Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee ja fekaalide käitluse eeskiri

Reovee ja fekaalide käitluse eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Laekvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2014, 4

  Reovee ja fekaalide käitluse eeskiri

  Vastu võetud 27.05.2003 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1999, 82, 755;2000, 51, 322) paragrahvi 6 lõikest 1, lõike 3 punktist 2 ja veeseaduse (RT I 1994, 40, 655;1996,13,241;1998,2,47;61,987;1999,10, 155;54,583; 95,843;2001,7,19) paragrahvi 23 lõike 1 alusel.

  § 1.   Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks väljaveetava reovee ja fekaalide kogumise, veo ning tühjendamise kord Laekvere valla haldusterritooriumil.

  § 2.   Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses :

    (1) fekaalid - kuivkäimlast väljaveetavad jäätmed;

    (2) heitvesi - kasutusel olnud ja loodusesse tagasi juhitav vesi;

    (3) purgimine - tekkekohast äraveetud heitvee ja fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmine;

    (4) reovesi - olmes või tootmises kahjustuspiiri ületavalt rikutud vesi, heitvee alaliik.

  § 3.   Eeskirjas sätestatud kord kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:

    (1) vajavad ja kasutavad fekaalide, heitvee, sademe- ja drenaaživee väljaveo teenuseid;

    (2) osutavad väljaveo teenust;

    (3) haldavad purgimiskohta.

  § 4.   Reovesi ja fekaalid kogutakse sette- ja kogumiskaevudesse nii, et nad ei levitaks lõhna ja oleksid ohutud teistele inimestele ja ümbritsevale keskkonnale.

  § 5.   Sette- ja kogumiskaevud peavad olema nõuetekohaselt ehitatud, vettpidavad ja ventileeritud. Kaevu asukoht peab olema tähistatud ning kaevu luugid ei tohi olla kinni ehitatud. Kinnistel kaevudel peab olema nivoomõõtja (hakkab kehtima 01.01.2004).

  § 6.   Sette- ja kogumiskaevude tühjendamist korraldab vastavalt vajadusele kinnistu omanik või valdaja.

  § 7.   Heitvee ja fekaalide väljaveoga seotud kulutuste eest tasuvad tellijad kokkuleppehinna alusel teenuse osutajale. Teenuse osutaja maksab väljaveetava reovee ja fekaalide eest purgimiskoha valdajale vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  § 8.   Kaevude tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust vedaja.

  § 9.   Reovee ja fekaalide purgimiskoha omanik on Laekvere Vallavalitsus. Purgimiskoha asukoht on Salutaguse küla Laekvere vald.

  § 10.   Heitvee ja fekaalide veo ning purgimisega on lubatud tegelda ainult vastava nõuetekohase jäätmeloa või vee-erikasutusloa omanikul.

  § 11.   Heitvee juhtimine veekogudesse ning heitvee pinnasesse immutamine joogivee sanitaarkaitsealadel ja bioloogiliselt puhastamata reovee pinnasesse immutamine tiheasustusaladel on keelatud.

  § 12.   Hajaasustusaladel heitvee pinnasesse immutamine tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.

  § 13.   Kõik vesikäimla omanikud, kelle heitvett ei juhita ühiskanalisatsiooni, on kohustatud kogumiskaevu täitumisel organiseerima selle tühjendamise vastavat teenust osutava ettevõtja poolt. Kogumiskaevu peab tühjendama vähemalt üks kord aastas ja veoteenuse osutajalt saadud kviitungid vms peab säilitama kaks aastat.

  § 14.   Käesoleva eeskirja rikkumise korral rakendatakse rikkuja suhtes seadusega kehtestatud sanktsioone.

  Margo Klaasmägi
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json