolekuta;
  7) naftasaaduste või nende jääkide valamine maapinnale ja mürgiste ainete hoidmine kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinda;
  8) mürkainete, pestitsiidide ja väetiste kasutamine nende pakenditel märgitud kasutusjuhendi vastaselt;
  9) liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine veekogus või veekogule lähemal kui 10 meetrit veepiirist ja avalikus kohas;
  10) reo- või heitvee suunamine sadeveekraavi või -kanalisatsiooni või muul viisil nende reostamine ja risustamine.

3. peatükk KOORMISE KEHTESTAMINE 

§ 6.   Koormise olemus

  Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid käesolevas määruses toodud heakorranõuete täitmise tagamiseks.

§ 7.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Füüsiline ja juriidiline isik peab heakorra tagamiseks vajalikud tööd tegema tema omandis või valduses oleval kinnistul või muul tema kasutuses oleval territooriumil ning sellega vahetult piirneval üldkasutataval territooriumil.

  (2) Koormise täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse §-s 3.

  (3) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul.

4. peatükk VASTUTUS  

§ 8.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel

  (2) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2016.

Lisa 1 Tiheasustusala kaardid

Lisa 2 Asukoha kaart
[RT IV, 23.04.2016, 9 - jõust. 26.04.2016]

Lisa 3 Asukoha kaart
[RT IV, 23.04.2016, 9 - jõust. 26.04.2016]

/otsingu_soovitused.json