HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Are Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2017, 11

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Are valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse kõik pooleteise- kuni seitsmeaastased lapsed, kelle elukoht on Are valla haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt Are valda, eelistades esmajärjekorras Are vallas elavaid lapsi, seejärel Are vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool Are valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Direktor registreerib lastevanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteaia koha taotlejate järjestust.

  (4) Rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 25. augustiks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

  (5) Erijuhtumid vastuvõtmisel otsustab lasteaia hoolekogu avalduse alusel.

  (6) Lasteaeda vastuvõtmisel esitab lapsevanem või hooldaja järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) lapse sünnitõend.

  (7) Vastuvõtu taotlusi koos dokumentidega saab esitada Are Kooli direktorile tööpäeviti kell 8.00-16.00 või digiallkirjastatult e-postile [email protected] .

  (8) Lapsevanem või hooldaja toob lapse lasteaeda ja viib koju talle sobival ajal, arvestades lasteaia päevakava. Kui lapse toob või viib keegi teine, esitab lapsevanem sellekohase avalduse direktorile.

  (9) Are Kooli direktor tutvustab käesolevat korda lapsevanemale või hooldajale lapse lasteaeda vastuvõtmisel.

  (10) Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord ning vastuvõtu taotluse vorm (lisatud käesoleva dokumendi juurde) on avalikustatud lasteaia veebilehel www.are.edu.ee.

§ 3.   Lasteaiast väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja järgmistel juhtudel:
  1) lapsevanema või hooldaja avalduse alusel;
  2) lapse kooli minekul.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Are Vallavalitsuse 30.11.2012 määrus nr 1 „Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Signe Rõngas
Vallavanem

Siiri Jõerand
Vallasekretär

Lisa Lasteaia avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json