ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 9

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 31.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 2 “Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 “Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi meetme tegevuse) raames Rapla valla elanike taotluse esitamisest teavitamise, taotluse vastuvõtmise ja menetlemise, kohandamiste tegemiseks vajalike kokkulepete ja lepingute sõlmimise, tööde eest tasumise, dokumentide säilitamise projektidele järelkontrolli ja kohandamise mõju hindamise kord ning toetuse saajate nimekirja koostamise alused.

§ 2.   Rahastamise üldpõhimõtted

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse Rapla valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Sotsiaalfondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Kohandamise saaja tasub ise tööde eest osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

§ 3.   Toetuse eesmärk ja toetavad tegevused

  (1) Toetuse eesmärk on parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (2) Toetus määratakse kohandamisteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoiminguid;
  3) köögitoiminguid.

§ 4.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  Kui puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme tegevus kohalike omavalitsuste taotlusvoor on välja kuulutatud, avaldab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust Rapla valla kodulehel, valla infolehes ja sotsiaalmeedias järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) kohandamiste tegemise periood;
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluse muud kohustuslikud andmed.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust on õigustaotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Rapla vallas ja kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

  (2) Eluruumi kohandamist taotlev isik või tema seaduslik esindaja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) toetavate tegevuste kirjeldus;
  3) kohandamise eeldatav maksumus

  (3) Lisaks taotlusele tuleb esitada:
  1) hinnapakkumus;
  2) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  3) eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4) korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seotud tööd teostatakse väljaspool eluruumi (hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

§ 6.   Eluruumi kohandamise eeldatava maksumuse arvutamine

  (1) Eluruumi kohandamise eeldatava maksumuse alla kuuluvad järgmised kulud:
  1) ehitusteatis, ehitusprojekt ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisis tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandamist eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalid kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puuetega inimeste erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 “Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kulusid hüvitatakse tegelike kulude alusel.

  (3) Kui kohandamisele on sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ määratud ühikuhind, siis käeoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–8 nimetatud kulusid tegelike kulude alusel ei hüvitata.

  (4) Toetuse suurus määratakse tegelike kulude alusel, aga mitte rohkem kui standardiseeritud ühikuhindade alusel vastavalt sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisale 1.

  (5) Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud sotsiaalkaitseministri standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, tuleb võtta vähemalt kaks hinnapakkumust. Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, tuleb kulutuse kohta võtta vähemalt üks hinnapakkumus.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine

  Toetuse taotlemiseks esitatud dokumendid vaatab läbi sotsiaalnõunik, kes:
  1) määrab vajadusel taotlejale dokumentides puuduste kõrvaldamiseks tähtaja;
  2) esitab vallavalitsuse hoolekandekomisjonile (edaspidi hoolekandekomisjon) dokumendid rahastamise ettepaneku tegemiseks vallavalitsusele.

§ 8.   Toetuse saajate nimekirja koostamine

  Toetuse saajate pingerea koostab vallavalitsuse hoolekandekomisjon, kes lähtub:
  1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;
  2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb;
  3) asjaolust, kas kohandamine tagab paremad elamis-, õppimis- või töötamistingimused;
  4) hoolduskoormuse vähenemisest.

§ 9.   Toetuse määramine

  Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise otsustab hoolekandekomisjoni ettepanekul vallavalitsus, kui taotlus ja selle lisad vastavad määruses kehtestatud tingimustele.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Pärast valla taotlusele riigilt puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise hüvituse saamiseks positiivse vastuse saamist sõlmitakse vallavalitsuse, toetuse saaja või tema seadusliku esindaja ja kohandamistööde teostaja vahel haldusleping eluaseme kohandamise teostamiseks.

  (2) Eluaseme kohandamise tööd võib alustada pärast lepingu sõlmimist. Enne lepingu allkirjastamist alustatud või lõpetatud eluaseme kohandamise tööde kulusid vallavalitsus ei kata.

  (3) Kui eluaseme kohandamise tööde käigus ilmneb, et eluaset ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või toetuse saaja soovib loobuda mõnest kohandamise töö osast, tuleb sellest koheselt teavitada vallavalitsust ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkamist. Sellest lähtuvalt võib muuta eluaseme kohandamise tööde maksumust ja vallavalitsuse poolt kaetavat osa.

  (4) Eluaseme kohandamise valmides teostab kohapealse ülevaatuse vallavalitsuse vastav ametnik ning puuduste puudumisel koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt. Puuduste ilmnemisel tuleb kohandamise teostajal puudused kõrvaldada, seejärel sõlmitakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

§ 11.   Füüsilise kohandamise tööde eest tasumine

  Eluaseme kohandamise tööde eest tasumine toimub tööde teostaja poolt vallavalitsusele esitatud arve alusel, arvestades käesoleva määruse § 6 lõigetes 2–4 sätestatut.

§ 12.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Vallavalitsus säilitab meetme tegevuse kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 35 lõigetele 2 ja 4.

  (2) Rapla Vallavalitsus teeb toetuse järelkontrolli ja hindab kohandamise mõju toetuse saajale ühe kalendriaasta jooksul toetuse väljamakse tegemisest arvates.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json