HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Are valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2017, 3

Are valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 27.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Are valla haldusterritooriumil elavate kuni 19-aastaste laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamist valla eelarvest.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) on valla poolne toetus Pärnu linnas ja Pärnumaal tegutsevatele munitsipaalhuvikoolidele või koolitusluba omavatele erahuvikoolidele ning huvitegevust pakkuvatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele tegevuskulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Are vald toetab lapse või noore osalemist ühe ja eelarveliste vahendite olemasolul kuni kahe huviharidust või huvitegevust osutava organisatsiooni tegevuses.

  (3) Toetuse taotlejaks on õppur või tema seaduslik esindaja.

  (4) Toetust eraldatakse Are valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli või huvitegevust pakkuva eraõigusliku juriidilise isiku puhul kuni 260 eurot aastas lapse kohta.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse vallavalitsusele.

  (2) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (3) Toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja pangakontole nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 4.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse :
  1) huvialakoolis õppimise katkestamise korral;
  2) elukoha-aadressi andmete muutmise korral.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Are Vallavolikogu 12.08.2009 määrus nr 9 „Huvikoolides õppijatele toetuse maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Lauri Luur
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json