Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kristiine Sotsiaalmaja põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2013, 92

Kristiine Sotsiaalmaja põhimäärus

Vastu võetud 12.12.2012 nr 73

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kristiine Sotsiaalmaja (edaspidi asutus) on Kristiine Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Kristiine Sotsiaalmaja.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse aadress on Energia tn 13, 11316 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võivad olla oma sümbolid.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult linnaosa valitsusega õigus moodustada struktuuriüksusi, mille juhid alluvad otse asutuse juhatajale või tema asetäitjale.

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Asutuse tegutseb sotsiaalhoolekande valdkonnas. Asutuse tegevuse eesmärk on korraldada, osutada ja arendada sotsiaalteenuseid, millega soodustada ja säilitada Kristiine linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste abivajajate toimetulekut.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) tagab teenust vajavate isikute nõuetekohase teenindamise;
  2) tagab sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse alase informatsiooni kättesaadavuse ja korraldab teabepäevi;
  3) arendab koostööd sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas õppeasutustega, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

§ 4.   Teenused

  (1) Asutus osutab järgmisi teenuseid:
  1) koduteenused;
  2) perekeskne aitamistöö;
  3) päevakeskuse teenus;
  4) laste päevakeskuse teenus;
  5) arendusrühm laste päevakeskuses;
  6) päevategevus- ja päevahoiuteenus puuetega inimestele;
  7) psühholoogiline nõustamine;
  8) sotsiaalprogramm ja sotsiaalne rehabilitatsioon.

  (2) Eesmärgist tulenevalt on asutusel õigus osutada toimetulekuks vajalikke tugiteenuseid.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valdusesse antud vara valdamist, juhib asutuse majandustegevust; tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutuse kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt. Jälgib pidevalt asutuse eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa vanemale eelarve muutmise ettepanekud;
  7) kooskõlastatult linnaosa vanemaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  9) kehtestab asutuse asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  10) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) tagab riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ning tähtajaks esitamise;
  12) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja lahendamist;
  13) tagab linnaosa vanema antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;
  14) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;
  15) täidab muid ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab juhataja asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel selle õigused ja kohustused üle asutuse õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2002 määrus nr 111 „Kristiine Sotsiaalmaja põhimääruse kinnitamine" ja 18. juuni 2008 määrus nr 47 „Kristiine Sotsiaalkeskuse põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json