Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 43

Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Spordiseaduse“ § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määrust nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord“ (RT IV, 07.12.2016, 24) järgmiselt:

  (1) muuta määruse § 1 lõige 5, milles asendada sõna „spordiklubi“ sõnaga „spordiorganisatsiooni“;

  (2) muuta määruse § 1 lõike 6 punkt 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„4) spordiorganisatsioon tegutseb eelarveaastas vähemalt 10 kalendrikuud ja treeningud toimuvad regulaarsusega rohkem kui 2 korda nädalas;“;

  (3) muuta määruse § 3 lõike 2 punkt 6, milles asendada sõna „taotluste“ sõnaga „nõusolekute“;

  (4) muuta määruse § 7 lõige 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle ja toetuse määramiseks spordiorganisatsiooni treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli teostab osakond, kellel on õigus vajadusel nõuda selgitust ja vahearuandeid. Kui spordiorganisatsioon ei esita nõutavaid dokumente või esitab toetuse kasutamise kohta valeandmeid, on linnavalitsusel õigus spordiorganisatsiooniga sõlmitud leping lõpetada.“;

  (5) muuta määruse § 7 lõige 2 ning sõnastada see järgmiselt:
„(2) Kontrolli teostamise alusdokumendiks on spordiorganisatsiooni poolt täidetud elektrooniline treeningpäevik, mis esitatakse osakonnale elektrooniliselt iga tegutsemise kuu 5. kuupäevaks.“;

  (6) täiendada määruse § 7 lõikega 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„(4) Spordiorganisatsioon teavitab osakonda kirja või e-posti teel treening- või tunniplaani muudatustest viivitamatult.“;

  (7) muuta määruse lisa 2 vastavalt käesoleva määruse lisale 1;

  (8) muuta määruse lisa 4 vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa 1 Lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek

Lisa 2 Toetuse arvutamise ja spordiorganisatsioonile toetuse eraldamise juhend

/otsingu_soovitused.json