HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2017, 18

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Vastu võetud 24.01.2017 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Maardu linna poolt eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise tingimusi ja korda.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) käesoleva määruse mõistes on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Tegevuskulude maksmise tingimused

  Maardu linn osaleb erakooli tegevuskulude katmises, kui:
  1) erakooli tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) erakoolil on kehtiv tegevusluba;
  3) erakoolil puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  4) õpilane õpib või alustab õppimist erakoolis käesoleva määruse kehtivuse ajal;
  5) erakoolis õppiva õpilase enda ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn;
  6) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.   Tegevuskulude katmise määr

  (1) Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) katab erakooli tegevuskulud, lähtudes selles koolis õppivate käesoleva määruse § 3 p 5 sätestatud tingimustele vastavate õpilaste arvust kuni 22 euro ulatuses ühe õpilase kohta kuus (edaspidi kuumäär).

  (2) Erakooli pidajale kaetakse õpilase kohta tegevuskulud kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimused.

  (3) Tegevuskulude maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt linnavalitsusele esitatud arve, milles on näidatud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis iga kuu 10nda kuupäeva seisuga.

  (4) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, kaetakse erakooli tegevuskulud, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastaval kuul õppekohta kasutas.

  (5) Tegevuskulud makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks tööpäevaks ülekandega erakooli pidaja arvelduskontole.

  (6) Kui pärast erakoolile tegevuskulude väljamaksmist selgub, et tegevuskulude maksmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on linnavalitsusel õigus tasaarveldada aluseta makstud tegevuskulud väljamaksmisele kuuluva summaga või nõuda aluseta väljamakstud tegevuskulud tagasi.

§ 5.   Järelevalve

  Linnavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida tegevuskulude maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja tegevuskulude kasutamise sihtotstarbelisust.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2017.a.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json