Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Puu raieks loa andmise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2017, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puu raieks loa andmise kord

Vastu võetud 16.12.2015 nr 35
RT IV, 08.01.2016, 14
jõustumine 01.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2017RT IV, 31.10.2017, 203.11.2017

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva puu raieks loa andmise korraga (edaspidi kord) sätestatakse Audru valla haldusterritooriumi tiheasustusalal asuvate puude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord.

 (2) Kord ei reguleeri metsa metsaseaduse tähenduses ega viljapuude raiumise korda.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast;
 2) puu raiumine – puu likvideerimine juurekaelalt ja puu võra vähendamine rohkem kui 50% ulatuses.
 3) tiheasustusala – Audru valla tiheasustusalad on Lavassaare alev kogu ulatuses ning Audru alevik, Kõima, Lindi, Liu, Jõõpre, Põldeotsa, Papsaare, Ahaste ja Aruvälja külad üldplaneeringus määratud ulatuses (tiheasustusala kaardid on määruse lisas 1)
[RT IV, 31.10.2017, 2 - jõust. 03.11.2017]

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE 

§ 3.  Raieluba

 (1) Audru valla tiheasutusalal asuva üksikpuu raie, mille rinnasdiameeter on vähemalt 15 cm, on lubatud ainult Audru Vallavalitsuse keskkonna- ja heakorraspetsialisti (edaspidi loa andja) poolt väljastatud raieloa alusel.
[RT IV, 31.10.2017, 2 - jõust. 03.11.2017]

 (2) Raieluba ei ole vajalik järgmistel juhtudel:
 1) puu raiumine on ettenähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
 2) raiutav puu on kuivanud või muutunud tormimurru tagajärjel ohtlikuks ja vajab kohest likvideerimist;
 3) raie toimub Audru valla tellimisel vallale kuuluval kinnistul.

§ 4.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieloa taotluse esitab:
 1) kinnistu omanik, hoonestusõiguse omanik või muu esindusõigusega isik;
 2) reformimata riigimaa osas selle valitseja.

 (2) Raieloa taotlus esitatakse Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitusus) kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

 (3) Raieloa taotluses märgitakse:
 1) nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontaktandmed;
 2) raiutava puu liik, kogus ja asukoha kirjeldus;
 3) puu raiumise põhjendus;
 4) puu raiumise orienteeruv aeg;
 5) raie teostaja.

 (4) Raieloa taotlusele lisatakse:
 1) võimalusel raiutava puu asukoha skeem;
 2) esindusõigust tõendav dokument, kui taotleja ei ole omanik;
 3) kaasomandis oleva kinnistu puhul kaasomanike enamuse nõusolek;
 4) korteriühistu puhul üldkoosoleku otsus;
 5) korteriomanditeks jagatud kinnistu puhul korteriomanike üldkoosoleku otsus;
 6) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil, on kaitstav looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti kaitseks määratud piiranguvööndis;
 7) Keskkonnaameti nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks;
 8) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutav puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis.

§ 5.  Raieloa andmine

 (1) Loa andja kontrollib taotluses ja sellele lisatud dokumentides toodud asjaolusid, vajadusel nõuab täiendavaid dokumente ja selgitusi ning teeb kohtvaatluse puu asukohas.

 (2) Raieloas märgitakse:
 1) taotleja nimi;
 2) raiutava puu liik, arv ja asukoht.

 (3) Loa andja võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendamist. Kõrvaltingimuse täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

 (4) Raieloa andmise otsustab loa andja hiljemalt 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 6.  Raieloa andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Raieloa andmisest võib keelduda eelkõige järgmistel põhjustel:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) kinnistu kaasomanik, kaitstava loodusobjekti valitseja, Keskkonnaamet või Muinsuskaitseamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks;
 3) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta ümbritsevat keskkonda ja isikutele kuuluvat vara.

 (2) Raieloa andmisest keeldumise otsustab loa andja hiljemalt 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (3) Raieloa tunnistab kehtetuks loa andja. Raieloa võib tunnistada kehtetuks eelkõige järgmistel juhtudel:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) ei järgita raieloa tingimusi;
 3) raieloa saaja taotleb kehtetuks tunnistamist.

3. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 7.  Vastutus

  Korra rikkumise eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 alusel.

§ 8.  Järelevalve

  Järelevalvet korra täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2016.

Lisa 1 Tiheasustusala kaardid