HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus

Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 36

Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Paide Täiskasvanute Keskkool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav üldhariduskool.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on mittestatsionaarne õpe põhikooli kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, täiskasvanute koolituse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kool asub ja tegutseb Paide linnas.

  (2) Kooli ametlik aadress on Lai tn 33, Paide linn, Paide linn, Järva maakond, 72716.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on Paide linna vapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ning sümboolika.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärgid on:
  1) võimaldada koolikohustuseta isikutel omandada põhiharidust;
  2) võimaldada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel koolikohustuslikel isikutel omandada mittestatsionaarses õppes põhiharidust;
  3) võimaldada õpilastel omandada mittestatsionaarses õppes üldkeskharidust;
  4) võimaldada põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist eksternina;
  5) võimaldada kooli struktuuriüksuses rahvaülikoolis (edaspidi rahvaülikool) täiskasvanute täiendkoolitusi isiksuse ning tema loovuse, annete ja oskuste arendamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks tööturul.

§ 7.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua paindlikud tingimused ja võimalused põhi- või üldkeskhariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes või eksternina;
  2) pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist põhi- ja üldkeskharidust ning rahvaülikoolis täiendkoolitusi;
  3) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, korraldada eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist;
  4) kujundada õpilase arengut toetav õpikeskkond;
  5) luua koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks ning korraldada koolitöötajatele koolitusi.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 8.   Direktori ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktor:
  1) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse eest, kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest;
  2) tagab seadustes ja põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud õigusaktides ja kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  5) kinnitab kooli töötajate koosseisu kooskõlastades selle eelnevalt Paide Linnavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi linnavalitsus);
  6) korraldab esimese õpilasesinduse koosseisu valimised ning konkursid õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks;
  7) moodustab vajadusel ajutisi töörühmi ja komisjone;
  8) annab aru kooli hoolekogule, teeb koostööd õpilasesindusega ja kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;
  9) sõlmib kooli töötajatega töölepingud ning järgib tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  10) kinnitab kooli asjaajamiskorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  11) korraldab täiendkoolituste toimumist rahvaülikoolis vastavuses täiskasvanute koolituse seadusega;
  12) tagab riigi ja linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise.

§ 9.   Kooli juhtkond

  (1) Kooli juhtkonda kuuluvad direktor, õppealajuhataja, IT-spetsialist ja 2-4 kooli töötajat direktori otsusel.

  (2) Kooli juhtkond tagab õppenõukogu otsuste täitmise ning kooli igapäevatöö korraldamise.

§ 10.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 11.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Kooli hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus.

§ 12.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu.

  (2) Kooli raamatukogu töökorralduse alused tulenevad valdkonna eest vastutava ministri määrusest.

4. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS KOOLIS 

§ 13.   Omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks.

  (2) Põhikooli kooliaste on 7.–9. klass.

  (3) Kool võib viia läbi täiskasvanutele täiendkoolitusi.

§ 14.   Õppe vorm

  Kooli õppetegevuse vormid on:
  1) mittestatsionaarne õpe;
  2) üksikute õppeainete õppimine individuaalse õppekava alusel;
  3) eksternõpe;
  4) täiendkoolitused.

§ 15.   Kooli õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud ja kooli arengukavast lähtuv kooli õppekava ning täiendkoolituste õppekavad.

  (2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (4) Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks individuaalse õppekavaga.

  (5) Koolis õpetatavad võõrkeeled on inglise, saksa ja vene keel. Kooli õppekavas ei ole kehalist kasvatust, tööõpetust ega käsitööd. Gümnaasiumi õppekavas arvestab kool valikainete valikul oma võimalusi, õpilaste ja õpetajate ettepanekuid ning õppeainete ainekavasid.

  (6) Kool loob koolikohustusliku ea ületanud isikutele võimaluse lõpetada põhikool või gümnaasium eksternina vastavalt põhikooli või gümnaasiumi riiklikule õppekavale.

§ 16.   Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine

  (1) Kui õpilasel on hariduslik erivajadus, tagab kool õpilase arengu toetamiseks vajalike meetmete rakendamise riigi õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilastele võimaldatakse individuaalse õppekava rakendamist, e-õpet, õpilase täiendavat juhendamist õpetaja poolt ning õpiabi või tugispetsialistide teenuseid.

§ 17.   Õppe ja kasvatuse korraldamise alused

  (1) Kooli õppe ja kasvatuse korraldus põhineb kooli õppekaval.

  (2) Õppetöö kestus, koolivaheajad, õppe- ja eksamiperiood on määratud riigi õigusaktidega.

  (3) Õppeperioodi pikkus on 35 õppenädalat. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund (arvestusliku pikkusega 45 minutit), õppepäev, õppenädal, poolaasta põhikoolis ja kursus gümnaasiumis.

  (4) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks määratud ajavahemik. Juhendatud õppe hulka kuuluvad loeng, individuaaltund, konsultatsioon, õppekäik, nõustamine ja muud toetavad tegevused.

  (5) Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit ja söögivahetunni pikkus on vähemalt 20 minutit.

  (6) Kool tagab õpilasele koormuse vähemalt 24 õppetundi iga õppenädala kohta. Kuni kümne õpilasega klassis tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 15 õppetundi iga õppenädala kohta.

  (7) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine toimub õppekavas ja riigi õigusaktides sätestatu alusel.

  (8) ) Õpilasel on mõjuvatel põhjustel õigus võtta üks kord kolme aasta jooksul õppetööst üks aasta puhkust.

  (9) Töötavatele õpilastele ettenähtud soodustuste tagamiseks väljastab kool tõendeid õppe- ja eksamiperioodi kohta.

  (10) Kool väljastab põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile õppenõukogu otsusel põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

§ 18.   Õpilase kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine, üleminek teise kooli

  (1) Kooli võetakse üldjuhul vastu isikuid, kes on lõpetanud põhikooli või on vähemalt 17-aastased ega oma põhiharidust. Nooremad kui 17-aastased isikud võetakse kooli üksnes koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

  (2) ) Kooli vastuvõtmine, üleminek ühest koolist teise ja koolist väljaarvamine toimub kooli kodukorra ja riigi õigusaktide alusel.

  (3) Õpilase kooli nimekirja arvamise ja koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.

  (4) Õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

5. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 19.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib oma põhitegevuse kõrval korraldada tasuta ja tasulist õppekavavälist tegevust, milleks on koolitused, sh rahvaülikooli kursused, huvitegevus, ringitegevus, koostöö- ja arendusprojektid, kooliüritused, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamine, ruumide rentimine ja toitlustamine.

  (2) Õppekavavälise tegevuse hinnad kinnitab linnavalitsus.

6. peatükk ÕPILASED JA NENDE VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel ja koolikohustuslikus eas oleva õpilase vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja juhtimise ning õpilaste ja vanemate õiguste ning kohustuste kohta Eesti Vabariigi haridusseaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Õpilastel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda õppetöös.

  (3) Õpilastel on õigus:
  1) omandada tasuta üldharidus;
  2) saada riiklikule ja kooli õppekavale vastavat õpet;
  3) saada kooli õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja lisakonsultatsioone;
  4) saada tugispetsialistise teenuseid;
  5) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises;
  6) olla valitud õpilasesindusse ja osaleda selle töös;
  7) olla valitud kooli hoolekogusse;
  8) teha ettepanekuid direktorile ja teistele kooli töötajatele õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise suhtes;
  9) saada õpingute ajal koolist õpilaspilet;
  10) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitse organisatsioonide poole.

  (4) Õpilane on kohustatud teavitama kooli pikemaajalisest puudumisest või otsusest katkestada õppetöö ning täitma muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 21.   Esimese õpilasesinduse valimine ja õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras juriidilise isiku staatust omamata;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
  4) valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires.

  (3) Kooli õpilasesindus valitakse igal õppeaastal septembris. Õpilasesindusse kuuluvad 7.–12. klasside valitud õpilased.

  (4) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna poolt lihthääletuse enamusega.

  (5) Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor.

  (6) Õpilasesinduse poolt valitud liikmel on õigus esindada õpilasesindust kooli õppenõukogu ja hoolekogu töös.

  (7) Õpilasesindus annab oma arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste, kooli põhimääruse ja selle muudatuste, arengukava ja selle muudatuste, kodukorra ja selle muudatuste kohta.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 22.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, IT-spetsialist, tugispetsialistid ning muud töötajad.

§ 23.   Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesolevas põhimääruses, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite ja töölepinguga.

  (2) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine ning osalemine kooli arendustegevuses.

  (3) Koolitöötajate ülesanneteks on tagada kooli häireteta tegevus, õpilastele tugiteenuste pakkumine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasolek.

  (4) Koolitöötajatel on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja koolis sätestatud tingimustele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada kooli direktorile ettepanekuid õppekorralduse parandamiseks ning pöörduda oma õiguste kaitseks linnavalitsuse poole.

  (5) Koolitöötajatel on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase ja tema perekonna kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

§ 24.   Konkursi korraldamine

  Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.

§ 25.   Töötasu suurus

  (1) Õpetajatele makstakse töötasuna vähemalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammäära.

  (2) Teistele koolitöötajatele makstakse töötasuna vähemalt linnavolikogu kehtestatud töötasu alammäära.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 26.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad Paide linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 27.   Kooli eelarve

  (1) Kooli eelarve tulud on eraldised riigi- ja linnaeelarvest, laekumised eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetused, õppekavavälisest tegevusest saadud tulud ja muud tulud.

  (2) Kooli kulud katab kooli pidaja.

  (3) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab ametiasutus.

§ 28.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine tugineb Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustele ning kooli asjaajamiskorrale.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub vastava valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korra alusel.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

9. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.   Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab linnavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitab linnavalitsus Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli ümberkorraldamine ja -kujundamine ning tegevuse lõpetamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE 

§ 30.   Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab linnavolikogu.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Käesolevas määruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.   Määruse kehtetuks tunnistamine ning selle alusel antud õigusaktide kehtivus

  (1) Paide Linnavolikogu 27. jaanuari 2011 määrus nr 38 „Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse alusel antud õigus- ja haldusaktid kehtivad kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json