Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Järelevalveteenistuse põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2022, 30

Järelevalveteenistuse põhimäärus

Vastu võetud 04.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Järelevalveteenistus (edaspidi teenistus) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) struktuuriüksus, mis allub järelevalve ja kriisireguleerimise eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Teenistus on valitsuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on põhiliselt riikliku järelevalve, kohtuvälise menetlemise ja kriisireguleerimise alases valdkonnas seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (3) Teenistus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja valitsuse õigusaktidest.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Teenistuse põhiülesandeks on Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud riikliku järelevalve teostamine, sh kohtuväline menetlemine, süütegude ennetamine, avaliku korra kaitse, väärteoasjade registri ning muude ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine, struktuuriüksuse pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine, korrakaitseorgani ülesannete täitmine, juhindudes hädaolukorra seadusest hädaolukorraks valmisoleku korraldamine ja kriisireguleerimine.

  (2) Teenistus on käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, korrakaitseseadusest, eriseadusega kohalikule omavalitsusüksusele pandud riikliku järelevalve ülesannetest, väärteomenetluse seadustikust, kriminaalmenetluse seadustikust, valla põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja kohaliku omavalitsusüksuste vahel sõlmitud kootöölepingutest.

  (3) Ülesannete täitmiseks teenistus:
  1) kooskõlastab teiste struktuuriüksuste poolt koostatud ja riiklike ametkondade poolt esitatud esildised õigusrikkumiste fikseerimiseks ja tuvastamiseks ning võtab need täitmiseks;
  2) panustab avaliku korra tagamisse;
  3) viib läbi väärteomenetlusi;
  4) sisestab, lisab, täiendab ja parandab e-toimiku süsteemis väärteomenetluses kogutud menetlusandmeid;
  5) teostab igapäevaselt järelevalvet struktuuriüksuse vastutusalasse jäävate õigusaktide täitmise üle;
  6) koostab struktuuriüksuse pädevusse jäävaid õigusakte;
  7) korraldab hädaolukorraks valmisolekut hädaolukorra seaduses sätestatud punktide alusel;
  8) valmistab ette lepinguid hulkuvate loomade teenust pakkuvate organisatsioonidega;
  9) sõlmib lepinguid tiheasustusalal uluki arvukuse piiramisega tegelevata jahiseltsidega;
  10) kooskõlastab avalike ürituste loa taotlusi.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Teenistusel on õigus:
  1) saada oma tööks vajalikke materjale, pääseda ligi tööülesannete täitmiseks vajalikule teabele, elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;
  2) saada andmeid ja seisukohti teistelt valitsuse osakondadelt ja valitsuse hallatavatest asutusest ning valla eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
  3) saada osakonna teenistujate eri-, kutse- või ametialase taseme tõstmiseks täienduskoolitust;
  4) saada teenistuse ülesannete täitmiseks vajalikku väliriietust, tehnilisi vahendeid, bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist- ja infoabi.

  (2) Teenistusel on kohustus:
  1) täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutada teenistuse valdusesse antud vara ja vahendeid eesmärgipäraselt.

§ 4.   Koosseis ja juhtimine

  (1) Teenistuse koosseisu kuuluvad teenistuskohad määratakse valitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus.

  (2) Teenistuse teenistujate tegevuse eesmärk, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega. Haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded on kehtestatud valitsuse määrusega ja teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega.

  (3) Teenistuse tööd juhib teenistuse juhataja, kes allub valdkonna eest vastutavale abivallavanemale ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Teenistuse juhataja asendaja määrab vallavanem oma käskkirjaga.

  (4) Teenistuse juhataja tagab teenistuse põhimääruse ajakohasuse.

§ 5.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Kaire Müür
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json