HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2022, 11

Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 04.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 38 „Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused“ § 2 lõike 3 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ § 52 lõikega 6.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Lääne-Harju valla hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.   Õpetaja ja tugispetsialistide töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli õpetaja täistööajaga töötamisel töötasu alammäär on Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär.

  (2) Üldhariduskooli vanemõpetaja töötasu alammäär kuus on täistööajaga töötamisel 50 euro võrra kõrgem käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu alammäärast ja meisterõpetaja töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamisel on 100 euro võrra kõrgem käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu alammäärast.

  (3) Üldhariduskooli tugispetsialistide (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog) töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on võrdne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu alammääraga.

  (4) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär, mis on korrutatud koefitsiendiga 0,9.

  (5) Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega koolieelse lasteasutuse õpetaja kuu töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on võrdne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu alammääraga.

  (6) Koolieelse lasteasutuse logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on võrdne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud õpetaja töötasu alammääraga.

  (7) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on 750 eurot ja õpetaja assistendi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on 750 eurot.

  (8) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1121 eurot kuus.

§ 3.   Hallatavate asutuste juhtide ja õppealajuhatajate töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori ja õppealajuhataja töötasu alammäär on 1500 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse direktori ja õppealajuhataja töötasu alammäär on 1400 eurot kuus.

  (3) Huvikooli direktori töötasu alammäär on 1650 eurot kuus ja õppealajuhataja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.

  (4) Kultuuri-, spordi- ja huviasutuse juhi töötasu alammäär on 1800 eurot kuus.

§ 4.   Lisatasud, preemiad ja toetused

  (1) Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse juhil on õigus valla eelarves asutuse töötajate töötasudeks ettenähtud vahendite piires ja lähtudes asutuse palgajuhendist määrata õpetajatele ja teistele asutuse töötajatele lisatasu, toetusi ja preemiaid.

  (2) Klassijuhatamise eest on õpetaja lisatasu alammäär 100 eurot kuus.

  (3) Vallavanemal on õigus hallatava asutuse juhile valla eelarves asutuse töötajate töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär näidates ära palgamäära suurendamise põhjused;
  2) lisatasu, toetusi ja preemiaid.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.02.2019 määrus nr 2 „Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused“;
  2) Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.02.2019 määrus nr 3 „Kultuuri-, spordi- ja huviasutuste töötajate töötasustamise alused“;
  3) Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.02.2019 määrus nr 4 „Huvikoolide töötajate töötasustamise alused“;
  4) Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.02.2019 määrus nr 5 „Üldhariduskoolide töötajate töötasustamise alused“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Saat
vallavanem

Anti Pärtel
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json