EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Paide linna välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 37

Paide linna välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 20.12.2018 nr 72

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded välireklaami paigaldamisele ning välireklaami avalikustamise viisile ja kohale Paide linna haldusterritooriumil.

  (2) Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest tulenevatest nõuetest.

  (3) Reklaami paigaldamine on lubatud käesoleva määrusega sätestatud reklaamiloa alusel.

§ 2.   Nõuded välireklaami paigaldamiseks

  (1) Reklaam peab vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Reklaamkandja (reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis, objekt, reklaampost, treiler jms) ja reklaami kujundus peab sobima linnaruumi või hoone välisilmega.

  (3) Reklaami paigaldamisel Paide vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndisse peab järgima muinsuskaitseseaduses ja Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses toodud nõudeid. Reklaami paigaldamine tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

  (4) Välireklaami võib teele ja tee kaitsevööndi alale paigaldada juhul, kui see:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

  (5) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaami paigaldamine ja likvideerimine ehitusseadustikus ning käesolevas määruses sätestatud korras.

  (6) Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (7) Reklaam ei tohi varjata olemasolevaid reklaame.

  (8) Keelatud on vilkuvad valgus- või helireklaamid, mis võivad oluliselt häirida selle läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

  (9) Välireklaami paigaldamisel ei ole reklaamipaigaldusluba nõutav, kui reklaam paigaldatakse Paide linna poolt selleks eraldatud kohtadesse nagu teadetetahvlid, kuulutusetulbad, reklaamalused.

  (10) Paberkandjal plakatite, teavete ja muu analoogse välireklaami paigaldamine on üldjuhul keelatud tänavavalgustuspostidele, bussiootepaviljonidele ja muudele selleks mitte ettenähtud kohtadele.

§ 3.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami tellija Paide Linnavalitsusele allkirjastatud taotluse, kus on toodud järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
  2) andmed paigaldatava välireklaami kohta (mõõdud, kujundus, materjal);
  3) andmed reklaamipaigalduskoha kohta (asendiskeem koos kinnistu nimega, hoone fassaadi joonis või fotomontaaž, jms);
  4) andmed taotletava välireklaami eksponeerimise aja kohta.

  (2) Reklaamipaigaldusloa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) omaniku või sellega võrdsustatud isiku kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maaüksusele või ühissõidukile;
  2) Maanteeameti nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse riigimaantee maa-alale või riigimaantee kaitsevööndisse;
  3) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse Paide vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndisse;
  4) tehnovõrgu või –rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu konstruktsiooni külge, tehnovõrgu või -rajatise kaitsevööndisse;

  (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna vastav ametnik (edaspidi menetleja) taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks.

  (4) Reklaamiluba on üldjuhul tähtajaline ning see on toodud reklaamiloal.

  (5) Reklaamiloa tellija on kohustatud:
  1) veenduma enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolus;
  2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloas toodud tingimustele;
  3) paigaldama välireklaami vastavalt käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  4) tagama välireklaami korrektse väljanägemise ja ohutuse kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
  5) likvideerima välireklaami reklaamiloal toodud tähtajaks juhul, kui reklaami tellija ei ole taotlenud uut reklaamiluba.

§ 4.   Reklaamiloa väljastamine

  Reklaamiloa väljastab vastutav ametnik taotlejale viie tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saabumisest arvates.

§ 5.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Reklaamipaigaldusloa väljastamisest keeldutakse, kui:
  1) reklaamiloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta käesoleva määruse, reklaamiseaduse või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) välireklaam ei sobi oma mõõtmetelt, kujunduselt või materjalidelt antud linnakeskkonda;
  4) välireklaami paigaldamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse varjaks vaadet varem paigaldatud välireklaamile või linnaehituslikult olulisele hoonele või sulgeks linnaruumis olulise vaate;
  5) välireklaam soovitakse paigaldada asukohta, kus see liikluskorralduslikult ei ole võimalik;
  6) välireklaam soovitakse paigaldada asukohta, kuhu välireklaami paigaldamiseks on tehtud taotlus teise taotleja poolt või antud asukohta on reklaamiluba juba väljastatud;
  7) puuduvad vajalikud kooskõlastused.

§ 6.   Reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Reklaamiluba tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb välireklaami paigaldamise asukoha maaüksuse või hoone omanik;
  3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaamiloa omanik;
  4) välireklaam ei ole paigaldatud kooskõlas käesoleva määrusega ja reklaamiloas toodud nõuetega.

  (2) Paide Linnavalitsusel kui ametiasutusel on õigus nõuda reklaami ennetähtaegset maha võtmist seoses planeeritava ehitustegevusega, millest teavitatakse reklaamiloa omanikule üks kuu ette. Kirjeldatud nõude esitamisel kannab reklaami maha võtmisega seotud kulud Paide linn. Võimalikku saamata jäänud tulu, mis on seotud reklaami maha võtmisega planeeritust varasemalt, ei kompenseerita.

§ 7.   Järelevalve

  Käesoleva määruse nõuete järgimise üle teostab järelevalvet Paide Linnavalitsus ametiasutusena.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Paide Linnavolikogu 16. juuni 2014 määrus nr 10 „Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Linnavolikogu 16. juuni 2014 määrus nr 10 „Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri“ alusel antud reklaamipaigaldusload kehtivad kuni õiguste realiseerimiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

  (3) Paide Linnavolikogu 16. juuni 2014 määrus nr 10 „Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri“ alusel taotletud reklaamipaigaldusload menetletakse lõpuni taotlemise hetkel kehtinud korra järgi.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json