Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 23

Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 ning § 156 lõigete 34 ja 36 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste, mille rahastamiseks määratakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele sihtotstarbelised vahendid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

  (2) Sotsiaaltoetused käesoleva määruse mõistes on:
  1) hoolduspere toetus;
  2) järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus;
  3) matusetoetus.

  (3) Määrusega reguleerimata osas lähtutakse haldusmenetluse seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest.

§ 2.   Mõisted

  (1) Hoolduspere on asendushooldusteenuse osutaja.

  (2) Hoolduspere vanem on isik, kellega on sõlmitud hoolduspere leping.

  (3) Järelhooldusel viibiv isik on pikaajaliselt asendushoolduselt või eestkostelt tulnud täisealine isik.

§ 3.   Hoolduspere toetus

  (1) Hoolduspere toetuse suurus on 390 eurot kuus lapse kohta ja seda makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale, kellega Pärnu Linnavalitsus on sõlminud hoolduspere lepingu. Kui hoolduspere lepingu periood ei ole täiskalendrikuudes, on toetuse arvestuslik määr 13 eurot päevas lapse kohta.

  (2) Kui asendushooldusel viibiva lapse ülalpidamiskulud ja lapse erivajadusest tulenevad lisakulutused on suuremad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määrast, võib hoolekandekomisjoni otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele.

  (3) Hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu.

§ 4.   Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus

  (1) Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust makstakse isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu, talle koostatud juhtumiplaani alusel ja lähtudes sotsiaalhoolekande seaduse
§ 4516 sätestatust.

  (2) Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetuse suurus on 240 eurot kuus ja seda makstakse toetuse saajale tema isiklike kulutuste katteks.

  (3) Eelarveliste vahendite piisavuse korral ja lähtudes juhtumiplaanis kirjeldatud põhjendatud vajadustest võib hoolekandekomisjoni otsusega määrata järelhooldusteenusel viibivale isikule lisaks isiklike kuluste katmiseks täiendava toetuse tingimusel, et ühes kuus ühele isikule määratav toetus kokku ei ole suurem kui 500 eurot (sh isiklike kulutuste katteks ja muudeks põhjendatud kulutusteks määratud toetus).

§ 5.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse suurus on 250 eurot ja see määratakse tuhastamise ja/või matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu ja kes on vastava tuhastamise ja/või matmise korraldanud. Vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.

  (2) Matusetoetust ei määrata, kui ilmneb, et konkreetse isiku tuhastamise ja/või matmise korraldamisega seotud kulude katmiseks on juba mõne teise omavalitsuse poolt matusetoetus määratud.

  (3) Nõudeõigus matusetoetusele aegub 6 kuu möödumisel isiku surmast, kelle matuse korraldamise kulude katmiseks toetust taotletakse.

§ 6.   Sotsiaaltoetuse taotlemine

  (1) Hoolduspere toetuse esmakordsel taotlemisel esitab hoolduspere vanem pärast hoolduspere lepingu sõlmimist linnavalitsusele taotluse. Hoolduspere lepingu pikendamisel uut taotlust esitada ei ole vaja

  (2) Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetuse esmakordsel taotlemisel esitab järelhooldusteenusel viibiv isik linnavalitsusele taotluse hiljemalt 1 kuu jooksul pärast juhtumiplaani koostamist. Taotlusele tuleb lisada õppimist tõendav dokument.

  (3) Matusetoetuse taotlemiseks esitab tuhastamist ja/või matmist korraldav isik linnavalitsusele taotluse koos tehtud kulutusi tõendavate lisadokumentidega tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (4) Sotsiaaltoetuse saamise aluse äralangemisel või taotluses toodud andmete muutumisel tuleb sellest teavitada linnavalitsust.

§ 7.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Sotsiaaltoetuse määramise otsuse teeb linnavalitsuse poolt volitatud sotsiaalosakonna ametnik, va määruse § 3 lg 2 ja § 4 lg 3 juhtudel, kui toetuse määramise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise otsuse teeb sotsiaalosakond.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on otsuse tegemiseks oluliste täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

§ 8.   Sotsiaaltoetuse maksmine

  (1) Hoolduspere toetust makstakse igakuiselt hoolduspere lepingu kehtivuse ajal, määratud toetus kantakse toetuse taotleja taotluses näidatud pangakontole.

  (2) Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust makstakse igakuiselt järelhooldusteenusel viibimise ajal, määratud toetus kantakse toetuse taotleja taotluses näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

  (3) Matusetoetus kantakse toetuse taotleja taotluses näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

§ 9.   Varasemate määruste muutmine

  (1) Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 määruses nr 21 „Sotsiaaltoetuste kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvid 13, 14 ja 24 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 29 lõige 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) sotsiaalosakond Vabadussõja veteranide leskede toetuse, juhtkoera ülalpidamise toetuse, asenduskodu- või perekonnas hooldamise teenusel viibivate isikute toetuse, puudega lapse hooldaja toetuse ja täisealise puudega isiku hooldaja toetuse korral.“

  (2) Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruses nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json