Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2013 määruse nr 44 „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 41

Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2013 määruse nr 44 „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2013 määruses nr 44 „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;“;


  2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 22 ja 23 järgmises sõnastuses: 

„22) Tallinna linna eestkostel olevate täisealiste isikute üle eestkoste teostamine;

23) alaealise eestkostetava nimel linnaosa valitsuse ettepanekul selliste tehingute haldamine ja korraldamine, mille tegemiseks on perekonnaseaduse järgi vaja kohtu nõusolekut.“;


  3) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad ja sektorid, mille täpsemad ülesanded ja pädevuse määrab ameti juhataja osakondade ja sektorite põhimäärustega.“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json