Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 20

Väike-Maarja Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja muuseumiseaduse § 1 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Väike-Maarja Muuseum (edaspidi muuseum).

§ 2.   Asukoht

  (1) Muuseum asub Väike-Maarja alevikus. Aadress on Pikk 3, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, 46202 Lääne-Virumaa.

  (2) Muuseumi struktuuriüksus on Vao külas asuv Vao tornlinnus.

§ 3.   Haldusala

  (1) Muuseum on Väike-Maarja vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalmuuseum.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest, muuseumiseadusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (3) Muuseumi põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 4.   Sümboolika

  (1) Muuseum võib kasutada oma sümboolikat.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärk, missioon ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja missioon

  (1) Muuseumi tegevuse eesmärgiks on koguda, säilitada, uurida ning vahendada Väike-Maarja valla inimeste ning nende elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseumi missiooniks on hoida piirkonna kultuurilist järjepidevust ning toetada selle identiteedi säilimist ja arengut.

§ 6.   Muuseumi ülesanded

  Muuseum:
  1) kogub süsteemselt Väike-Maarja valla ajaloo ning tänapäevaga seotud materiaalset ja digitaalset kultuuripärandit;
  2) säilitab, dokumenteerib ja kirjeldab kogutud museaale muuseumide andmekogus;
  3) korraldab vajadusel museaalide konserveerimise ja restaureerimise;
  4) vahendab kogutud pärandit läbi teaduslike, hariduslike ja elamuslike tegevuste;
  5) deponeerib ja laenutab võimalusel museaale;
  6) vahendab avalikkusele kultuuripärandit näituste, haridusprogrammide jt avalike ürituste ning trükiste ja meedia kaudu;
  7) korraldab kultuuriüritusi ning teeb koostööd teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning seltsidega;
  8) teenindab muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale tuginedes asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid;
  9) arvestab tegevusi planeerides laste ja puuetega inimeste vajadustega;
  10) osutada oma ülesannete täitmiseks nii tasuta kui tasulisi teenuseid;
  11) täidab muid ülesandeid, mis on pandud muuseumile seaduse või õigusaktidega.

§ 7.   Muuseumikogu

  (1) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu, millega seotud küsimused otsustab muuseumi juhataja.

  (2) Muuseum komplekteerib muuseumikogu eesmärgipäraselt ja iseseisvalt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest.

  (3) Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine ning väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseadusega sätestatud korras.

  (4) Muuseumikogu inventariseerimine viiakse läbi vähemalt kord viie aasta jooksul.

§ 8.   Muuseumi turismiinfopunkti tegevus

  Muuseumi turismiinfopunkt vahendab tasuta infot Pandivere piirkonna ja Väike-Maarja valla turismivõimaluste kohta.

3. peatükk Muuseumi juhtimine 

§ 9.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi tööd juhib juhataja, kellega sõlmib tähtajatu töölepingu vallavanem.

  (2) Muuseumi juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab vallavalitsus välja konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Juhataja vastutab muuseumi arengukava koostamise ja elluviimise eest. Muuseumi arengukava hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (4) Juhataja esindab muuseumi ning tegutseb muuseumi nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  (5) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 10.   Muuseumi juhataja ülesanded

  Muuseumi juhataja:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise eest kooskõlas muuseumi kinnitatud eelarvega;
  2) esitab vallavalitsusele eelarve projekti. Tagab eelarve täitmise, õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kehtestab muuseumi sisekorra eeskirja, töökaitsealased juhendid ning töötajate ametijuhendid, vajadusel kuulutab töökoha täitmiseks välja konkursi;
  4) annab muuseumi töö korraldamiseks käskkirju, sh kinnitab muuseumi lahtiolekuaja, tasuliste teenuste hinnakirja, ürituste ajakava, asjaajamise korra ja muud dokumendid;
  5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi töö paremaks korraldamiseks;
  6) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  7) osaleb muuseumide võrgustiku töös ja korraldab töötajate koolitamist;
  8) toimetab muuseumi veebilehte ja tagab sellel tõese info avaldamise;
  9) avaldab muuseumi tegevusest ülevaateid valla infolehes;
  10) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.

§ 11.   Nõukogu

  (1) Muuseumi töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muudes muuseumi tegevust puudutavates olulistes küsimustes ettepanekute tegemiseks ja läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus koostöös juhatajaga neljaks aastaks vähemalt 3-liikmelise Väike-Maarja Muuseumi nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu pädevusse kuulub:
  1) muuseumi töö hindamine ja muuseumi juhatajale tegevuse paremaks korraldamiseks ettepanekute tegemine;
  2) muuseumi põhimääruse, aruannete ja eelarveprojekti kooskõlastamine.

  (3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid.

  (4) Muuseumi nõukogu liikmele võib maksta hüvitist nõukogu töös osalemise eest. Hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestab muuseumi juhataja käskkirjaga.

  (5) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, vallavalitsus või muuseumi juhataja.

  (6) Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord. Koosoleku päevakorda muudetakse vaid eelneval, kirjalikul kokkuleppel kõigi nõukogu liikmetega.

  (7) Nõukogu võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadetakse esitatud eelnõud elektrooniliselt nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liikmed peavad esitama e-posti teel oma seisukoha koosoleku kutses näidatud e-posti aadressile. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul seisukohta, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.

  (8) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või elektroonilise koosoleku korral teatab määratud tähtajaks e-posti teel oma otsusest nõukogu esimees ja vähemalt pool nõukogu koosseisust.

  (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja koosoleku protokollija.

  (10) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa muuseumi juhataja.

4. peatükk Majandamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Muuseumi vara

  (1) Muuseumi vara moodustavad Väike-Maarja valla poolt muuseumi kasutusse antud varad.

  (2) Muuseumikogu:
  1) hoitakse kui avalikku vara, museaalide üle rahalist arvestust ei peeta;
  2) peab olema korrektselt ja täielikult dokumenteeritud, et hõlbustada museaalide päritolu kindlakstegemist ja identifitseerimist, seisukorra jälgimist ja hooldust.

  (3) Vallavalitsus kui muuseumi haldaja peab tagama kogu säilimiseks vajalikud tingimused.

§ 13.   Rahalised vahendid

  (1) Muuseumil on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Muuseumi eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest ning projektidest, vahendid muuseumi tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

  (3) Muuseumi kulud kaetakse vallaeelarve tuludest.

  (4) Muuseumi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Aruandlus

  Muuseum esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 15.   Järelevalve

  Järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 16.   Muuseumi tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Muuseumi tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muuseumi tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 17.   Muuseumi põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Muuseumi põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.09.2013 määrus nr 22 „Väike-Maarja Muuseumi põhimäärus“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json