Teksti suurus:

Suure-Jaani Tervisekoja põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 26

Suure-Jaani Tervisekoja põhimäärus

Vastu võetud 24.05.2018 nr 45
RT IV, 05.06.2018, 37
jõustumine 01.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT IV, 08.02.2022, 511.02.2022

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Põhja-Sakala valla põhimääruse § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Suure-Jaani Tervisekoda (edaspidi asutus) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Asutuse asutab, selle põhimääruse kinnitab ja muudab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), struktuuri kinnitab Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja määrustest, vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Asutuse külastajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks asutuse kodukorras.

  (5) Asutuse raamatupidamist korraldab ametiasutuse raamatupidamine.

  (6) Asutusel on oma sümboolika. Sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab vallavalitsus.

  (7) Asutuse aadress on Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

§ 2.   Tegevuse eesmärgid ja õigused

  (1) Asutuse tegevuse eesmärgid on:
  1) mitmekülgsete tegevusvõimalustega asutuse arendamine sportlikuks tegevuseks ja tervise edendamiseks, vaba aja veetmise võimaldamine erinevatele vanusegruppidele;
  2) kvaliteetse esmatasandi tervishoiuteenuse osutamine: üldarstiabi, koduõendus, ämmaemanda ja füsioteraapia teenuste osutamiseks tingimuste loomine, vahendamine ja teenuste pakkumine;
  3) spordiorganisatsioonide, koolide, erinevate asutuste ning laste ja noorte spordi-, konverentside, tervistus- ja koolitustegevuseks tingimuste loomine ja vastavate teenuste väljatöötamine ning pakkumine;
  4) elanikkonna aktiivseks puhkamiseks ja tervisespordiks tingimuste loomine ning vastavate teenuste väljaarendamine ja pakkumine;
  5) koostöö arendamine spordiliitudega, spordi- ja terviseklubidega nii Eestis kui välisriikides.

  (2) Asutusel on õigus:
  1) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid;
  2) korraldada oma põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

§ 3.   Struktuur ja juhtimine

  (1) Asutuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Asutust juhib juhataja. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 4.   Juhataja kohustused ja õigused

  (1) Juhataja kohustused on:
  1) korraldada asutuse tegevust ja vastutada selle ülesannete täitmise eest;
  2) võtta tööle asutuse töötajaid ning sõlmida, muuta ja lõpetada nendega töölepinguid;
  3) sõlmida asutuse nimel lepinguid;
  4) kinnitada asutuse kodukorda, töökorralduse reegleid, töötajate ametijuhendeid jms;
  5) määrata asutuse töötajate (nii töölepinguliste kui võlaõigusliku lepingu alusel töötavate) töötasu;
  6) koostada asutuse eelarve eelnõud ja vastutada kinnitatud alaeelarve täitmise eest;
  7) tagada asutuse valdusesse antud vallavara säilimist, korrashoidu ja sihipärast kasutamist;
  8) anda asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) esindada asutust;
  10) täita muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Juhatajal on õigus:
  1) saada tööks vajalikku täienduskoolitust vastavalt alaeelarve võimalustele;
  2) anda kõikidele asutuses viibivatele isikutele täitmiseks kohustuslikke korraldusi.

§ 5.   Asutuse nõukogu

  (1) Asutuse nõukogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on asutuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomine. Asutuse nõukogu on kuni viieliikmeline.
[RT IV, 08.02.2022, 5 - jõust. 11.02.2022]

  (2) Nõukogu koosseisu ja selle muudatused algatab ja kinnitab vallavalitsus.

  (3) Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Vallavalitsusel on õigus nõukogu liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjustest.

  (4) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe. Nõukogu esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu aseesimees.

  (5) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, vallavolikogu, vallavalitsus, vallavanem või asutuse juhataja. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu koosolekust osavõtvate nõukogu liikmete häälteenamusega.

  (7) Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad nõukogu esimees või aseesimees ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused.

  (8) Vajadusel võib nõukogu koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Elektroonilise koosoleku läbiviimise otsustab nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees ning sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud küsimustes oma seisukohad kokku lepitud ajaks koosoleku kutses näidatud e-posti teel.

  (9) Asutuse nõukogu:
  1) annab arvamuse asutuse alaeelarve projekti kohta;
  2) annab arvamuse asutuse tasuliste teenuste hinnakirja kohta;
  3) annab arvamuse asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  4) arutab, annab hinnanguid ning võtab vastu otsuseid küsimustes, mida nõukogu liikmed, volikogu, vallavalitsus või juhataja on nõukogule seisukoha võtmiseks esitanud.

  (10) Nõukogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa asutuse juhataja.

  (11) Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

§ 6.   Vara, finantseerimine ja aruandlus

  (1) Asutuse vara on valla munitsipaalomand.

  (2) Asutuse varad ja vahendid moodustuvad ametiasutuse poolt tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhivahenditest ning muust varast, mis on talle antud või omandatud tema tegevuse käigus.

  (3) Asutuse finantseerimise aluseks on alaeelarve vallaeelarve koosseisus, mille kinnitab vallavolikogu.

  (4) Asutuse poolt osutatavate teenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Asutus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, õppemaksudest, tasulistest üritustest, teenustest jm. saadavatest tuludest.

  (6) Koda on aruandekohustuslik vallavolikogu ja vallavalitsuse ees.

§ 7.   Tegevuse ümberkujundamine ja lõpetamine

  (1) Asutuse tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Asutuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (3) Tegevuse lõpetamisel antakse asutuse vara ja kohustused üle ametiasutusele.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. augustil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json