Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 22

Väike-Maarja valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 31.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4, 6, 361 ja § 36 lõigete 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Väike-Maarja valla heakorraeeskirja reguleerimisala

  (1) Väike-Maarja valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla s puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Väike-Maarja valla territooriumil elavatele, viibivatele või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnisasi või vallasasi. Omanikuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksuse valdaja ja/või valitseja. Juhul, kui omaniku poolt sõlmitud leping ei kehtesta teise poole kohustusi heakorra tagamiseks, lasub nimetatud kohustus omanikul;
  4) puhastusala – kinnistuga vahetult piirnev üldkasutatav ala, sealhulgas kõnnitee, mis ulatub kinnistu piirist sõiduteeni, välja arvatud teemaa;
  5) tiheasustusega ala – selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa;
  6) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, jäätmete, lume ja jää koristamine (sh jääpurikad katusel) ning libedusetõrje teostamine, muru niitmine, rohu ja heina niitmine, lehtede riisumine, heki pügamine jms ning sõidu- ja/või kõnniteel liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine;
  7) romusõiduk – sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või klaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab territooriumi esteetilist väljanägemist;
  8) aiamaa – valla omandis oleval kinnistul asuv põllu- ja aiasaaduste kasvatamiseks mõeldud ajutisse kasutusse antav maa-ala;
  9) aiamaa kasutaja – aiamaaga samas asulas asuva korteriomandi omanik või valdaja, kes kasutab aiamaad vastava lepingu alusel.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoiu ning teehoiutööde läbiviimise;
  2) tänavatel (tänava alguses, lõpus ja ristmikel) eestikeelsete tänavasiltide ja/või viitade ning teedel ühtsele kujundussüsteemile vastavate külasiltide olemasolu ja korrashoiu;
  3) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  4) sademeveekraavide ja truupide puhtuse vallateedel;
  5) avalikes kohtades olevate kultuuri-, spordi- ja mängurajatiste paigalduse ja hoolduse.

§ 4.   Heakord avalikel üritustel, kauplemisel ja teenindamisel

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama ürituse territooriumi koristamise hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9-ks või ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu prügikastide ja vajadusel käimlate olemasolu. Ürituse korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt prügikastide paigaldamist.

  (3) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõtja peab tagama piisava arvu prügikastide olemasolu ja nende regulaarse tühjendamise.

  (4) Kaupade laadimisel või kauplemise lõpetamisel avalikus kohas tuleb kauplejal kauplemiskoha ümbrus viivitamatult korrastada.

§ 5.   Heakord avalikes kohtades

  (1) Väljaspool oma kinnistut tohib avalikku kohta lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret ja teisi teisaldatavaid väikevorme, sh välireklaami paigaldada vallavalitsuse nõusolekul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjade paigaldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
  1) asjad peavad olema ohutud ja ilmastikutingimustele vastupidavad, välisilmelt esteetilised ja paigaldatavasse kohta sobivad;
  2) asjad ei tohi segada inimeste ja sõidukite liiklemist ning teemaale või teekaitsevööndisse asjade paigaldamisel peavad olema tagatud õigusaktides sätestatud nõuded.

  (3) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks tee, teepeenarde või kraavide risustamist või reostust. Risustamise või reostuse tekkimisel tuleb see koheselt likvideerida.

  (4) Ehitus- ja remonditööde teostaja on kohustatud vältima ehitusmaterjali, prahi, pinnase jms sattumist sõidu- või kõnniteele või naaberkinnistutele.

  (5) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni sellises seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse, liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) tiheasutusalal teostama heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;
  2) hoidma korras teeääred ja teeäärsed kraavid ning truubid;
  3) hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi ning pügama hekid;
  4) niitma tiheasustusalal asuval kinnistul regulaarselt muru. Muru tuleb niita sellise sagedusega, et muru kõrgus ei ületaks 20 cm. Tiheasutusalal asuvas metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar ei ole nimetatud nõude täitmine nõutav, vaid tuleb lähtuda punktis 5 sätestatud hajaasustusalale kehtestatud nõuetest;
  5) kulu tekke vältimiseks ja tuleohutuse tagamiseks hajaasustusalal asuvatel hoonestatud kinnistutel ja hoonetega piirnevatel kinnistutel niitma ja koristama või purustama heina minimaalselt 1 kord aastas hiljemalt 1. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks sellega tuleohutuse. Niitmine ei ole nõutav, kui see on vastuolus Euroopa Liidu toetuse meetme tingimustega;
  6) korraldama nende põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad avalikul teel asuvat liiklusmärki, tänavavalgustust või takistavad liiklust. Avalikule teele (sh kõnniteele) ulatuvad oksad tuleb lõigata selliselt, et tee ääre kohal oleks okste kõrgus maapinnast vähemalt 2,5m kõnniteel ja 4,5m sõiduteel;
  7) hoidma korras prügikonteinerid ja nende hoiukohad;
  8) vastavalt tänava hoonete ja korterite numeratsioonile tagama õige numbrimärgi olemasolu hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt;
  9) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume, jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  10) sulgema sissepääsud (sh aknad) kasutuses mitteolevasse ehitisse ja vajadusel piirama territooriumi;
  11) tagama ehitise korrashoiu ja ehitise fassaadi visuaalse korrasoleku.

  (2) Tahket kütust, ehitusmaterjali jms tohib hoida ainult krundi piires, teepoolses küljes tagapool ehitusjoont korralikult ladustatult. Kui krunt ei võimalda ehitusmaterjalide, tahke kütuse jms mahalaadimist, võib selleks kasutada üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt nii, et ei oleks takistatud liiklus ega segataks kaasinimesi.

  (3) Kinnistu reostamisel ja risustamisel, samuti ehitise kahjustamisel on reostaja, risustaja või kahjustaja kohustatud selle viivitamatult puhastama või korda tegema. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala või ehitise korrastama selle omanik või temaga võrdsustatud isik mõistliku aja jooksul. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada vallavalitsust ja Päästeametit.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused:

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) varustama ehitusobjekti korraliku piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja takistab kõrvaliste isikute sattumist objektile;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti kasutusse andmist heakorrastama selle ümbruse.

§ 8.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused:

  Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt enda poolt tekitatud reostuse, tagades sealjuures liiklusohutuse.

§ 9.   Keelatud tegevused

  Keelatud on:
  1) paigaldada reklaame, kuulutusi jms selleks mitteettenähtud kohta. Reklaame, kuulutusi jms tohib paigaldada ainult omaniku loal. Kuulutuse jms paigaldaja on kohustatud maha võtma enda paigaldatud kuulutused ühe ööpäeva jooksul kuulutuse aegumisest;
  2) kahjustada haljasala (vigastada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid, noppida peenralt lilli jms);
  3) lõhkuda või kahjustada vara (joonistada ja sodida hoonetele ja rajatistele, taradele, pinkidele jms);
  4) omavoliliselt püstitada ehitisi;
  5) maha panna jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
  6) kuivatada pesu avalikul maa-alal või rõdu piirdest kõrgemal;
  7) kahjustada pargiinventari (lillekastid, pingid, valgustid, prügikastid, piirded, viidad, rattahoidjad, väikevormid jms);
  8) lõhkuda või omavoliliselt paigutada ümber kaldaehitisi (sillad, purded) ja veekaitserajatisi;
  9) paigutada üldotstarbelisse prügikonteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -konteineri kaant;
  10) hoida korralikult ladustamata küttepuid, ehitusmaterjali jms õue tänavapoolses osas;
  11) lasta olme- või heitvett sademeveekraavi või sademeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil, omavoliliselt ühendada krundidrenaaži üldkasutatavasse sademeveekanalisatsiooni;
  12) lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  13) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine pinnasesse;
  14) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  15) telkida selleks mitteettenähtud kohas ilma kinnistu omaniku loata;
  16) pesta mootorsõidukit veekogus või lähemal kui 20 m veepiirist;
  17) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  18) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel, suusa- ja matkaradadel, järvede jääl ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades;
  19) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal ning kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu õuealal peab olema korteriühistu nõusolek;
  20) teha graffitit ilma vallavalitsuse loata;
  21) lükata puhastusalalt lund või koristusjäätmeid sõiduteele;
  22) prahi maha loopimine, risustamine ja reostamine;
  23) lõkke tegemine teisi oluliselt häirival või inimese elule, varale ja keskkonnale ohtlikul viisil ning tuleohutusnõudeid eirates kulu põletamine.

3. peatükk Aiamaade kasutamise kord 

§ 10.   Aiamaa kasutusse andmine

  (1) Aiamaa kasutusse andmise eesmärgiks on soodustada põllu- ja aiasaaduste kasvatamist aiamaa kasutaja ja temaga seotud isikute vajadusteks.

  (2) Uutele aiamaa kasutajatele antakse kasutusse kasutusest vaba aiamaa.

  (3) Aiamaa kasutusse andmisel järgitakse, et aiamaad paikneksid järjestikku ning kahe aiamaa vahel ei tekiks kasutusse andmiseks mittesobivaid ribasid.

  (4) Aiamaa antakse ajutisse kasutusse tähtajatult.

  (5) Aiamaa kasutusse andmiseks sõlmitakse aiamaa ajutisse kasutusse andmise leping.

  (6) Aiamaa antakse ajutisse kasutusse tasuta.

  (7) Aiamaa kasutusõiguse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus. Aiamaade ajutise kasutamise avalduse ning ajutise maakasutuse lepingu lõpetamise avalduse vormid kehtestab vallavalitsus.

  (8) Aiamaa kasutusele andmisel eelistatakse taotlejaid, kelle taotlus on registreeritud esimesena.

  (9) Aiamaa senised kasutajad, kes soovivad maakasutust jätkata, taotlust esitama ei pea, vaid teavitavad maa kasutamise jätkamise soovist vallavalitsust, mille alusel sõlmitakse aiamaa ajutisse kasutusse andmise leping.

§ 11.   Aiamaa kasutamise nõuded

  (1) Aiamaa kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama aiamaad sihipäraselt, järgides head põllumajandustava ning täites agrotehnilisi ja keskkonnakaitse nõudeid;
  2) hoidma aiamaa ja sellega piirneva ala umbrohust ja prahist puhtana;
  3) maaharimistöödel jälgima, et aiamaaga piirnevale teele ei satuks mulda ning korras hoidma aiamaaga piirnevad teerajad;
  4) aiamaaga piirneva avaliku tee või haljasala võimaliku rikkumise korral tee või haljasala seisukorra koheselt taastama;
  5) taimekasvatusperioodi lõppedes aiamaa koristama, komposteerima biolagunevad jäätmed oma kasutuses oleval aiamaal või viima need jäätmejaama;
  6) tagama oma kasutuses oleval aiamaal heakorra, olmeprügi tuleb paigaldada prügikonteinerisse;
  7) orgaanilist väetist, veepaake, -tünne jm objekte hoidma kasutusse antud aiamaa piirides;
  8) niitma aiamaa servast rohtu vähemalt 2 korda aastas 2 m ulatuses;
  9) arvestama teiste aiamaade kasutajatega;
  10) tasuma ühisveevärgist tarbitava vee eest.

  (2) Aiamaa kasutajal on keelatud:
  1) istutada aiamaale puid, v.a viljapuid ja -põõsaid;
  2) rajada maa-aluseid ja -pealseid ehitisi ja vundamente, v.a kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kasvuhooneid. Aiamaale rajatavad objektid ei tohi varjutada naabermaatükke päikese eest;
  3) tarastada kasutatavat aiamaad;
  4) pidada aiamaal koduloomi ja –linde;
  5) hoida aiamaal avaliku teega piirnevas küljes orgaanilist väetist, veepaake, -tünne jm teehooldust takistavaid objekte teele lähemal kui 10 m;
  6) asetada väljapoole oma aiamaa piire biolagunevaid jäätmeid või muud prahti;
  7) teiste isikute kasutuses olevatel aiamaadel põhjendamatu viibimine ning muu aiapidamist häiriv tegevus;
  8) aiamaa kasutusse andmine teistele isikutele.

  (3) Aiamaa kasutajal on lubatud:
  1) kasvatada aiamaal põllu- ja aiasaadusi, lilli, puuvilju, marju jmt ning istutada aiamaale viljapuid ja marjapõõsaid;
  2) rajada aiamaale kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kasvuhooneid;
  3) kasutada maa harimiseks mehhanisme;
  4) grillida, põletada oksi ja lehti järgides tuleohutusnõudeid ning arvestades, et võimalik leviv suits ei häiriks naabermaakasutajaid ega läheduses asuvate elamute elanikke.

§ 12.   Aiamaa kasutamise lõpetamine

  (1) Aiamaa kasutamise lõpetamiseks esitab aiamaa kasutaja avalduse vallavalitsusele.

  (2) Kui aiamaad ei kasutata käesoleva määruse § 10 lõikes 1 sätestatud eesmärgil või § 11 sätestatud nõudeid järgides, võib vallavalitsus maa kasutamise õiguse lõpetada vegetatsiooniperioodi lõpul (31. oktoober), teatades sellest üks kuu ette.

  (3) Aiamaa kasutamise lõpetamisel ei hüvitata kasutaja poolt aiamaale tehtud kulutusi.

  (4) Aiamaa kasutamise lõpetamisel ei hüvitata istutatud viljapuude ja marjapõõsaste ning rajatud kasvuhoonete maksumust.

  (5) Aiamaa kasutamise lõpetamisel peab maa olema vähemalt sama heas seisukorras, kui kasutusele võtmisel.

  (6) Aiamaa kasutaja surma korral tekib maa kasutamise eelisõigusteistel sama leibkonna liikmetel. Kasutada soovijal tuleb sellest teada anda vallavalitsusele ning sõlmida aiamaa kasutamiseks uus leping.

4. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 13.   Koormise olemus

  Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid käesolevas määruses toodud heakorranõuete täitmise tagamiseks.

§ 14.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Füüsiline ja juriidiline isik peab heakorra tagamiseks vajalikud tööd tegema tema omandis või valduses oleval kinnistul või muul tema kasutuses oleval territooriumil ning sellega vahetult piirneval kinnistu ja sõidutee vahele jääval kõnniteel või muul üldkasutataval territooriumil, mis ei ole teemaa (puhastusalal). Koormist ei kohaldata aladele, mille hooldamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Koormise täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 6.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 15.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigusteha eeskirja täitmiseks ettekirjutusi, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Vallavalitsusel on õigus rakendada ettekirjutuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel asendustäitmise ja sunniraha seadust.

  (2) Vastutus eeskirja rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66².

  (3) Eeskirja rikkumisega toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 2 „Heakorraeeskiri” ja Rakke Vallavolikogu 28.03.2013 määrus nr 4 „Heakorraeeskiri“.

§ 17.   Eeskirja jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json