Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2013, 94

Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 06.02.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu" § 12 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Parkimise sooduslubade väljastamise komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina eesmärgiga vaadata läbi füüsiliste ja juriidiliste isikute taotlusi maksusoodustuse andmiseks sõidukite parkimisel Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

  (4) Komisjoni poolt läbi viidud menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseis on 7-liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse poolt nimetatud isikud.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni koosolekuid juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimees on liikluskorralduse valdkonda kureeriv abilinnapea. Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni aseesimehe, kes juhib komisjoni koosolekuid esimehe puudumisel.

  (4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kelle nimetab Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) juhataja.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad üks kord nädalas. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni sekretär.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt neli komisjoni liiget.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (5) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid säilitatakse transpordiametis.

  (6) Komisjoni protokolli alusel koostab komisjoni sekretär linnavalitsuse korralduse eelnõu maksusoodustuse andmiseks sõidukite parkimisel Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal.

§ 4.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) linnavalitsusele esitatud sõidukite parkimise maksusoodustuste taotluste läbivaatamine;
  2) maksusoodustuse andmise või selle andmisest keeldumise kohta linnavalitsuse korralduse eelnõu koostamine ja linnavalitsuse istungile esitamine.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) esitada linnavalitsusele ettepanekuid parkimis- ja liikluskorraldust puudutavates küsimustes;
  2) saada sõidukite parkimise maksusoodustuse taotlejatelt otsuse tegemiseks vajalikke dokumente;
  3) saada linnaasutustelt oma tööks vajalikke dokumente.

§ 5.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:
  1) 14. mai 2003 määrus nr 45 „Parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine";
  2) 07. detsembri 2005 määrus nr 113 „Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine".

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json