HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 45

Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 30.10.2014 nr 21
RT IV, 06.11.2014, 6
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2016RT IV, 08.07.2016, 611.07.2016, rakendatatakse tagasiulatuvalt alates 1.04.2016
27.01.2022RT IV, 08.02.2022, 2311.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Harku valla huvikoolides (edaspidi huvikool) kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) suurust (edaspidi määr), vanema osa tasumise korda ning vanema osa tasumisest vabastamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Vanema osa määr

  (1) Vanema osa määr ühe lapse kohta on summa, mis moodustab muusikaõppes ja pilliga ettevalmistusklassis 15% ning kunstiõppes ja pillita ettevalmistusklassis 8% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (11) Juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on vanema osa määra maksmise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr muusikaõppes ja pilliga ettevalmistusklassis 13% ning kunstiõppes ja pillita ettevalmistusklassis 6% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (12) Juhul, kui ühe vanema elukoht on vanema osa määra maksmise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr muusikaõppes ja pilliga ettevalmistusklassis 14% ning kunstiõppes ja pillita ettevalmistusklassis 7% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (2) Vanema osa määr tehakse vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem) teatavaks Harku Vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul peale Vabariigi Valitsuse poolt palga alammäära kehtestamist huvikooli kaudu.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõigetes 11 ja 12 sätestatud soodustused (edaspidi soodustus) rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava taotluse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele käesoleva määruse § 5 lõikes 1 sätestatud taotluse.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (4) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse andmise aastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Andmeid kontrollib Harku Vallavalitsus üks kord aastas. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

§ 3.   Vanema osa tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal tasuda eelmise kuu eest järgmise kuu 15. kuupäevaks Harku Vallavalitsusele vastavalt esitatud arvele.

  (2) Huvikooli ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt huvikooli lahtioleku ajale.

§ 4.   Vanema osa tasumisest vabastamine

  (1) Vanema osa tasumisest vabastatakse järgmiste tingimuste koosesinemise korral pere, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas, laps õpib huvikoolis ning lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning pere vastab vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ühele tingimusele.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022]

  (3) Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:
  1) pere, kui ta on toimetuleku toetuse saaja;
  2) pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;
  3) pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kolme viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri;
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]
  4) pere, kus huvikoolis käib kolm või enam last, alates kolmandast lapsest.

  (4) Vanema osa tasumisest võidakse osaliselt või täielikult vabastada muudel põhjendatud juhtudel huvikooli direktori ettepanekul pere, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (5) Vanema osa tasust vabastust antakse vastavalt esitatud taotlusele või ettepanekule poolaasta kaupa, st 1. septembrist 31. detsembrini ja/või 1. jaanuarist 31. maini või kuni vabastamise põhjuste ära langemiseni.

  (6) Vanema osa tasumisest vabastamisel mõistetakse pere all:
  1) üksikvanemat, kelle lapsel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, ja tema juures elavaid alaealisi lapsi;
  2) abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või muid üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.
  3) Harku Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid, mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

§ 5.   Tasumisest vabastamise taotlemine

  (1) Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormikohase taotluse. Taotluse vorm sisaldab andmeid, mis on aluseks vanema osa tasumisest vabastamisele.

  (2) Huvikooli direktor esitab käesoleva korra § 4 lõikes 4 toodud juhul põhjendatud ettepaneku Harku Vallavalitsusele omal või vanema algatusel.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (3) Puuduste korral taotluses või ettepanekus või vajaduse korral esitada täiendavaid tõendeid annab taotluse läbivaataja taotlejale või ettepaneku esitajale 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Taotluse või ettepaneku läbivaatamine

  (1) Taotluse või ettepaneku läbivaataja on Harku Vallavalitsus, kes võib delegeerida otsustusõiguse oma struktuuriüksusele või ametnikule.

  (2) Vanema osa tasumisest vabastamise või sellest keeldumise kohta võtab taotluse või ettepaneku läbivaataja viie tööpäeva jooksul vastu põhjendatud otsuse.

  (3) Taotluse või ettepaneku läbivaataja võib taotluse või ettepaneku läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, kui vanema osa tasumisest vabastamise taotluse või ettepaneku asjaolusid on vaja täiendavalt uurida.

§ 7.   Taotlusele või ettepanekule lisatavad dokumendid

  (1) Vanema osa tasumisest vabastamiseks lisatakse taotlusele tõendid vabastamist põhjendatavate asjaolude kohta, kui need ei ole kättesaadavad avalikest andmekogudest.

  (2) Kui vanema osa tasumisest vabastamiseks esitatav dokument ei võimalda tuvastada taotleja isikut, tuleb vanema osa tasumisest vabastamiseks esitatava dokumendiga esitada ka isikut tõendav dokument.

  (3) Pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kolme viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.
[RT IV, 08.02.2022, 23 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022]

  (4) Ettepaneku läbivaataja küsib vanemalt tõendeid vabastamist põhjendatavate asjaolude kohta, kui need ei ole kättesaadavad avalikest andmekogudest.

  (5) Taotluse või ettepaneku läbivaataja võib vajadusel nõuda muid täiendavaid dokumente.

§ 8.   Vanema osa kasutamine

  Vanema osast laekunud vahendeid kasutab huvikool hoolekogu heakskiidul.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json