ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Valla eelarvest puuetega inimeste eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 8

Valla eelarvest puuetega inimeste eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 31.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse (edaspidi toetus) eesmärgiks on tagada toimetulek oma eluruumi piires isikule, kellel on raskused eluruumis liikumisel või enesega toimetulekul.

  (2) Määrus reguleerib valla eelarvest puudega isiku eluruumi kohandamiseks toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korda.

  (3) Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigustaotleda raske või sügava puudega isikul või tema eestkostjal, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Rapla vallas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud isik vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) planeeritava kohandamise põhjendus ja üksikasjalik kirjeldus sealhulgas kohandamise orienteeruv maksumus;
  3) taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete isikukoodid.

  (2) Taotlusele lisatakse eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek plaanitavaks kohandamiseks.

§ 4.   Taotluste hindamine ja toetuse määramine

  (1) Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ja eluruumi kohandamise põhjendatust. Toetuse suurus on maksimaalselt 90% kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot kalendriaastas.

  (2) Rapla Vallavalitsuse hoolekandekomisjon (edaspidi komisjon) vaatab esitatud taotlused läbi ja hindab kohandamise vajadust 30 päeva jooksul.

  (3) Toetuse määramise ja selle suuruse otsustab komisjoni ettepanekul Rapla Vallavalitsus.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Määratud toetus makstakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul pärast kuludokumentide esitamist.

  (2) Väljamakse toetuse taotlejale tehakse sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris.

§ 6.   Toetuse eraldamisest keeldumine

  Rapla Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse määramisest eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) kohandamine ei taga määruse paragrahvis 1 nimetatud eesmärki;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 7.   Toetuse määramise kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsuse korraldus toetuse määramise kohta tunnistatakse komisjoni ettepanekul kehtetuks, kui:
  1) taotleja loobub määratud toetusest;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta planeeritud kohandamisele.

  (2) Toetuse määramise kehtetuks tunnistamisel § 7 lõike 1 punkti 2 alusel on vallavalitsusel kohustus väljamakstud toetus tagasi nõuda.

§ 8.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2017. a määrus nr 17 „Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json