SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Lääneranna vallas

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 87

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Lääneranna vallas

Vastu võetud 04.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Lääneranna Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 12 „Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 1 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatud kui teenused) korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- ja lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks sobiva elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt laekuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine eluaseme tagamise ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste kaudu.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja).

  (2) Järelhooldusteenuse osutaja on Lääneranna Vallavalitsus.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse Lääneranna valla poolt sotsiaalhoolekande seaduses § 459 lg 1 ja 2 nimetatud lastele ja lapse heaolu tagamiseks Lääneranna valla otsusel § 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse Lääneranna valla poolt sotsiaalhoolekande seaduse § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule ja isiku toimetuleku tagamiseks Lääneranna valla otsusel

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab Lääneranna vald lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutaja valikut (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) ja põhjendab oma valikut.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab Lääneranna vald lapse abivajadust ja lapse heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab lapse teenusele hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul.

  (3) Sotsiaalhoolekande seaduse 4516 lõigetes 1 ja 2 nimetatud täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel osutab Lääneranna vald teenuseid lähtuvalt isiku juhtumiplaanis hinnatud vajadusele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud isikute puhul teeb Lääneranna vald otsuse teenusele suunamise kohta ning kannab isikule teenuse osutamise andmed sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR) sotsiaalhoolekandeseaduse § 44 lõike 1 punkt 5 alusel.

  (5) Teenuse saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

§ 7.   Teenuse rahastamine

  (1) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse Lääneranna valla eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

  (2) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Lääneranna valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

  (3) Järelhooldusteenust rahastatakse Lääneranna valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

  (4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab Lääneranna valla eelarvest iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta Lääneranna vald peab eraldi arvestust.

  (5) Käesoleva paragrahvi punktis 4 nimetatud summa tuleb fikseerida teenuse osutamise lepingus ning kanda lepingus kokkulepitud arvelduskontole, erandina võib järelhooldusel viibiva isiku puhul kokku leppida summa kandmise teenuse saaja arvelduskontole ja teha sellekohane märge teenusele suunamise otsuses.

  (6) Lääneranna vald toetab hoolduspere vanemat, kes on kantud STARi ja kes hooldab üht last, vähemalt ühe neljandiku ulatuses töölepingu seaduse (TLS) § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

  (7) Lääneranna vald võib STARi kantud hoolduspere vanemale maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik TLS § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi punktis 6 nimetatud toetust.

  (8) Lapse ülalpidamisest ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastab Lääneranna vald lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud sissetulekutest.

  (9) Asendushooldusteenuse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku Lääneranna valla ja asendushooldusteenuse osutaja vahel

  (10) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi jms ning ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

§ 8.   Hoolduspere vanema toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise õigus on hoolduspere vanemal, kes on kantud hooldusperena STARi ja kellega Lääneranna vald on sõlminud hoolduspere vanema lepingu,

  (2) Käesoleva määruse § 7 lg 6 toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem taotluse Lääneranna vallale.

  (3) Taotleja esitab taotluse ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga vähemalt järgmiste andmete kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) elukoht - maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  3) arvelduskonto number.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Lääneranna vald sõlmib asendushooldusteenuse osutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist.

  (2) Järelhooldusteenuse osutamiseks võib sõlmida lepingu. Lepingu sõlmimisel peab teenuse saaja olema lepingupooleks.

  (3) Asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

  (4) Asendushooldusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse esitamise lepingu lisa.

§ 10.   Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel või
  5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

  (2) Leping lõppeb:
  1) tähtaja saabumise korral;
  2) lepingupoole surma korral.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Pikkmets
vallavanem

Merike Ehasalu
vallasekretäri asendaja

/otsingu_soovitused.json