HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 32

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 28.12.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Mustvee vallas elavate 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist vallaeelarvest.

  (2) Käesoleva määruse eesmärgiks on soodustada Mustvee valla noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huviharidust omandatakse huvikoolis.

  (2) Huvitegevus käesoleva määruse tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

§ 3.   Toetuse taotlemise tingimused ja piirmäärad

  (1) Käesolevas korras sätestatud toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul valla eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Valla eelarvest toetatakse õpilase huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) õpilane ja vähemalt üks tema seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel Mustvee valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal. Juhul, kui valda registreeritakse hiljem, kui 1. jaanuar, arvestatakse toetust Mustvee valda registreerimisele järgnevast kuust;
  2) õpilane õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppevormis;
  3) avaldus on esitatud tähtaegselt;
  4) transporti huvitegevuse asukohta toetatakse juhul, kui õppuril puudub võimalus mõistliku ajaga liigelda kodu ja huvitegevuse asukoha vahel ühistranspordiga.

  (3) Sporditegevuse hüvitise saaja õpilane esindab võimalusel ja vajadusel Mustvee valda võistlustel, muu huvitegevuse toetuse saaja õpilane konkurssidel ja ülevaatustel.

  (4) Hüvitist makstakse iga õpilase kohta kuni 50% huvitegevuses osalemise tasutud kuludest. Kolme ja enama alaealise lapsega, puudega lapsega või vähekindlustatud pere puhul on õpilase hüvitis ühes kalendriaastas kuni 75% tasutud kuludest.

  (5) Hüvitist makstakse perioodi eest, mil taotleja ja huvitegevuse pakkuja vastavad eelnimetatud nõuetele.

  (6) Toetust makstakse järgmiste kulude katteks:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Mustvee vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppetasu;
  2) huvitegevuses osalemise osalustasu;
  3) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu;
  4) huvitegevuses osalemiseks vahendite soetamine;
  5) võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine.

  (7) Hüvitist ei maksta Mustvee valla hallatavate asutuste spordi- ja huviringide osalustasu kompenseerimiseks.

  (8) Huvitegevuse hüvitist ei maksta juhul kui õpilane õpib Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis või Mustvee Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis või erahuvikoolis.

§ 4.   Toetuse ja kuluhüvitise taotlemine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab alla 18-aastase taotleja puhul õpilase seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul õpilane ise vallavalitsusele vormikohase avalduse.

  (2) Avaldusele lisatakse tehtud kulude aluseks olevad dokumendid ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

  (3) Taotlusi võetakse vastu aastaringselt. Taotluse esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest).

  (4) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta 45 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 5.   Taotluste menetlemine

  (1) Käesoleva määruse alusel esitatud taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsusest teavitatakse avaldajat kirjalikult.

  (3) Vallavalitsusel on erandjuhtudel õigus määrata toetusi ja kuluhüvitisi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel.

  (4) Toetuste määramisel lähtutakse eelkõige valla eelarvelistest võimalustest.

§ 6.   Toetuse ja kuluhüvitise andmine, andmise lõpetamine ja tagasinõudmine

  (1) Toetus ja kuluhüvitis kantakse taotleja pangakontole 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist, kui käesolevas korras ei ole ette nähtud või vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (3) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul) informeerima Mustvee vallavalitsust.

  (4) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab vallavalitsust, kui õpilane on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

  (5) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

  (6) Toetuse ja kuluhüvitise andmine lõpetatakse, kui on selgunud asjaolud, mille tõttu toetuse ja kuluhüvitise saaja ei vasta toetuse ja kuluhüvitise saamise tingimustele.

  (7) Toetus ja kuluhüvitis nõutakse tagasi, kui on selgunud, et selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

  (8) Toetuse ja kuluhüvitise alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma viieteistkümne päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

  (9) Alusetult makstud toetus ja kuluhüvitis, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu korras.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 2 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json