Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 30.03.2007 määruse nr 44 „Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2013, 5

Viljandi Linnavolikogu 30.03.2007 määruse nr 44 „Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2013 nr 146

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 8 ja § 141 lõike 3 ning § 142 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu 30.03.2007 määruse nr 44 „Viljandi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ § 7 lõiget 8 ja sõnastada see järgmiselt:

  „(8) Klientide poolt ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi jagatakse reoainete sisalduse kontrollimise tõhustamiseks reostusnäitajate kontsentratsioonide järgi reostusgruppidesse. Reovett, mille reostusnäitajate kontsentratsioon ületab alljärgnevas tabelis toodud piirväärtust, ühiskanalisatsiooni lasta ei tohi.

Saaste aine näitajaI gruppII gruppIII gruppMaksimaalne
piirkontsentratsioon (LPK)
Hõljuvaine mg/lkuni 300301-700701 - 13001300
BHT7 mgO2/lkuni 250251-600651 - 14001400
Naftasaadused mg/lkuni 1,01,1-3,03,1 - 10,010,0
Üldfosfor mg/lkuni 2,02,1-10,010,1 - 30,030,0
Üldlämmastik mg/lkuni 15,015,1-50,050,1 - 150,0150,0

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json