HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tabasalu Teelahkme Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2024, 11

Tabasalu Teelahkme Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2017 nr 5
RT IV, 07.02.2017, 5
jõustumine 10.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT IV, 08.02.2022, 5111.02.2022
24.11.2022RT IV, 03.12.2022, 306.12.2022
21.12.2023RT IV, 29.12.2023, 2301.01.2024
27.06.2024RT IV, 05.07.2024, 208.07.2024

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ning Harku Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 1 “Harku valla koolieelse lasteasutuse põhimääruse kinnitamise kord“ § 5 alusel:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Tabasalu Teelahkme Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  (1) Lasteasutus asub Harku vallas Tabasalu alevikus.

  (2) Lasteasutuse postiaadress on Eesti Vabariik, Harjumaa, 76901, Harku vald, Tabasalu, Hämariku 1/5.
[RT IV, 08.02.2022, 51 - jõust. 11.02.2022]

  (3) Lasteasutuse Tabasalu Teelahkme Lasteaia Tabasalu maja asub postiaadressil Eesti Vabariik, Harjumaa, 76901 Tabasalu, Ranna tee 2.
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.
[RT IV, 08.02.2022, 51 - jõust. 11.02.2022]

  (2) Lasteasutus on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi (edaspidi riigi) ja Harku valla (edaspidi valla) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Lasteasutuse struktuur

  (1) Lasteasutuses on üheksa rühma pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele. Lasteasutus tegutseb Tabasalus kahes õppekohas:
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]
  1) Teelahkme majas - 4 rühma;
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]
  2) Tabasalu majas - 5 rühma.
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last;
  4) Lasteasutuse direktor määrab laste arvu vajadusepõhiselt moodustatavas erirühmas või sobitusrühmas vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatule.
[RT IV, 08.02.2022, 51 - jõust. 11.02.2022]

  (3) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on lasteaiarühmaealised lapsed.

  (4) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

  (5) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed. Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- või erirühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitustest.

§ 5.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimääruse muutmine toimub Harku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt sätestatud korras.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.   Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mille koostamise aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 7.   Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga
  4) saada teavet lasteasutuse töö- ja õppekorralduse kohta;

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) maksma oma osa määra volikogu poolt kehtestatud suuruses.

4. peatükk PERSONAL 

§ 9.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Määruse raames käsitletakse pedagoogidena õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (3) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 10.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingutes (sealhulgas ametijuhendites), töökorralduse reeglites, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, lasteasutuse kodukorras, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta välja arvatud juhul, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. Sellisel juhul on personal kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused.

  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning lasteasutuse personaliga.

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Pedagooge abistav ja majandamist korraldav personal tagab lasteasutuse majandusliku teenindamise, laste toitlustamise, õpetajate abistamise ning koostöös õpetajatega lasteaia hoone, ruumide ja inventari korrashoiu, ohutuse ja tervisekaitse nõuetele vastavuse.

  (6) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (7) Personalil on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada lasteasutuse direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.

5. peatükk LASTEASUTUSE DIREKTORI JA HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 11.   Direktori ülesanded

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

  (3) Direktor:
  1) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele lasteaiarühmad;
  2) teeb ettepanekuid vallavalitsusele sobitus- ja erirühmade moodustamiseks;
  3) koostab lasteasutuse kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule;
  4) kinnitab lasteasutuse õppekava ning tegevus- ja päevakava;
  5) määrab lasteasutuse personali koosseisu lähtuvalt haridus ja teadusministri määrusest;
  6) korraldab õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi vastavalt hoolekogu poolt kinnitatud korrale;
  7) sõlmib, muudab ja ütleb ülesse personali töölepinguid;
  8) tagab lasteasutuse tulemusliku töö ja juhib lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  9) tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Harku valla õigusaktid on sätestanud teisiti;
  10) võib õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteasutuse varaga, õigusaktidega kehtestatud korras;
  11) kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  12) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  13) teatab vallavalitsust kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani poolt tehtud ettekirjutustest;
  14) koostab lasteasutuse eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
  15) kehtestab lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
  16) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse lasteasutuses;
  17) täidab muid seadustest tulenevaid ning töölepinguga talle pandud tööülesandeid ja -kohustusi;
  18) vastutab asjaajamise korraldamise eest.

§ 12.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) kinnitab lasteasutuse kodukorra;
  7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteasutuse tööaja kohta;
  8) kinnitab õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra;
  9) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (2) Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (21) Hoolekogu moodustamine ja töö toimub Harku Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
[RT IV, 05.07.2024, 2 - jõust. 08.07.2024]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 05.07.2024, 2 - jõust. 08.07.2024]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 05.07.2024, 2 - jõust. 08.07.2024]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 05.07.2024, 2 - jõust. 08.07.2024]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 05.07.2024, 2 - jõust. 08.07.2024]

  (7) [Kehtetu - RT IV, 05.07.2024, 2 - jõust. 08.07.2024]

6. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 13.   Vara

  Lasteasutuse vara kuulub Harku valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

§ 14.   Eelarve

  Lasteasutuse eelarve on osa volikogu poolt kehtestatud valla eelarvest. Eelarve täitmise arvestust peab vallavalitsuse rahandusosakond kulude ja tulude alaliikide kaupa.

§ 15.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteasutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel. Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel kaetakse lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud osaliselt vanemate poolt. Vanema kaetava osa määra kehtestab volikogu.

  (2) Lasteasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid valla eelarves lasteasutusele ettenähtud vahendite piires.

§ 16.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Harku valla õigusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse ja lasteasutuse direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Harku Vallavalitsus.
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutused, ettepanekud ning avastatud puudused on lasteasutuse direktor kohustatud täitma või kõrvaldama käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud asutuse määratud tähtajaks.
[RT IV, 29.12.2023, 23 - jõust. 01.01.2024]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json