Teksti suurus:

Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2022, 19

Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 12
RT IV, 03.03.2018, 1
jõustumine 06.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.10.2018RT IV, 02.11.2018, 6105.11.2018
26.11.2020RT IV, 04.12.2020, 307.12.2020
27.05.2021RT IV, 08.06.2021, 511.06.2021
30.12.2021RT IV, 08.01.2022, 1511.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustuspädevust Saue vallas.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  2) ametiasutus on Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmine.

§ 2.   Lastekaitseseaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Lastekaitseseadusega (LasteKS) kohalikule omavalitsusüksusele pandud ülesandeid täidab üldjuhul ametiasutus, sh
  1) LasteKS §-s 17 sätestatud kohaliku omavalitsusele pandud lastekaitse korraldamise ülesannete täitmine;
  2) LasteKS § 29 lõigetes 3 ja 5 sätestatud otsuse tegemine juhtumikorralduse algatamiseks ja abivajava lapse arvamuse selgitamine;
  3) LasteKS §-s 33 sätestatud otsuse tegemine lapse perekonnast eraldamiseks, viibimiskoha määramiseks ja vanemaga suhtluskorra määramiseks;
  4) LasteKS §-s 38 sätestatud riikliku järelevalve teostamine.

  (2) Lastekaitseseaduse § 23 lõikes 2 sätestatud alaealise öise liikumispiirangu lühendamise otsustab vallavalitsusele.

§ 21.   Sotsiaalhoolekande seaduse ülesannete delegeerimine

  Sotsiaalhoolekande seadusega (SHS) kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid, mis ei ole Saue Vallavolikogu määrustega delegeeritud vallavalitsusele, täidab ametiasutus, välja arvatud:
  1) SHS § 14 lõike 1 alusel tingimuste ja korra kehtestamine;
  2) SHS § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.
[RT IV, 08.01.2022, 15 - jõust. 11.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

§ 3.   Koolieelse lasteasutuse seaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Koolieelse lasteasutuse seadusega lasteasutuse pidajale pandud ülesandeid täidab üldjuhul ametiasutus, sh § 91 lõikes 4 sätestatud lasteasutuse arengukava avalikustamise korraldamine.

  (2) Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõikes 3 (arengukava kinnitamise korra kehtestamine) ja § 242 lõikes 3 (sisehindamise aruande kooskõlastamine) lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

  (3) Haridusministri 2. oktoobri 2002. aasta määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ § 11 lõike 2 punktis 2 (atesteerimiskomisjoni pidaja esindaja määramine) õppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse ametiasutusele.

§ 4.   Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Vallavalitsus täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega (PGS) kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) PGS § 24 lõike 7 alusel direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamine;
  2) PGS § 26 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustel klassi täitumuse ülemisest piirnormist väiksema või suurema klassi täitumuse piirnormi kehtestamine;
  3) PGS § 38 lõike 1 sätetest lähtuvalt nõusoleku andmine koolis pikapäevarühmade moodustamiseks;
  4) PGS §-st 43 tulenevalt koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud kulude katmise korraldamine;
  5) PGS § 44 lõikest 2 tulenevalt nõusoleku andmine kooli kodukorras õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist tervist ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise meetmete rakendamise korra kehtestamiseks;
  6) PGS § 67 lõike 2 alusel kooli arengukava kinnitamine;
  7) kuulutab PGS § 71 lõike 5 alusel välja direktori vaba ametikoha täitmises konkursi ning kehtestab PGS § 71 lõike 6 alusel direktori vaba ametikoha täitmise konkursi korra;
  8) PGS § 71 lõike 2 punktist 4 lähtuv üldhariduskooli palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine;
  9) PGS § 71 lõike 2 punktist 6 tulenev korra kehtestamine koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks;
  10) PGS § 73 lõike 1 alusel kooli hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestamine ning PGS § 73 lõike 2 alusel kooli pidaja esindaja nimetamine hoolekogusse.

  (2) Ametiasutus täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega (PGS) kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) korraldab ja tagab PGS §-st 13 tulenevalt meetmed koolikohustuse täitmiseks;
  2) tagab PGS § 37 lõikest 2 lähtuvalt koolis tugispetsialistide teenuse rakendamise võimalused;
  3) korraldab PGS § 38 lõike 1 sätetest lähtuvalt ja vallavalitsuse nõusolekul koostöös kooliga pikapäevarühmade moodustamise;
  4) esitab PGS § 39 lõike 6 alusel vajadusel haridus- ja teadusministrile taotluse kooli juurde moodustatavas õpilaskodus riiklikult toetavate kohtade määramiseks;
  5) korraldab PGS § 42 lõike 1 alusel koolis õpilaste toitlustamise;
  6) korraldab PGS §-st 43 lähtuvalt koolis tervishoiuteenuse osutamise;
  7) loob võimalused PGS § 44 lõikes 3 kirjeldatud meetmete rakendamiseks;
  8) loob PGS § 45 lõike 2 alusel võimalused õpilaste ja koolitöötajate kaitseks hädaolukorras;
  9) korraldab PGS § 46 lõikes 1 nimetatud õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks võimaluste loomise;
  10) esitab PGS § 63 lõike 2 alusel koolitusloa saamise taotluse haridus- ja teadusministrile ning annab PGS § 63 lõike 3 punktis 4 märgitud kinnituse;
  11) tagab PGS § 80 lõike 9 kohaselt tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

  (3) Delegeerida kooli direktorile PGS § 27 lõike 5 alusel kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine.

§ 5.   Huvikooliseaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Vallavalitsus täidab huvikooli seadusega (HuviKS) kohaliku omavalitsuse üksuse kui kooli pidaja pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) kehtestab HuviKS § 9 lõike 5 alusel huvikooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused, kui seda ei ole sätestatud huvikooli põhimääruses,
  2) määrab HuviKS § 10 lõike 5 alusel huviala õppekava kuuluvuse HuviKS-s märgitud valdkonda, kui huvikooli põhimäärusega ei ole sätestatud teisiti;
  3) teeb ettepanku HuviKS § 10 lõike 6 alusel huviala õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks;
  4) kehtestab HuviKS § 13 lõike 1 alusel huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra, kui vastavat korda ei ole sätestatud huvikooli põhimääruses;
  5) kehtestab HuviKS §-s 15 alusel direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra ning huvikooli direktorile esitatavate kvalifikatsiooninõuete ja vajalike erialateadmiste taseme; korraldab direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi;
  6) moodustab HuviKS § 17 lõike 1 alusel huvikooli hoolekogu ning määrab vajadusel hoolekogusse kooli pidaja esindaja;

  (2) Ametiasutus täidab huvikooli seadusega (HuviKS) kohaliku omavalitsuse üksuse kui kooli pidaja pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) esitab HuviKS § 6 lõike 1 alusel Haridus- ja Teadusministeeriumile huvikooli registreerimise taotluse ja korraldab HuviKS § 6 lõike 3 alusel enne huvikooli registreerimise taotluse esitamist riigilõivu tasumise;
  2) tagab HuviKS § 10 lõike 4 alusel koostöös huvikooliga Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimisel korraga kõikide huvialade õppekavade registreerimine Eesti Hariduse Infosüsteemi põhimäärusega sätestatud tingimustel ja korras;
  3) esitab koostöös huvikooliga Eesti Hariduse Infosüsteemi HuviKS §-s 11 märgitud andmed.

§ 51.   Noorsootöö seaduse ülesannete delegeerimine

  Vallavalitsus täidab noorsootöö seaduse § 152 sätestatud ülesandeid noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamisel järgmiselt:
  1) Vallavalitsus koostab, kinnitab ja muudab noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava ning esitab nimetatud kava täitmise aruanded Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele.
  2) Vallavalitsus peab noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamisel, kinnitamisel ja muutmisel lähtuma Saue valla arengukavast ning arvestama Saue Vallavolikogu 31.08.2017 määruses nr 15 „Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ ja Saue Linnavalitsuse 31. augusti 2017. aasta korralduses nr 260 „Saue linna 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ sätestatud põhimõtteid.
[RT IV, 02.11.2018, 61 - jõust. 05.11.2018]

§ 6.   Maakorraldusseaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Vallavalitsus täidab maakorraldusseadusega (MaaKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) otsustab lihtsate maakorraldustoimingute (kinnisasjade jagamine, ühendamine, liitmine ja eraldamine) tegemise;
  2) otsustab MaaKS § 18 lõike 2 alusel ümberkruntimise menetluse algatamisest keeldumise;
  3) otsustab MaaKS § 22 lõikest 5 tulenevalt kinnisomandi kitsenduste rikkumisel tekitatud kahju hüvitamise või esialgse olukorra taastamise;
  4) määrab MaaKS § 25 lõike 2 alusel juhul, kui maakorralduse osalised ei ole saavutanud kokkulepet, ümberkruntimise olulised asjaolud.

  (2) Ametiasutus täidab maakorraldusseadusega (MaaKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesandeid, mis ei ole volikogu pädevuses või mis ei ole delegeeritud vallavalitsusele.

§ 7.   Maakatastriseaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Vallavalitsus täidab maakatastriseadusega (MaaKatS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) kehtestab MaaKatS § 20 lõike 51 alusel piiriprotokolli koostamise tasu;
  2) määrab MaaKatS § 18 lõigete 2, 4, 5 ja 6 ning Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtostarvete liigid ja nende määramise kord“ § 2 lõike 1 alusel ja eelnimetatud määruses sätestatud korras katastriüksustele sihtotstarbe;

  (2) Ametiasutus täidab maakatastriseadusega (MaaKatS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) esitab maakatastrile MaaKatS § 5 lõikes 2 sätestatud andmed;
  2) informeerib MaaKatS § 19 alusel maakatastrit katastriüksuse sihtotstarbe muutmise aluseks olevast otsustest;
  3) täidab MaaKatS § 20 lõike 4 alusel sama paragrahvi lõigetes 5 ja 5¹ sätestatud maa tagastamisel, erastamisel, munitsipaal- omandisse andmisel ja riigi omandisse jätmisel katastriüksuse moodustamisel kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja volitusi ning kooskõlastab MaaKatS § 20 lõigetes 5¹ ja 5² nimetatud juhul kohaliku omavalitsuse kui piirinaabri nimel piiriprotokolli;
  4) täidab Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord“ kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid;
  5) koostab Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 3 lõigetes 1 ja 5 nimetatud asendiplaani ning määrab sama korra § 21 lõike 1 alusel piiriprotokolli koostamise juures viibiva kohaliku omavalitsuse üksuse esindaja.

§ 8.   Kohanimeseaduse ülesannete delegeerimine ja kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  (1) Kohanimeseaduse (KNS) § 5 lõike 1 punkti 3, lõik 4 ja 51, § 6 lõigete 3, 6, 7 ja 9 alusel täidab kohaliku omavalitsuse kui kohanimemääraja ülesandeid vallavalitsus.

  (2) Kohanime määramiseks kohanimeseadusega sätestatud vajalikud eeltoimingud teostab ametiasutus.

  (3) Ametiasutus avalikustab kohanime määramise eelnõu seaduses sätestatud juhtudel ja tähtaja jooksul enne kohanime määramise otsustamist valla veebilehel.

§ 9.   Ruumiandmete seaduse ülesannete delegeerimine

  Delegeerida ruumiandmete seaduse (RAS) § 54 lõikes 1 sätestatud koha-aadressi määraja ülesannete täitmine järgimiselt:
  1) vallavalitsus annab koha-aadressi määraja haldusaktid;
  2) ametiasutus teostab koha-aadressi määraja menetlustoimingud ning esitab nõutavad andmed.

§ 10.   Maa hindamise seaduse ülesannete delegeerimine

  Maa hindamise seaduse (MHS) § 6 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001 määrusega nr 179 „Maa maksustamishinna arvutamise kord“ sätestatud korras kohaliku omavalitsuse pädevusse antud maatüki maksustamishinna arvutab ametiasutus.

§ 11.   Maamaksuseaduse ülesannete delegeerimine

  Maamaksuseaduse § 1 lõike 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesandeid maamaksuandmete esitamisel täidab ametiasutus.

§ 12.   Maareformi seaduse ülesannete delegeerimine

  (1) Vallavalitsus täidab maareformi seadusega (MaaRS) ja maareformi seaduse rakendusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded, mis seisnevad haldusakti andmises.

  (2) Ametiasutus täidab maareformi seadusega (MaaRS) ja maareformi seaduse rakendusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded, mis seisnevad toimingute ja menetlustoimingute tegemises.

§ 13.   Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus otsustab kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lõike 1 kohaselt sundvalduse seadmise ning § 40 lõikes 1 sätestatud sundvalduse seadmise tehnovõrgu ja –rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks.

  (2) Vallavalitsus otsustab kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel kinnisasja avalikes huvides omandamise või vahetamise Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 36 „Saue vallavara valitsemise kord“ sätestatud pädevuse piires ja ulatuses.

  (3) Ametiasutus teostab kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel toimingud, mis ei ole volikogu või vallavalitsuse pädevuses.
[RT IV, 02.11.2018, 61 - jõust. 05.11.2018]

§ 14.   Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus täidab keskkonnaseadustiku üldosa seadusega (KeÜS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) piirab KeÜS § 32 lõike 5 alusel valla omandis oleva maatükil viibimist, kui see on vajalik avalikes huvides või kolmandate isikute kaitseks;
  2) annab KeÜS § 38 lõikes 5 sätestatud nõusoleku kallasraja tõkestamiseks.
  3) esitab KeÜS § 43 lõikes 2 sätestatud kirjaliku arvamuse keskkonnaloa (vee erikasutuse, saasteainete viimisel paiksest saasteallikast välisõhku või jäätmete käitlemise) taotluse kohta. Arvamuse esitamine ei piira esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti.
[RT IV, 04.12.2020, 3 - jõust. 07.12.2020]

  (2) Ametiasutus täidab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 621 lõike 2 § 622 lõike 2 alusel riikliku järelevalve teostaja ülesandeid.

§ 15.   Atmosfääriõhu kaitse seaduse ülesannete täitmine

  Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 225 lõike 3 alusel välisõhus leviva müra normtaseme ületamise vältimiseks piirab liikluskorraldusega mootorsõidukite liikumist valla territooriumil ametiasutus.

§ 16.   Looduskatiseseaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus täidab looduskaitseseadusega1 (LKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) kehtestab LKS § 42 lõike 3 alusel supelranna kasutamise ja hooldamise korra;
  2) määrab LKS § 42 lõike 4 alusel supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse;
  3) kehtestab LKS § 45 alusel tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja korra;

  (2) Ametiasutus täidab looduskaitseseadusega1 (LKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) korraldab ja teostab LKS §-s 9 sätestatud loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse toimingud, v.a loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise otsustamine, mis jääb volikogu pädevusse;
  2) täidab LKS § 21 lõike 2 alusel kohaliku loodusobjekti valitseja ülesandeid;
  3) sõlmib LKS § 50 punktis 8 nimetatud püsielupaiga valitsejaga kaitsekorra või tegevuskava kohaste tööde tegemiseks lepingu;
  4) täidab ja rakendab LKS § 702 lõikest 2 ja § 703 lõikest 2 lähtuvalt kohalikule omavalitsusele pandud riikliku järelevalve ülesandeid ja erimeetmeid.

§ 17.   Loomakaitseseaduse ülesannete täitmine

  Loomakaitseseaduse (LoKS) § 5 lõikes 3 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. aasta määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesandeid täidab ametiasutus.

§ 18.   Loomatauditõrje seaduse täitmine

  Loomatauditõrje seadusega (LTTS) kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded (kohaliku loomatauditõrje komisjoni esindaja määramine, omanikuta koduloomade püüdmine, lemmikloomade üle arvestuse pidamine jms) täidab ametiasutus.

§ 19.   Pakendiseaduse ülesannete täitmine

  Ametiasutus täidab pakendiseadusega (PakS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) sõlmib PakS § 171 lõikes 13 lepingu taaskasutusorganisatsiooniga pakendite kogumiskohtade määramiseks;
  2) lepib PakS § 171 lõike 4 alusel taaskasutusorganisatsiooniga kokku pakendite kogumiskohtade asukoha, kogumiskonteinerite miinimumarvu ja miinimummahu iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissageduse ning annab nõusoleku vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu;
  3) annab PakS § 20 lõikes 44 sätestatud nõusoleku pakendatud kauba müüjale korraldada tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire.

§ 20.   Veeseaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus täidab veeseadusega (VeeS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) annab VeeS § 32 lõike 5 punkti 1 alusel nõusoleku vee erikasutuseks;
  2) kehtestab VeeS § 32 lõike 5 punkti 4 ning § 7 lõike 4 alusel avalikult kasutatavate veekogude kasutamiseks piirangud;
  3) kehtestab VeeS § 32 lõike 5 punkti 5 alusel reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja;
  4) annab nõusoleku VeeS § 7 lõike 21 alusel avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast veekogu või selle osa välja arvamiseks;
  5) kehtestab VeeS § 13 lõike 1 alusel piirangud joogivee kasutamisele, kui joogivett ei jätku inimeste ning ravi- ja haridusasutuste joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse rahuldamiseks;
  6) määrab VeeS § 13 lõike 8 alusel omavalitsuse kasuks kasutusvaldusest tulenevaid õigusi ja kohustusi teostava isiku;
  7) kehtestab VeeS § 14 lõike 6 alusel piirangud joogivee kvaliteediga vee tootmiseks kasutamisel;
  8) kehtestab VeeS § 18 lõike 5 alusel korraldusega avalikult kasutataval veekogul liikluse või veekogujääle mineku piirangud;
  9) annab VeeS § 25 lõikest 2 tulenevalt jäätmete veekogusse uputamiseks nõusoleku;
  10) annab VeeS § 281 lõike 6 alusel loa veekogu sanitaarkaitsealal veekogu või sanitaarkaitseala enda korrashoiuks vajalike ning veeseaduse § 281 lõikes 1 nimetamata tööde tegemiseks;
  11) annab VeeS § 32 lõikes 2 märgitud veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks veekogul või veekaitsevööndis loa.

  (2) Ametiasutus täidab looduskaitseseadusega (LKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) korraldab VeeS § 32 lõike 5 punkti 2 alusel Saue vallale kuuluvate veekogude haldamist;
  2) korraldab VeeS § 32 lõike 5 punkti 3 alusel veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist;
  3) korraldab VeeS § 32 lõike 5 punkti 6 alusel meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimise ja tagamise vastavalt oma pädevusele;
  4) kannab VeeS § 241 lõike 3 alusel keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalad valla üldplaneeringule;
  5) kooskõlastab VeeS § 263 lõike 16 alusel nitraaditundliku ala tegevuskava eelnõu.

§ 21.   Kalmistuseaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus otsustab kalmistuseaduse § 6 lõike 5 alusel kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmiseks volitamiseks halduslepingu sõlmimise.

  (2) Ametiasutus:
  1) teeb kalmistuseaduse § 6 lõikes 1 sätestatud kalmistute haldamiseks vajalikke toiminguid;
  2) teeb kohaliku omavalitsuse pädevuses olevaid toiminguid seoses tundmatu või omasteta surnu matmisega;
  3) täidab kalmistuseaduse § 12 lõike 1 alusel riikliku järelevalve ülesandeid.

§ 22.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus täidab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega (ÜVVKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) otsustab ÜVVKS § 2 lõike 2 alusel, millised ehitisi ja seadmeid ei loeta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks;
  2) kooskõlastab ÜVVKS § 6 lõikest 3 tulenevalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu metoodika;
  3) korraldab ÜVVKS § 7 lõikest 2 lähtuvalt koostöös ametiasutusega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke.

  (2) Ametiasutus täidab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega (ÜVVKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) korraldab ÜVVKS § 4 lõikest 11 lähtuvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist;
  2) kontrollib ÜVVKS § 6 lõikest 2 lähtuvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu suurust, põhjendatust ja vastavust metoodikale.

§ 23.   Liiklusseaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus täidab liiklusseaduse (LS) ja selle alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) kehtestab LS § 92 lõike 4 alusel valvega hoiukoha asukoha;
  2) kehtestab LS § 153 lõike 3 alusel Saue valla territooriumil täiendavad nõuded maastikusõidukite liiklemisele.

  (2) Ametiasutus täidab liiklusseaduse (LS) ja selle alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) korraldab LS § 3 lõike 5 alusel Saue valla haldusterritooriumil liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatustöö tegemist;
  2) viib LS §-st 5 tulenevalt ellu rahvuslikku liiklusohutusprogrammi;
  3) otsustab LS § 15 lõike 2 punkti 2 ning majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015 määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord“ § 3 lõike 1 ja § 6 lõike 1 alusel asulasisesel teel suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise või tühistamise;
  4) korraldab ja realiseerib LS § 92 lõigetest 5 ja 51 tulenevalt sõidukite teisaldamise õigust;
  5) korraldab LS § 166 alusel liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimist ning liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist;
  6) annab LS § 167 lõike 2 ja sotsiaalministri 23. detsembri 2010 määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused“ § 2 lõike 3 alusel välja liikumispuudega või pimedat inimest teenindavate sõidukite parkimiskaarte;
  7) tagab majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015 määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord“ § 6 lõigete 4 ja 5 alusel asulavälisel teel ja kohaliku omavalitsuse asulasisesel teel liikluse korraldamise ja liikluskorraldusvahendite õige paigalduse;
  8) täidab liiklusseadusest ja selle rakendusaktidest tee omanikule tulenevaid ülesandeid kohalikel teedel, sh menetleb ja väljastab eriveo lubasid ja liikluskeelu alaseid lubasid.

§ 24.   Raamatupidamise seaduse ülesannete täitmine

  Delegeerida raamatupidamise seaduse § 2 lõikest 2 ja § 11 lõikest 1 tulenevalt Saue valla kui raamatupidamiskohuslase raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine vallavalitsusele.

§ 25.   Hädaolukorra seaduse ülesannete täitmine

  (1) Vallavalitsus täidab hädaolukorra seadusega (HOS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) analüüsib HOS § 9 lg 5 alusel oma kriisireguleerimisülesannete täitmiseks riske;
  2) korraldab HOS § 36 lg 4 alusel elutähtsate teenuste (kaugküttega varustamine; kohaliku tee sõidetavuse tagamine; veega varustamine ja kanalisatsioon) toimepidevust, kui omavalitsuse üksuse korraldatavat teenust osutab elutähtsa teenuse osutaja;
  3) kehtestab HOS § 37 lg 2 alusel määrusega elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded;
  4) kinnitab HOS § 40 lg 2 alusel elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.

  (2) Ametiasutus täidab hädaolukorra seadusega (HOS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
  1) kooskõlastab HOS § 15 lg 5 alusel hädaolukorra lahendamise plaani Päästeametiga;
  2) aitab HOS § 16 lg 4 alusel kaasa isikute evakueerimisele ning evakueeritute majutamisele ja toitlustamisele;
  3) koordineerib HOS § 37 lg 1 alusel elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste ristsõltuvust;
  4) nõustab HOS § 37 lg 1 alusel elutähtsate teenuste osutajaid;
  5) teeb HOS § 37 lg 1 alusel järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle;
  6) juhib HOS § 37 lg 1 alusel hädaolukorra lahendamist, koostab hädaolukorra lahendamise plaani ning korraldab riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi hädaolukorra seaduse 3. peatükis sätestatu kohaselt.
[RT IV, 08.06.2021, 5 - jõust. 11.06.2021]

§ 26.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
[RT IV, 08.06.2021, 5 - jõust. 11.06.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json