Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 23

Väike-Maarja valla raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Väike-Maarja valla tiheasustusaladel kasvavate puude raiumiseks raieloa taotlemise ja väljastamise tingimusi.

  (2) Korra eesmärk on tagada Väike-Maarja valla tiheasustusaladel üksikpuude kaitse ja säilitada mitmekesist looduslikku kooslust.

  (3) Kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet.

§ 2.   Raieloa taotlemise tingimused

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) riigimaal riigimaa valitseja või seaduse või lepingu alusel heakorra- ja hooldustöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  3) tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamisel ettejäävate puude raiel trasside valdaja või tema poolt volitatud isik.

  (2) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) kirjalik volitus, kui tegutsetakse volituse alusel või esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja. Elektrooniliselt esitatava raieloa taotluse puhul peab olema digikonteinerisse lisatud maa omaniku allkiri;
  2) kaasomandi puhul kaasomaniku või kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek. Elektrooniliselt esitatava raieloa taotluse puhul peab olema digikonteinerisse lisatud kaasomaniku või kaasomanike allkiri;
  3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  4) naaberkinnistu omaniku kirjalik või digitaalselt allkirjastatud nõusolek puude raiumiseks, kui puud asuvad kahe kinnistu piiril;
  5) kaitstava loodusobjekti või kaitseala valitseja kirjalik nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või kaitsealal;
  6) Keskkonnaameti kirjalik nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, v.a raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;
  7) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  8) dendroloogiline hinnang arendus- ja ehitusprojektide korral, kui raieluba taotletakse enamale kui 20-le puule;
  9) arboristi või dendroloogi poolt koostatud eksperthinnang, kui see osutub vajalikuks puu tervisliku seisundi hindamiseks.

  (3) Raieluba puu mahavõtmiseks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik või osaliselt kuivanud;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui kolm meetrit või kahjustab hoone vundamendi konstruktsioone;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Raieluba hoolduslõikuseks saab taotleda, kui:
  1) puu vajab kujunduslõikust;
  2) võra kahjustab katusekonstruktsioone;
  3) oksad kasvavad liinikoridoris;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (5) Puu raieluba tuleb taotleda puu võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 50%, välja arvatud kuivanud okste eemaldamine.

  (6) Puu raieluba ei ole vaja taotleda juhul, kui:
  1) tegemist on viljapuuga;
  2) puult eemaldatakse kuivanud oksi ja vesivõsusid;
  3) puu on kuivanud või murdunud;
  4) puu on vaja operatiivselt eemaldada tuulemurru või tekkinud avariiohtliku olukorra tõttu;
  5) puu raiumine on ettenähtud kehtestatud detailplaneeringus või kohustuse puudumise korral ehitusloas (raiele määratud puu(d) on ehitusprojektis);
  6) puu raiumist korraldab vallavalitsus.

§ 3.   Raieloa taotlus

  Kasvava puu raiumiseks või hoolduslõikuseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, aadress, isiku- või registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress);
  2) raieala, kinnistu või krundi aadress puu asukoha täpse kirjeldusega, võimalusel puu äranäitamisega asendiplaanil või taotluse esitaja omakäelise joonisega puu asukoha selgitamiseks;
  3) puuliik ja puude arv;
  4) põhjendus puu raiumiseks või hoolduslõikuseks;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse heakord puu raiumise järel avalikus kohas;
  6) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.

§ 4.   Puu raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Puu raiumiseks loa andmise menetluses teeb keskkonnanõunik järgmisi toiminguid:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) kaasab vajadusel eksperte;
  4) märgistab vajadusel puu looduses.

  (2) Vallavalitsus annab raieloa või keeldub raieloa andmisest 30 kalendripäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

  (3) Vallavalitsus põhjendab raieloa väljastamisest keeldumise ning teavitab sellest taotluse esitajat paberkandjal või elektrooniliselt.

  (4) Raieloa andmisest on õigus ametnikul keelduda eelkõige juhtudel, kui:
  1) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  2) taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente või saanud nõutud kooskõlastusi;
  3) kui taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  5) puu raiumine on vastuolus teiste isikute õiguste või huvidega;
  6) kui kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  7) taotleja poolt soovitud lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile ja lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult;
  8) vegetatsiooniperioodist lähtudes ei ole õige aeg puu lõikuseks.

  (5) Raierahu perioodil võib keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloal.

§ 5.   Nõuded raieloa saajale

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puu okste kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

  (3) Raie teostamisel tuleb tagada ohutus raie teostamise piirkonnas ning raie ei tohi tekitada kahju või kujutada ohtu kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (4) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi.

§ 6.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või raieluba kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse raierahu perioodi;
  3) raiutakse raieloale mittekantud puid;
  4) ilmnevad asjaolud, mis raieloa väljastamise ajal ei olnud teada.

  (2) Raieloa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 7.   Asendusistutus

  (1) Vallavalitsusel on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu asendusistutus.

  (2) Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

  (3) Vallavalitsusel on õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust.

  (4) Vallavalitsusel on õigus määrata tingimused asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (5) Isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavale püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe aasta jooksul istutusest, siis on keskkonnanõunikul õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

  (6) Kõik asendusistutusega seotud kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 8.   Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Vallavalitsus kehtestab käesoleva korra rakendamiseks vajalikud raieloa taotluse, raieloa ning asendusistutuse garantiikirja vormid.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 26.04.2012 määrus nr 3 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json