Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu soodustuse kehtestamise kord

Maamaksu soodustuse kehtestamise kord - sisukord
Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2014, 27

Maamaksu soodustuse kehtestamise kord

Vastu võetud 10.10.2006 nr 27
jõustumine 15.10.2006

Võttes aluseks maamaksuseaduse § 11 lg 21 ja lg 3 ning rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määrusega nr 10 kinnitatud «Maamaksuseaduse rakendamise korra» § 7, Sõmeru Vallavolikogu m ä ä r a b :

§ 1.   Vabastada maamaksust Sõmeru valla elanike registrisse kantud represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses olevalt Sõmeru vallas asuvalt elamumaalt tingimusel, et maakasutaja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu.

§ 2.   Maksuvabastust saab taotleda ühe elamumaa krundi eest kuni 1,0 ha ulatuses.

 
  1) Maksuvabastus ei laiene aianduskruntide ja garaažide juurde kuuluvale elamumaale.
  2) Paragrahvis 3 nimetatud avaldus esitatakse ühe korra, s.o esmasel maksuvabastuse taotlemisel.
  3) Isikud, kellel on maksuvabastuse saamise alus ära langenud, on kohustatud ühe kuu jooksul vallavalitsust kirjalikult teavitama.

§ 3.   Maksuvabastuse avalduses peab taotleja esitama järgmised andmed :

 
  1) ees- ja perekonnanimi,
  2) elukoht,
  3) isikukood,
  4) kontakttelefon,
  5) represseeritu tunnistuse number,
  6) maksustatava krundi aadress ja pindala,
  7) maakasutusõiguse ulatus (kogu krunt või krundi osa suurus),
  8) kinnitust, et ei saa paragrahvis 2 nimetatud maa eest rendi- või üüritulu.

§ 4.   Maamaksust vabastatakse Sõmeru Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 5.   Rakendussätted :

 
  1) Määrus rakendatakse 01. jaanuarist 2007a .
  2) Määrust. jõustub 15. oktoobril 2006 a.

Vahur Liivak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json