Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Mulgi valla heakorraeeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 1

Mulgi valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 19.12.2018 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 ning alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Heakorraeeskirjaga (edaspidi nimetatud eeskiri) kehtestatakse Mulgi valla haldusterritooriumi heakorra põhimõtted ja nendes kinnipidamise kohustus.

  (2) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, koerte ja kasside pidamise, välireklaami paigaldamise, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjadega ning avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetega ning tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise korraga.

§ 2.   Mõisted

  1) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
2) avalik koht - määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa;
3) üldkasutatav territoorium – füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva territooriumiga vahetult piirnev avalik koht;
4) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonete vaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavad funktsionaalsed rajatised;
5) heakorratööd – kinnistu heakorraga seotud tööd, sealhulgas haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedustõrje teostamine, kevadine libedustõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd;
6) tiheasustusala – valla üldplaneeringus määratud ala selgelt märgitud piirides;
7) ehitis- hoone või rajatis;
8) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu;
9) omanik füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
10) puhastusala- korrastatav ala kinnistu piirist sõidu- või kõnniteeni.

§ 3.   Nõuded heakorra tagamiseks

  Heakord on tagatud, kui
  1) maa-alal ei ole jäätmeid ja prahti;
  2) maa-alal (v.a põllu-, heina- ja metsamaa) kasvav rohi ei ole kõrgem kui 15 cm;
  3) maa-alal asuvad hooned ja nende ümbrus on korrastatud.

§ 4.   Heakorraeeskirja eesmärk ja ulatus

  (1) Eeskirjaga kehtestatakse heakorranõuded ja nendest kinnipidamise kohustus, et tagada vallas puhtus ja heakord.

  (2) Heakorranõuded on kehtestatud keskkonnasaaste ning tulekahju ohu ennetamiseks, keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks ning visuaalselt esteetilise ruumilise keskkonna tagamiseks.

  (3) Heakorranõuded tuleb tagada Mulgi valla haldusterritooriumil avalikes kohtades, üldkasutatavatel territooriumidel, kinnisasjadel ning füüsilise või juriidilise isiku valduses ja kasutuses olevatel maa-aladel.

§ 5.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab ja koordineerib haljastus- ja heakorratöid valla avalikes kohtades s. h haljasaladel, supluskohtades, parkides jne;
  2) korraldab valla omandis olevate teede, tänavate, kõnniteede, parklate ning haljasalade heakorratööde teostamist;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) korraldab valla omandis või kasutuses olevatel kinnistutel pinkide, jäätmemahutite, avalike tualettide jm inventari paigaldamise ja hoolduse;
  5) korraldab kaitsealade heakorda ja hooldustöid vastavalt kaitsealade eeskirjadele.

§ 6.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella 7.00-ks (va eriolukord) ning vajadusel tuleb töid teostada ka päeva jooksul, et tagada heakord.

  (2) Ühissõidukipeatused ja ootekojad ning tiheasustusalal tähistatud jalakäijate ülekäigukohad, ühiskondlike hoonete välitrepid ja -astmed peavad olema puhtad ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (3) Avalikku kohta tohib lillevaase, prügiurne, pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja hoolduse eest vastutab väikevormi paigaldaja. Ilma loata avalikku kohta paigaldatud väikevormid kõrvaldab vallavalitsus.

  (4) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala koos lähiümbrusega, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (5) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (6) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt 1 kord aastas ja mänguvahendite/väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid/väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

  (7) Jäätme- ja muu veose vedaja peab koristama peale- või mahalaadimisel või sõidu ajal maha kukkunud prügi, esemed vm materjalid.

  (8) Ehitusmaterjali vedaja peab kinnitama ja katma veose viisil, mis hoiab ära ehitusmaterjalide sattumise teele.

  (9) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koristada kohe.

§ 7.   Kinnistu ja ehitise omaniku või kasutaja kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia või heki ning rakendama meetmeid kinnistu risustamise ja reostuse vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad fasaadielemendid st fassaadielemendid peavad olema terved, värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) regulaarselt puhastama ja hoidma korras sadeveekraavid, truubid, maa-aluste tehnovõrkude luugid ja restid, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala või kinnistu piiridesse;
  4) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
  5) hoidma korras kinnistuga piirneva ala, mis jääb kinnistu piiri ja sõidu– või kõnnitee vahele (koristama ning niitma haljasala jne);
  6) niitma muru ja rohu hoonete ja rajatiste ümbruses vastavalt ilmastiku oludele selliselt, et rohu kõrgus ei ületaks 15 cm;
  7) niitma maatulundusmaa kinnistutel rohu vähemalt kord aastas peale jaanipäeva, kuid hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks, et vältida kulu tekkimist ja tagada tuleohutus;
  8) pügama kinnistu välispiirile jääva heki vähemalt 1 kord suve jooksul;
  9) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija, jalgratturi või sõiduki liiklust;
  10) paigaldama tiheasustusega aladel hoone tänavapoolsele fassaadile maja numbri või koha-aadressi;
  11) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitistelt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega ning heakorrastama ümbruse peale tööde lõpetamist;
  12) vältima sadevee langemist katuselt kõnniteele või kergliiklusteele, paigaldades vajadusel vastavad rennid;
  13) taotlema tiheasutusalal puu (v. a viljapuu) raieks loa Mulgi Vallavolikogu poolte kehtestatud korras;
  14) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat prügikonteinerit, tagama juurdepääsu jäätmevedajale ning pesema ja desinfitseerima konteinerit;
  15) tagama mittekasutuses oleva ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust ja sulgema sissepääsud;
  16) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (pürgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt viimase kahe aasta kohta;
  17) tagama kuivkäimla vastavuse tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele;
  18) tagama loomakasvatushoonete vastavuse tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele;
  19) mitte loopima lumetõrje teostamisel lund sõiduteele ja naaberkinnistule.

§ 8.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Vallas elaval või viibival isikul on heakorranõuete tagamiseks keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas sülitada, urineerida, roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile, pingile, teele, ühistranspordi sõidukile, bussiootepaviljonile, kommunikatsiooniehitistele jms või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, bussiootepaviljoni, liikluskorraldusvahendit, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  5) teostada omavoliliselt kaevetöid;
  6) kinnitada puude külge traate, silte või muid esemeid;
  7) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalale selle halasala omaniku või haldaja loata;
  8) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas;
  9) pesta sõidukit valla siseveekogude ääres või reostada veekogu muul moel;
  10) sõita spordirajatistel (sh suusa-, jooksu- ja terviseradadel) mootorsõidukitega (va raja või rajahoolduseks tehtavad sõidud);
  11) jalutada lemmikloomadega suusarajal;
  12) sõita pinnatud ja asfaltkattega teedel metallroomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
  13) lasta reovett sadevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada neid muul viisil;
  14) sadeveekraavi likvideerimine ja sadevee torusse juhtimine vallavalitsusega kooskõlastamata;
  15) kasutada tuhka lume- ja libedustõrjeks kergliiklusteedel;
  16) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul, aknal ja uksel;
  17) asetada akna välisküljele toiduaineid ning sinna mittesobivaid esemeid;
  18) kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  19) ronida avalikus kohas pinkidele ja piiretele;
  20) paigaldada või ümber tõsta pinke, tõkkepiirdeid, teadetahvleid, viitasid jms.

§ 9.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) korrastama müügikoha koheselt peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed.

§ 10.   Välireklaami paigaldaja kohustused

  Välireklaami paigaldaja on kohustatud:
  1) tagama välireklaami paigaldamise ajal ohutu liiklemise;
  2) pärast välireklaami eksponeerimist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse, teostama heakorratööd;
  3) tagama kinnistul või ehitise pinnal asuva välireklaamikandja ja välireklaami korrashoiu ning ohutuse ümbrusele kogu eksponeerimise aja jooksul;
  4) järgima Mulgi valla reklaami paigaldamise korras toodud nõudeid.

§ 11.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele, paigaldades tööalale vajalikud katted ja võttes kasutusele vastavad abinõud;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) teostama avalikes kohtades mulla- ja kaevetöid vastavalt Mulgi valla kaevetööde eeskirjale. Pärast kaevetöid tuleb taastada maa-ala heakord;
  5) paigaldama ehitamise ajal ehitise lähedusse infotahvel, millel on kajastatud info ehitustööde objekti, ehitaja, tööde kestvuse ja lubade kohta ning kõikide osapoolte (sh järelevalve teostaja) kontaktandmed;
  6) heakorrastama pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist objekti ümbruse ja taastamistööde käigus rikutud haljastuse ning ära vedama ehitusjäätmed;
  7) tagama ohutu liikluskorralduse.

§ 12.   Tööstus-, põllumajandus- ja loomakasvatushoonete ümbruse omanike kohustused heakorra tagamisel

  Tööstushoonete ning põllumajandus- ja loomakasvatushoonete omanike kohustused:
  1) tagama heakorra kinnistul ja hoonete ümbruses;
  2) vältima pori, mulla, sõnniku, sööda jms kandumist sõidu- ja kõnniteedele ning naaberkinnistutele.

§ 13.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 14.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  Küttekoldevälise tule tegemisel lähtutakse tuleohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetest.

§ 15.   Heakorraeeskirja rikkumine

  Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel, mille kohaselt võib rahatrahvi suuruseks olla kuni 100 trahviühikut.

§ 16.   Väärtegude menetlejad

  Käesoleva määruse alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 17.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon.

§ 18.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 25. oktoobri 2012 määrus nr 79 “Abja valla heakorraeeskiri“;
  2) Halliste Vallavolikogu 19. septembri 2012 määrus nr 21 “Halliste valla heakorraeeskiri”;
  3) Karksi Vallavolikogu 20. aprilli 2011 määrus nr 42 “Karksi valla heakorraeeskiri”;
  4) Mõisaküla Linnavalitsuse 16. detsembri 2010 määrus nr 15 “Mõisaküla linna heakorraeeskiri”.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json