HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tali Põhikool–Lasteaed põhimääruse kinnitamine

Tali Põhikool–Lasteaed põhimääruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2013, 41

Tali Põhikool–Lasteaed põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 30.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse Saarde valla arengukava aastani 2028; Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008–2015“; „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34; „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 66 ja „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 9 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Asutuse nimetus

  Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja koolieelse lasteasutuse nimetus on Tali Põhikool–Lasteaed (edaspidi haridusasutus).

§ 2.  Asukoht

  Haridusasutuse asukoht on Pargi tee 2, Tali küla, Saarde vald, 86101 Pärnumaa.

§ 3.  Vorm, liik ja haldusala

 (1) Haridusasutuse tegutsemise vorm on põhikool ja koolieelne lasteasutus, mis tegutsevad ühe asutusena.

 (2) Põhikoolis (edaspidi kool) toimub õpe I (1.-3. klass) ja II (4.-6. klass) kooliastmes.

 (3) Koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed) on üks liitrühm kahe- kuni seitsmeaastastele lastele.

 (4) Haridusasutus on Saarde Vallavalitsuse haldusalas tegutsev munitsipaalharidusasutus.

 (5) Haridusasutus juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Eesti Vabariigi ja Saarde valla õigusaktidest ning haridusasutuse põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat, sümboolika ja eelarve

 (1) Haridusasutusel on oma nimega pitsat.

 (2) Haridusasutusel on oma sümboolika: lipp ja logo.

 (3) Haridusasutusel on oma eelarve.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.  Tegevuse eesmärk ja õppevorm

 (1) Haridusasutuse tegevuse eesmärk on luua võimalused koolieast nooremate laste hoiuks ja alushariduse omandamiseks ning õpilastele põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks I ja II kooliastmes.

 (2) Õpe toimub statsionaarses õppevormis.

§ 6.  Ülesanded

 (1) Lasteaia ülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 (2) Kooli ülesanne on luua tingimused ja võimalused koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks I ja II kooliastmes. Anda õpilastele teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused põhihariduse omandamiseks I ja II kooliastmes ning õpingute jätkamiseks 7. klassis.

 (3) Luua võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks haridusasutuse juures.

3. peatükk STRUKTUUR, ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 7.  Struktuur

 (1) Koolis on 1. - 6. klass.

 (2) Lasteaias on üks liitrühm kahe- kuni seitsmeaastastele lastele.

 (3) Kooli juures tegutsevad vastavalt vajadusele ja võimalustele pikapäevarühm, aine- ja huviringid.

 (4) Koolil on õppekirjanduse kogu. Muu kirjanduse osas saab kool kasutada Tali küla raamatukogu teenust.

 (5) Haridusasutusel on söökla toitlustamise korraldamiseks.

§ 8.  Õppekava

 (1) Haridusasutus järgib õppe- ja kasvatustöös Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud riiklikke õppekavasid.

 (2) Lasteaia õppekava ja kooli õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis koostatakse lähtuvalt riiklikust alushariduse ja põhikooli õppekavadest.

 (3) Õppekavad kehtestab haridusasutuse direktor kooskõlastatult hoolekogu ja õppenõukoguga.

§ 9.  Õppe-eesmärk

 (1) Haridusasutuse õppe- ja kasvatuseesmärk on tagada kooli ja lasteaia õppekavaga sätestatud teadmiste, väärtushinnangute, praktiliste oskuste ja pädevuste omandamine ning arendamine.

§ 10.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Õppekavavälise tegevuse avaldusvormiks on tegevus, mille eesmärgiks on eeskätt õpilase isiksuseomaduste arendamine ja teadmiste omandamiseks avaramate võimaluste loomine.

 (2) Tegevuse vormiks on ringid, stuudiod, osalemine programmides, toimetused, üritused, ettevalmistus ja osalemine maakonna ja vabariiklikest ainekonkurssidest, uurimistööd jm.

 (3) Tegevuse aluseks on kooli üldtööplaanis olev huviürituste plaan ja ringide töökorralduse kava.

 (4) Tegevus fikseeritakse ringipäevikutes.

§ 11.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Haridusasutuse õppekeel on eesti keel.

 (2) Vajadusel moodustatakse koolis hariduslike erivajadustega õpilastele õpiabirühmi. Samuti korraldatakse vajadusel koduõpet ja õpet individuaalse õppekava järgi.

 (3) Haridusasutuse direktor võib moodustada pikapäevarühmi, et tagada õpilaste järelvalve ja õpiabi seda vajavatele õpilastele. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab direktor.

 (4) Ainekavad koostavad aineõpetajad.

 (5) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud valib õpetaja hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist. Tellimus tehakse kooskõlastatult direktoriga.

 (6) Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamine ja tagastamine on sätestatud haridusasutuse kodukorras.

 (7) Haridusasutuse õpikeskkonna vastavuse eest kehtestatud nõuetele vastutab direktor.

 (8) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (9) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest (vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele).

 (10) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva

 (11) Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema.

 (12) Õppetunni kestus on 45 minutit, vahetunnid 10 minutit, söögivahetund vähemalt 15 minutit.

 (13) Õpilase nädalakoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga, õppetundide suurim lubatud koormus on määratud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

 (14) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava ning kooli üldtööplaan ja päevakava, mille kehtestab direktor kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

 (15) Koolis võib moodustada liitklasse vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud korrale.

 (16) Õpilaste hindamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

 (17) Õpilaste koolist väljaarvamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

 (18) Haridusasutuse ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub kooli direktor kokku vanemate koosoleku vähemalt ühe korra aastas.

 (19) Lasteaia lahtiolekuajad otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

4. peatükk HARIDUSASUTUSSE VASTUVÕTT. LASTEAIALASTE JA ÕPILASTE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 12.  Haridusasutusse vastuvõtt

 (1) Lasteaialaste ja õpilaste vastuvõtt ja väljaarvamine toimub vanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus-ja teadusministri määruse ning haridusasutuses kehtestatud korrale.

 (2) Õpilaste üle peetakse arvestust õpilasraamatus.

§ 13.  Õpilaspilet

 (1) Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 (2) Õpilaspileti kasutamise kord koolis on sätestatud kooli kodukorras.

§ 14.  Lasteaialaste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.  Õpilaste õigused

 (1) Õpilasel on õigus:
 1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
 2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri kehtestatud korras;
 3) kasutada tasuta haridusasutuse rajatisi, ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid vastavalt kehtestatud kodukorrale ja kooli õppe-kasvatustöö eesmärkidele ning korraldusele;
 4) saada täiendavat abi ainekavades ettenähtu omandamiseks erinevate tugisüsteemide kaudu;
 5) saada ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest vastavalt toetuse maksja poolt kehtestatud korrale;
 6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ning kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korras;
 7) moodustada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlusega;
 8) osaleda valitud õpilasesinduste kaudu koolielu probleemide lahendamises.
 9) pöörduda oma õiguste kaitseks vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 16.  Õpilaste kohustused

 (1) Õpilane on kohustatud:
 1) osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
 2) täitma kooli kodukorda.

 (2) Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.

§ 17.  Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri kehtestatud ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

5. peatükk VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.  Vanemate õigused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) teha ettepanekuid haridusasutuse tegevuse korraldamise kohta;
 2) saada teavet oma lapse õpiedukuse ja käitumise kohta;
 3) taotleda õpilasele koduõpet haridus- ja teadusministri kehtestatud korras;
 4) vajadusel taotleda koolikohustuse täitmise edasilükkamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras;
 5) taotleda võimalust üldhariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele;
 6) osaleda oma lapse arenguvestlusel;
 7) algatada lasteaia rühma või klassi õpilaste vanemate koosoleku kokkukutsumist (nõutud on vähemalt 1/5 vanemate soov);
 8) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral haridusasutuse direktori, hoolekogu ja järelvalvet teostavate organite poole;
 9) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides.

§ 19.  Lasteaialaste vanemate kohustused

 (1) Vanematel on kohustus:
 1) luua lastele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
 2) kinni pidada lasteaia päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamises nõuetest;
 3) arvestada pedagoogide ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
 4) tasuda igakuiselt lapse toidukulu ja vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetav osa;
 5) informeerida rühma õpetajat lapse puudumajäämisest või lahkumisest;
 6) osaleda arenguvestlusel.

§ 20.  Õpilaste vanemate kohustused

 (1) Vanem vastutab oma lapse koolikohustuse mittetäitmise korral põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ettenähtud korras.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
 2) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 5) tegema koostööd kooliga kehtestatud tingimustel ja korras (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kooli põhimäärus ja kodukord);
 6) kasutama tugimeetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
 7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 8) taotlema vajadusel elukohajärgselt vallavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamisemeetmete rakendamist.

6. peatükk HARIDUSASUTUSE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.  Haridusasutuse töötajad

 (1) Haridusasutuse töötajad on pedagoogid ja tugipersonal.

 (2) Pedagoogid on direktor, õpetaja ja teised õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud.

§ 22.  Töötajate koosseis

  Haridusasutuse töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul haridusasutuse pidaja kehtestatud korras, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimum- koosseisudele.

§ 23.  Töötajate ülesanded

 (1) Pedagoogide ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb õpetaja ja laste vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel.

 (2) Haridusasutuse töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks haridusasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 24.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Pedagoogide, välja arvatud direktor, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

7. peatükk HARIDUSASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE 

§ 25.  Direktor

 (1) Haridusasutust juhib direktor, kelle kinnitab Saarde valla õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab ja selle ütleb üles vallavanem.

 (2) Haridusasutuse direktor:
 1) tagab haridusasutuse tulemusliku töö, juhib õppe- ja kasvatustegevust, finants- ja majandustegevust tuginedes hoolekogule, õppenõukogule ja õpilasesindusele;
 2) võib teha tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
 3) kannab vastutust haridusasutuse üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, materiaalsete väärtuste säilimise ja otstarbeka kasutamise eest ning eelarve täitmise eest;
 4) juhatab ja korraldab õppenõukogu tegevust ja tagab õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 5) koostab haridusasutuse eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
 6) tagab ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 7) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid;
 8) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
 9) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud haridusasutuse töötajatega vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 10) kinnitab haridusasutuse asjaajamiskorra, kodukorra ning muud töökorraldus dokumendid;
 11) määrab kindlaks direktori asendamise korra.

§ 26.  Õppenõukogu

 (1) Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb haridusasutuses õppenõukogu.

 (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 27.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse laste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb haridusasutusele ja selle pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse haridusasutuse pidaja kehtestatud korras kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ja koolieelse lasteasutuse seadusega.

8. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 28.  Vara

 (1) Haridusasutuse kasutuses oleva vara moodustavad maa-ala, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Haridusasutuse vara haldamine, kasutamine, rendile andmine ja muul viisil kasutamine toimub vastavalt Saarde vallas kehtestatud korrale.

 (3) Haridusasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes eelarveaastaks ette nähtud vahenditest.

§ 29.  Tulud ja kulud

 (1) Haridusasutuse kulud kaetakse Saarde Vallavolikogu kinnitatud eelarve alusel.

 (2) Haridusasutuse eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja valla eelarvest, õppekava välisest tegevusest saadud tuludest, projektidest, lasteaialaste lastevanemate poolt kaetavast osast ning annetustest.

 (3) Haridusasutusel on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Teenustest laekuvat tulu võib haridusasutus kasutada oma huvides.

 (4) Eelarves personalikuludeks eraldatud summa piires võib direktori korraldusel maksta lisatasusid ja hüvitisi kehtestatud korras.

 (5) Õppekavavälise tegevuse finantseerimiseks võib haridusasutus kasutada erinevaid finantseerimisallikaid, sh vanemate osalust.

§ 30.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Haridusasutuses peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, dokumentides esitatavad andmed ning nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (2) Haridusasutuse asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamiskorra kohaselt.

 (3) Asjaajamiskorraga tagatakse dokumentidele esitatud vorminõuete täitmine, dokumentide säilivus ja informatsiooni ning dokumentide kiire ringlus.

 (4) Haridusasutuse raamatupidamine toimub Saarde Vallavalitsuses.

 (5) Haridusasutuse tegevuse kohta esitatakse statistilised ja eelarve täitmisega seotud dokumendid seadusega kehtestatud korras.

§ 31.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Pärnu Maavalitsus.

 (2) Muud järelevalved (tervishoid, tuleohutus jne) teostatakse vastavate järelevalveametite poolt.

9. peatükk HARIDUSASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 32.  Haridusasutuse ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Haridusasutuse korraldab ümber ja haridusasutuse tegevuse lõpetab haridusasutuse pidaja.

 (2) Haridusasutuse ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub seadustega ette nähtud korras.

 (3) Haridusasutuse ümberkorraldamise, pidamise üleandmise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, haridusasutust, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 (4) Haridusasutuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.  Haridusasutuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Saarde Vallavolikogu.

 (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks haridusasutuse hoolekogule ja õppenõukogule.

§ 34.  Määrus jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2013.a.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees