HaridusKool

Teksti suurus:

Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Rapla valla munitsipaalkoolides

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 10

Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Rapla valla munitsipaalkoolides

Vastu võetud 31.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 1 ja huvikooli seaduse § 17 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rapla valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid ning teeb Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ja Rapla Vallavolikogule (edaspidi volikogu) ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 3.   Hoolekogu liikmed

  (1) Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

  (2) Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline.

  (3) Hoolekogu liikmete nimetamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 sätestatust. Liitasutuste puhul lisaks koolieelse lasteasutuse seaduse §-s 24 või huvikooli seaduse §-s 17 sätestatust.

  (4) Hoolekogu liikme volituste kestus on kolm aastat, volikogu esindaja volituste kestus on vastavalt käesoleva määruse §-le 9.

  (5) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Vanemate esindaja valimine

  (1) Vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

  (2) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

  (3) Vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamust, mille selgitab välja enda valitud viisil.

§ 5.   Vilistlaste esindaja

  Kooli vilistlased valivad direktori ettepanekul kooli hoolekogusse oma esindaja ning esitavad direktorile esindajaks valitud isiku andmed.

§ 6.   Kooli toetavate organisatsioonide esindaja

  Kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastab direktor organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab.

§ 7.   Kooli õpilaste esindaja valimine

  (1) Kui koolis on loodud õpilasesindus, valib õpilasesindus hoolekogusse õpilaste esindaja.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse õpilasesinduse koosolekul hääletamise teel. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

  (3) Õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile esindajaks valitud õpilase andmed.

§ 8.   Kooli õppenõukogu esindaja valimine

  (1) Kooli õppenõukogu valib oma esindajad hoolekogusse õppenõukogu koosolekul. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

  (2) Kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli õppenõukogu iga liige, välja arvatud pedagoog, kes oma ametikoha järgselt kuulub kooli juhtkonda või asendab direktorit tema eemalviibimise ajal.

§ 9.   Rapla Vallavolikogu kui kooli pidaja esindaja

  Volikogu esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega. Volikogu esindaja volitused kehtivad kuni volikogu uue koosseisu esindaja nimetamiseni. Kui volikogu esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab volikogu uue esindaja.

3. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 10.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Vallavalitsus kinnitab kooli hoolekogu koosseisu või koosseisu muudatuse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast direktorilt taotluse saamist.

  (3) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) õppenõukogu esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel õpilaste nimekirjast;
  5) esindajaks valitud vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja kooli või lasteaeda tööle asumisel;
  6) esindaja surma korral;
  7) esindaja kirjaliku taotluse alusel.

4. peatükk HOOLEKOGU PÄDEVUS JA TÖÖKORD 

§ 11.   Hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu pädevus on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

  (2) Lasteaia-põhikooli hoolekogule lisanduvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud pädevused.

  (3) Ühe asutusena tegutseva kooli ja huvikooli hoolekogule lisanduvad huvikooli seaduses sätestatud pädevused.

§ 12.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 13.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab ja töö korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 14.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) ) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (3) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatavaks vähemalt seitse kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui seitse kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Kui hoolekogu päevakorras on teema, mille osas peab hoolekogu liige välja selgitama esindatavate arvamuse, jäetakse hoolekogu liikmetele enne koosoleku toimumist mõistlik aeg esindatavate arvamuse väljaselgitamiseks.

§ 15.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt ühe kolmandiku hoolekogu liikmete või direktori või vallavalitsuse ettepanekul, kui see on vajalik kiire küsimuse lahendamiseks.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 16.   Hoolekogu koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu koosolekut juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (5) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa direktor.

  (6) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli tegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe kutsel või loal. Vajadusel kutsub hoolekogu esimees koosolekule liikmeks mitteolevaid isikuid, andmaks nõu või jagamaks selgitusi päevakorras olevate teemade kohta.

§ 17.   Hoolekogu koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) selgitused ja vastuvõetud otsused.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli teabehalduse korrale ja on kättesaadavad kooli kodulehel.

§ 18.   Hoolekogu otsustusvõime, otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (3) Hoolekogu otsused jõustuvad teatavaks tegemisest, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (4) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 19.   Otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitused ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Hoolekogu liige teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu esimeest oma seisukohast. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt on üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokolli allkirjastab hoolekogu esimees. Protokolli märgitakse hoolekogu liikmetele antud vastamise tähtaeg, hoolekogu liikme vastamise aeg ja vastuse sisu. Vastamiseks antud tähtaega ületanud vastuseid ei arvestata.

§ 20.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab eelmise õppeaasta jooksul tehtud töö aruande uue õppeaasta esimesel vanemate koosolekul.

§ 22.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Rapla Vallavolikogu 28.06.2012. a määrus nr 14 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Rapla valla munitsipaalkoolides“;
  2) Kaiu Vallavolikogu 28.09.2011. a määrus nr 11 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  3) Raikküla Vallavolikogu 07.02.2013. a määrus nr 49 „Kabala Lasteaia-Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja tööpõhimõtted“.

§ 23.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist kinnitatud hoolekogude koosseisude volitused kehtivad uue koosseisu kinnitamiseni kuid mitte kauem kui 31. oktoobrini 2019. a.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json