HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koosa lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 42

Koosa lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 19.09.2012 nr 9
RT IV, 28.09.2012, 16
jõustumine 01.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2014RT IV, 01.10.2014, 604.10.2014
30.06.2015RT IV, 03.07.2015, 4806.07.2015
30.05.2018RT IV, 15.06.2018, 218.06.2018
31.01.2022RT IV, 08.02.2022, 1711.02.2022

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõige 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi

  Koolieelse lasteasutuse nimi on alates 01.07.2012. a Koosa Lasteaed (edaspidi lasteaed).

§ 2.   Lasteasutuse liik

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteaed on Peipsiääre Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja lasteaia põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  Koosa Lasteaed asub Koosal. Postiaadress on: Lasteaia, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60432.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on omanimeline pitsat, logo ja lipp.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

§ 5.   Teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljaspoolt teeninduspiirkonda.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist.

§ 7.   Ülesanded

  Lasteaia ülesanded on:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada vaimset ja kehalist arengut, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

§ 8.   Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 9.   Arengukava

  (1) Arengukava koostatakse lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

  (3) Lasteaia arengukava kinnitab vallavalitsus.
[RT IV, 08.02.2022, 17 - jõust. 11.02.2022]

§ 10.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaia koosseisus on kolm rühma: sõimerühm ja lasteaiarühmad.
[RT IV, 03.07.2015, 48 - jõust. 06.07.2015]

  (2) Lasteaia direktoril on õigus moodustada rühmi õppeaasta alguses arvestades laste vanuselist koosseisu.
Sõimerühm - lapsed vanuses kuni 3 aastat, laste arv rühmas kuni 14
I lasteaiarühm - lapsed vanuses 3 - 5 aastat, laste arv rühmas kuni 20
II lasteaiarühm - lapsed vanuses 5 - 7 aastat, laste arv rühmas kuni 20
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

  (3) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra.
[RT IV, 03.07.2015, 48 - jõust. 06.07.2015]

  (4) Lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus moodustada vajadusel sobitusrühmi kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (5) Lasteaia juures võivad tegutseda tasulised huvialaringid.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

§ 11.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

  (3) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning lasteaia asukoha kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (4) Tegevuskava koostamise aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja lasteaia traditsiooniliselt väljakujunenud suunitlus, mille eesmärgiks on laste loovuse ja suhtlemisoskuse arendamine ning laste tervise tugevdamine, et luua võimalused ja tingimused tervikliku ja harmoonilise isiksuse kujunemiseks.
[RT IV, 01.10.2014, 6 - jõust. 04.10.2014]

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

  (6) Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini järgmisel kalendriaastal.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 12.   Lasteaia direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor

  (2) Direktori ülesandeks on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktor:
  1) esindab lasteaeda;
  2) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  3) juhatab pedagoogilist nõukogu ja aitab korraldada hoolekogu tööd;
  4) peab arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta, korraldab vastavaid toimingud, komplekteerib rühmad;
  5) kinnitab lasteaia õppekava pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  6) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava;
  7) annab välja lasteaia sisemise töö korraldamiseks käskkirju, kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid, personali ametijuhendid ning teised asutusesisesed dokumendid, tunnustab ja vajadusel karistab töötajaid;
  8) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  9) esitab vallavalitsusele lasteaia eelarve projekti;
  10) tagab lasteaia eelarve täitmise;
  11) tagab lasteaia arengu, vara ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise;
  12) korraldab pedagoogide andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  13) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud pedagoogidega ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega;
  14) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ning raha kasutamisest, samuti järelvalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  15) lahendab õigusaktidega ja töölepinguga pandud teisi ülesandeid.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 13.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustegevust ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandusseisust;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) kinnitab padagoogidele läbi viidava konkursi korra lasteaia direktori ettepanekul;
  6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  7) osaleb arengukava ja õppekava väljatöötamisel;
  8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia pedagoogide atesteerimiskomisjoni töös;
  9) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija.

  (6) Hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate poolt õppeaasta algul valitud esindaja, vallavolikogu esindaja ning õpetajate esindaja.
[RT IV, 08.02.2022, 17 - jõust. 11.02.2022]

  (7) Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks ja selle kinnitab vallavalitsus.

§ 14.   Lasteaia pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatustöö parendamiseks ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.   Laste õigused

  Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  3) oma mõtetele ja eneseväljendusele;
  4) sotsiaalsele kaitsele.

§ 16.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival kellaajal, järgides lasteaia päevakava ja kodukorda;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
  3) tutvuda lasteaia arengu-, õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) võtta osa rühmakoosolekutest;
  6) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  7) saada teavet oma lapse arengu ja toimetuleku kohta;
  8) kasvatamist, õpetamist ja lasteaia töökorraldust puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda direktori, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, omavalitsusorganite või järelvalvet teostavate asutuste poole.

§ 17.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja kodukorrast;
  3) täitma lasteaiakoha kasutamise lepingut ning kinni pidama sõlmitud kokkulepetest;
  4) arvestama õpetajate, logopeedi ja arstide ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
  5) tasuma igakuiselt 20. kuupäevaks koolieelse lasteasutuse seadusest tuleneva ja vallavolikogu poolt kehtestatud õppe- ja toitlustuskulu tasu.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

5. peatükk PERSONAL 

§ 18.   Lasteaia personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personali koosseisu määrab direktor ja kinnitab vallavalitsus.

  (3) Lasteaia pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (4) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi.

  (5) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepingu, ametijuhendi, töökorralduse reeglite ja käesoleva põhimäärusega.

  (6) Personali õigused:
  1) teha ettepanekuid lasteaia tegevuse arendamiseks;
  2) anda hinnanguid lasteaia tegevuse kohta;
  3) osaleda täiendõppes.

  (7) Personali kohustused:
  1) luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;
  2) nõustada lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  3) tagada kehtiva õppe-, päeva- ja tegevuskava järgimise;
  4) hoolitseda laste elu, tervise ja turvalisuse eest;
  5) tagada lasteaia häireteta töö, majanduslik teenindamine, õpetajate abistamine ja vara korrasolek ning säilimine;
  6) tagada laste tervislik ja häireteta toitlustamine;
  7) jälgida lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut.

  (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt ja tema vanematelt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (9) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk SISEHINDAMINE 

§ 19.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Sisehindamise kaudu selgitatakse välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad. Sisehindamisel analüüsitakse lasteaia õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamie aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (4) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja vallavalitsusega.

  (5) Sisehindamise aruande kinnitab lasteaia direktor.

7. peatükk VARA, RAHASTAMINE JA ARUANDLUS 

§ 20.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad Peipsiääre valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Lasteaia vara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutab direktor.

§ 21.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaial on oma eelarve vallaeelarve koosseisus.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub:
  1) riigieelarve vahenditest seaduses sätestatud alustel;
  2) valla eelarve vahenditest;
  3) vanemate poolt kaetavast osast;
  4) annetustest;
  5) õppekava välisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

  (4) Muude kulude (lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ning sotsiaalmaksu ja õppevahendite kulude) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

  (5) Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitab vallavolikogu.

  (6) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

§ 22.   Aruandlus

  (1) Lasteaed täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

  (2) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

  (3) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.
[RT IV, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

8. peatükk LASTEASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 23.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, vanemaid (eestkostjad, hooldajad), töötajaid ning maavanemat hiljemalt viis kuud enne ümberkorraldamist, ümberkujundamist või tegevuse lõpetamist.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 24.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 25.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json