Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 26

Maamaksust vabastamise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 6
rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Maamaksust vabastamine

  (1) Vabastada täiendavalt maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud isik esitab maksuvabastuse saamiseks Kehtna vallavalitsusele vormikohase avalduse ning represseeritu tunnistuse koopia hiljemalt maksustamisaasta 15. jaanuariks.

  (3) Isik, kes on esitanud taotluse ja saanud maksuvabastuse maksustamisaastale eelnevatel aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks uut avaldust esitama.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 18.12.2012 määrus nr 67 "Maamaksust vabastamise kord" ja Järvakandi Vallavolikogu 29.10.2008 määrus nr 18 „Maamaksust vabastamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub vastuvõtmisel ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json